Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2021. години

На основу члана 76. став 1, 2. и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр. и 6/20), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-52/2021-8 од 9.4.2021. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2021. години

I

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Пожаревца за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2021. години у укупном износу од 5.500.000,00 динара.

Средства за реализацију пројеката из става 1. овог Конкурса обезбеђена су у Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20), у оквиру Раздела 5. Градска управа, Глави 5.1. Градска управа Програм 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0002, ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 137, Економска класификација 481941- Дотације НВО и удружењима – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури.

            Конкурс се расписује за културну, односно културно уметничку делатност, под којом се сматрају послови у следећим областима:

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура;

4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);

5) уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција

и интерпретација);

6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

7) дигитално стваралаштво и мултимедији;

8) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима,

улична уметност и сл.);

9) делатност заштите у области непокретних културних добара;

10) делатност заштите у области покретних културних добара;

11) делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа;

12) библиотечко-информационе делатности;

13) научноистраживачке и едукативне делатности у култури;

14) менаџмент у култури;

15) употреба информационе и комуникационе технологије у културној делатности.

Уметничком делатношћу  сматрају се послови у областима из става 3. тач. 1)–8) ове тачке, осим делатности везаних за продукцију.

            КОНКУРС СЕ НЕ ОДНОСИ НА СУБЈЕКТЕ У КУЛТУРИ  ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТИРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ.

II

            Право учешћа на Конкурсу имају установе културе, изузев установа културе чији је оснивач република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, удружења у култури, самостални уметници, самостални стручњаци и сарадници у култури, самостални извођачи културних програма, као и други субјекти у култури (задужбине и фондације у култури, привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у култури) чије је седиште  на подручју Града Пожаревца.

Појединац може да буде подносилац пројекта само уколико је у партнерском односу са правним лицем које је регистровано за делатност из области културе и које није буџетски корисник. Корисник средстава може бити искључиво правно лице, преко кога се остварује пројекат или које на други начин учествује у пројекту. Одобрена средства не могу бити уплаћена на рачун физичког лица.

III

Пријава на конкурс мора да садржи:

 • Попуњен образац пријаве
 • пројекат којим се конкурише за средства, са описом истог, циљевима који се постижу његовом реализацијом, тачним подацима о буџету пројекта и изворима финансирања, времену и носиоцима реализације пројекта,
 • Доказ о упису у регистар код надлежног органа,
 • фотокопију извода из статута организације у коме је утврђено да се циљеви организације остварују у области у којој се програм реализује,
 • Потписан споразум о партнерству (за партнерске пројекте),
 • Биографију одговорног члана пројектног тима,
 • Биографију подносиоца – опис претходних искустава, достигнућа и активности (значајни пројекти и активности) – до максимално две стране текста А4 формата,
 • Наративни извештај о реализацији програма/пројеката из претходне године (за удружења која су у 2020. години реализовала програме / пројекте средствима из буџета Града Пожаревца).
 • Наративни извештај о реализацији програма/пројеката из претходне године (за правна односно физичка лица која су у 2020. години реализовала програме / пројекте средствима из буџета Града Пожаревца).
 • друге податке који су саставни део пријаве на конкурс.

1) За правна лица:

– назив, делатност, структуру запослених и људи ангажованих на пројектима, ПИБ, партнере,

– програме који су досада реализовани или су у току,

– евалуацију најзначајнијих активности у претходној години ( скраћена верзија)

– начин финансирања и финансијски извештај за претходну годину,

– програмске планове за текућу годину,

– одлуку надлежног органа правног лица о усвајању предлога пројекта

-доказ да су регистрована за обављање делатности у култури.

2)  За физичка лица (појединац или група аутора који нису регистровани као правно лице):

основне податке ( име, презиме, матични број, адреса),

– професионалну биографију за сваког појединца понаособ,

– препоруке, награде.

             Појединац може да поднесе пројекат само уколико има закључен Уговор о партнерству са правним лицем које је регистровано за делатност из области културе и које није буџетски корисник. Пројекат би се у овом случају реализовао преко правног лица.

            Пријава се подноси за укупна или недостајућа средства, за реализацију новог или завршетак започетог пројекта.

IV

            Пријаву пројекта у затвореној коверти доставити на адресу: Градско веће Града Пожаревца, Комисија за избор пројеката у култури, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2021. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ“

            Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа Града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

V

            Рок за достављање пријава је 30 дана од дана објављивања Конкурса у листу „Реч народа“.

VI

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

 • Усклађеност пројеката са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;
 • Квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 • Капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
 • Стручни, односно уметнички капацитети,
 • Неопходни ресурси;
 • Финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;
 • Степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

Град Пожаревац неће финансирати:

– пројекте са комерцијалним ефектима,

– пројекте који су претходних година већ били финансирани из градског буџета а нису реализовани,

– инвестициона улагања у опрему, одржавање и изградњу пословног простора,

– пројекте чије су једине програмске активности путовања, студије, учешће на конференцијама и сличне активности,

– награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.

            Приликом сачињавања листе, предност имају пројекти који предвиђају суфинансирање средствима из буџета Града и који задовољавају критеријум одрживости.

VII

            Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати. Такође се неће разматрати пријаве за које је утврђено да су се средства ненаменски користила.

Комисија ће размотрити пристигле пријаве и утврдити предлог листе за финансирање  односно суфинансирање у 2021. години која ће се објавити  на званичној интернет страници Града Пожаревца и на огласној табли Градске управе.

На предлог листе, учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

            Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града Пожаревца а Градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

            По доношењу Одлуке Градског већа Града Пожаревца о пројектима у култури који ће се финансирати, односно суфинансирати из буџета Града Пожаревца у 2021. години, резултати конкурса биће објављени на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

VIII

            Додатне информације у вези јавног конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр.42, или на телефон број 064/8918-275, Дејан Крстић.

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

 ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ