Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи Града Пожаревца

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Градска управа

Број: 01-111-3/20133

25.01.2018. године

П о ж а р е в а ц

Датум оглашавања: 25.01.2018. године

Датум истека рока за пријављивање: 09.02.2018. године

         На основу чл. 18. став 3.  Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 81/2016 – одлука УС), члана 4. 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“ број: 17/2016) и Решења о попуњавању радног места – Послови месних заједница  у Градској управи Града Пожаревца, број: 01-111-3/2018-1 од 24.01.2018. године, Градска управа Града Пожаревца о б ј а в љ у ј е

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуњавање радног места у Градској управи Града Пожаревца

 I Орган у коме се радно место попуњава:

Градска управа Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2

II Радно место које се попуњава:

ПОСЛОВИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, радни однос на неодређено време – 2 извршиоца, у звању: виши референт.

III Услови за рад на радном месту:

Општи услови за пријем кандидата у радни однос:

         – да  је  пунолетан држављанин Републике Србије;

         – да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

         – да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и следеће услове:

          – да је запослен на неодређено време у систему локалне самоуправе локалне самоуправе Града Пожаревца (органима, јавним службама, јавним предузећима и другим организационим облицима утврђеним чланом 2. став 5. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (”Службени гласник РС”, број 17/2016)), који у систему локалне самоуправе Града Пожаревца имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослени чије се плате, односно зараде финансирају из буџета Града Пожаревца.

– стечено средње образовање у четворогодишњем трајању;

          – најмање 5 година радног искуства у струци;

          – положен државни стручни испит;

          – познавање рада на рачунару.

 

Опис послова: Представља и заступа месну заједницу за коју је решењем одређено да спада у његову надлежност, обавља стручне и административне послове месне заједнице, помаже у раду председнику Савета месне заједнице, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

IV Место рада:

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ, ГРАДСКА УПРАВА, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац.

 

V Докази о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту које је кандидат у обавези да приложи:

         – пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс;

         – фотокопија или очитана лична карта;

         – изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;

         – оригинал или оверена фотокопија доказа да је кандидат у радном односу на неодређено време у систему локалне самоуправе (решење, уговор о раду, или други документ);

         –  оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

         – оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

         – оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

         – оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;

         – оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

         – оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару;

         – оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

         – оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

          Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележника.

  Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе о неосуђиваности.

  Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3) Наведене доказе кандидат, може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

 Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Града Пожаревца: www.pozarevac.rs.

 Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

           Напомена: пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу. Пробни рад траје шест месеци. Кандидати без положен државног стручног испита, полажу државни стручни испит до окончања пробног рада.     

VI Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку:

            – познавање Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016), Статута Града Пожаревца („Службени гласник РС“ бр. 17/2016 – пречишћен текст), Одлуке о Градској управи Града Пожаревца – усмено;

            – вештина комуникације – непосредно кроз разговор са кандидатом;

            – познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунаром.

VII Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана од дана објављивања интерног конкурса на интернет презентацији Града Пожаревца www.pozarevac.rsи на Огласној табли Градске управе Града Пожаревца.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:

          Милутин Мрдак, Руководилац Службе за управљање људским ресурсима, телефон: 539-651, е-mail mmrdak@pozarevac.rs

IX Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

          Градска управа Града Пожаревца, ул. Дринска бр.2 , са назнаком: „За интерни конкурс“

X Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

XI Податак о месту, дану и времену када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

            Провере стручне оспособљености, знања и вештине комуникације кандидата чије су пријаве благовремен и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад  на наведеном радном месту, извршиће се 19.02.2018. године, са почетком у 10,оо часова, у просторијама Градске управе Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска 2, о чему ће учесници Конкурса бити писмено обавештени.

            Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелнице Градске управе Града Пожаревца, Решењем број: 01-111-55/2017-2 од 20.12.2017.године.

            По истеку рока за подношење пријава на Интерни конкурс, Конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе, те саставити списак кандидата који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава и који имају право да учествују на конкурсу. Пријаву кандидата који не испуњава услове Интерног конкурса, односно није доставио све потребне доказе или је неблаговремена или недопуштена, Конкурсна комисија одбациће закључком.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Александар Симоновић, дипл. правник

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Подели са другима: Facebook Twitter