Javne nabavke

PROFIL NARUČIOCA

Naziv naručioca: Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: https://pozarevac.rs
PIB: 100438011
Matični broj: 07271239
Šifra delatnosti: 75140
Vrsta naručioca: Organ državne uprave