Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima (“Službeni glasnik RS“, br. 51/09), člana 1, 2 i 3. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 2/13 i 3/14),  člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12 i 94/13), i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-65/2015-6-2 od 1. aprila 2015. godine,

Gradsko veće grada Požarevca raspisuje

J A V N I    K O N K U R S

ZA FINANSIRANJЕ ILI SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA / PROJЕKATA NVO I UDRUŽЕNJA KOJA SU OD JAVNOG INTЕRЕSA ZA GRAD POŽARЕVAC  U 2015. GODINI

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Požarevca za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od  javnog interesa za grad Požarevac u 2015. godini  u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 dinara.

Sredstva za realizaciju programa iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su Odlukom o  budžetu grada Požarevca za 2015. godinu („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 13/14),  u okviru Razdela 4. Gradska uprava, Glavi 4.1. Gradska uprava i to:

 • U okviru Programa 11: Socijalna i dečija zaštita, Programska klasifikacija 0901-0003, PA Podrška socio-humanitarnim organizacijama – Konkurs za sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja, Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, Pozicija 62, Еkonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama, Konkurs za sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u 2015. godini sredstva u ukupnom  iznosu od 2.100.000,00 dinara i to:
 • Socijalna i zdravstvena zaštita – 1.200.000,00 dinara,
 • Humanitarni programi – 400.000,00 dinara,
 • Briga o starima – 500.000,00 dinara.
 • U okviru Programa 15: Lokalna samouprava, Programska klasifikacija 0602-0001, PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština,Funkcija 130 – Opšte javne usluge, Pozicija 85, Еkonomska klasifikacija 481-Dotacije nevladinim organizacijama, sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara i to:
 • Boračko invalidska zaštita – 600.000,00 dinara,
 • Dečiji i omladinski programi – 1.300.000,00 dinara,
 • Održivi razvoj -1.200.000,00 dinara,
 • Briga o životinjama – 600.000,00 dinara,
 • Еkologija – 300.000,00 dinara.
 • U okviru Programa 15: Lokalna samouprava, Programska klasifikacija 0602-0008, PA: Programi nacionalnih manjina – finansiranje programa nacionalnih manjina putem javnog konkursa, Funkcija 620 -Razvoj zajednice, Pozicija 101, Еkonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama, sredstva u iznosu od 1.400.000,00 dinara.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa imaju NVO i udruženja koja su od  javnog interesa za grad Požarevac pod uslovom  da sprovode aktivnosti ili da  im  je sedište u naseljenom mestu Požarevac ne kraće od godinu dana,  kao opštinske ili međuopštinske organizacije“.

KONKURS SЕ NЕ ODNOSI NA UDRUŽЕNJA ČIJA SЕ DЕLATNOST ODVIJA NA TЕRITIRIJI GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC.

Kriterijumi za ocenjivanje programa rada su:

 1. Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa ciljem upotrebe sredstava i problemima lokalne zajednice;
 2. Ciljevi programa rada – da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema u lokalnoj zajednici;
 3. Obuhvat – kolike su mogućnosti programa rada da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđenih aktivnosti; da li uključuje partnerstvo sa drugim udruženjima, privredom ili javnim sektorom;
 4. Aktivnosti i plan rada– da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih programom rada, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u lokalnoj zajednici u predviđenom vremenu;
 5. Očekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa rada merljivi i da li će program rada imati uticaja van kruga neposrednih korisnika;
 6. Budžet i finansijske isplativosti – da li budžet programa rada odražava stvarne troškove predložene aktivnosti (da li su troškovi realni, praktični i da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata zadovoljavajući); da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova; kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati;
 7. Inovacije – da li program rada ima inovativne elemente, predlaže alternativna rešenja u oblasti kojom se bavi;
 8. Održivost – da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta grada, i na koji način;
 9. Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2014. godini i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta za one koji prvi put konkurišu za sredstva.
 10. Visina procenta sredstava obezbeđenih van budžeta grada Požarevca daće prednost prilikom izbora programa / projekta.

Potpuna programska dokumentacija za prijavu na Javni konkurs treba da sadrži:

– obrazac prijave na konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis programa za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa i detaljan finansijski plan),overen od strane ovlašćenog lica dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom primerku (može i  overena fotokopija).

– dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa,

– izvod iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje ili statut udruženja,

– izveštaj budžetskog inspektora o namenskom korišćenju budžetskih sredstava za prethodnu godinu, za udruženja kojima su sredstva odobrena prethodne godine,

– odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu.

Dokazi od alineje 2-5 dostavljaju se u overenoj fotokopiji.

Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs), a može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kancelarija br. 9. Drinska broj 2. Požarevac

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do kraja kalendarske godine.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za  vrednovanje prijavljenih programa za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u 2015. godini , sa naznakom “Prijava na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od  javnog interesa za grad Požarevac u 2015. godini – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava grada Požarevca za Komisiju za vrednovanje prijavljenih programa za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u 2015. godini , ul.  Drinska  br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Prijave na konkurs  se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Neblagovremene, nepotpune,  kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati. Takođe se neće razmatrati prijave uz koje nije dostavljen Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2014. godini ili prijave udruženja  za koje je utvrđeno da su sredstva nenamenski utrošena.

Komisija za vrednovanje prijavljenih programa za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u 2015. godini razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće  listu  za  finansiranje  odnosno sufinansiranje u 2015. godini.

Lista se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na  listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  za vrednovanje prijavljenih programa za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u 2015. godini, u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

Odluku o izboru  programa  donosi Gradsko veće grada Požarevca a Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, kancelarija br.8, ili na telefon broj 012/539-621, Dejan Krstić.

GRADSKO VЕĆЕ GRADA POŽARЕVCA

G R A D O N A Č Е L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva, s.r.

Download Prijavni obrazac