Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број: 01-06-186/15-2
Датум: 30.9.2015.године
12000 Пожаревац, Дринска 2

На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др.закон ) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“, Пожаревац (“Службени гласник града Пожаревца“, бр. 8/15), Скупштина града Пожаревца оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“ ПОЖАРЕВАЦ

Подаци о јавном предузећу:
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града Пожаревца“, Пожаревац, улица Лоле Рибара бр. 2; претежна делатност: 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање.
Радно место:
Директор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ Пожаревац, на период од 4 године.
Послови директора:
Представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора и врши друге послове одређене законом и статутом јавног предузећа.
Услови за именовање:
Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати, који осим општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,61/05,54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће услове: да има високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, техничког, правног или економског смера; да има најмање 5 година радног искуства, од тога најмање три године искуства на руководећем положају; да поседује организационе способности и смисао за руковођење и предузетништво; да је на ранијем радном месту показао позитивне резултате у раду; да не постоје законске сметње, да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности; да лицу није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
Кандидати су дужни да доставе програм који намеравају да остваре у циљу развоја јавног предузећа.
Место рада:
Пожаревац, ул. Лоле Рибара број 2.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере:
Стручна оспособљеност кандидата оцењује се провером програма, а мерило за оцену програма је квалитет истог и способности кандидата за практичну примену знања и вештина у обављању послова директора јавног предузећа у складу са законом, а на основу његових одговора на питања која се односе на унапређење рада и развоја јавног предузећа – усменим разговором.
Знање кандидата оцењује се провером: познавање једне или више области из које је делатност за чије је обављање основано јавно предузеће, односно познавање других делатности које обавља јавно предузеће, прописа којима се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, као и општих прописа о раду – усменим разговором.
Вештина кандидата оцењује се провером: вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, организационих способности и вештине комуникације – усменим разговором.
Пријава на конкурс садржи:
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат конкурса радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања и програм рада.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству;
– доказ о општој здравственој способности (лекарско уверење);
– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство и дужина радног искуства у струци и на руководећем положају ( потврде, решења и други акти из којих се види на којим је пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је кандидат конкурса обављао послове у струци, на руководећем положају);
– одговарајућа документа којим доказује да поседује организационе способности и смисао за руковођење и предузетништво;
– одговарајућа документа којим доказује да је на ранијем радном месту показао позитивне резултате у раду;
– програм који кандидат намерава да оствари у циљу развоја јавног предузећа;
– радна књижица;
– доказ да не постоје законске сметње, да лице није осуђивано за кривична дела против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији и не могу бити старији од шест месеци.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у затвореној коверти, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комисији за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач град Пожаревац на адресу Градска управа града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, са назнаком “За Јавни конкурс – за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“, путем поште препорученом пошиљком или преко писарнице Градске управе града Пожаревца , са назнаком „не отварати – за Комисију“.
Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Милена Несторовић, тел. 012- 539-677.

Овај јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 86 од 14.10.2015. године, дневном листу “Данас“, као и на званичној интернет страници града Пожаревца www.pozarevac.rs .

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милић Јовановић, с.р.