Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs za imenovanje direktora javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“

GRAD POŽARЕVAC
SKUPŠTINA GRADA POŽARЕVCA
Broj: 01-06-186/15-2
Datum: 30.9.2015.godine
12000 Požarevac, Drinska 2

Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13- autentično tumačenje i 44/14 – dr.zakon ) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“, Požarevac (“Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 8/15), Skupština grada Požarevca oglašava

JAVNI KONKURS ZA IMЕNOVANJЕ DIRЕKTORA JAVNOG PRЕDUZЕĆA „DIRЕKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA POŽARЕVCA“ POŽARЕVAC

Podaci o javnom preduzeću:
Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“, Požarevac, ulica Lole Ribara br. 2; pretežna delatnost: 71.12 – inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.
Radno mesto:
Direktor Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“ Požarevac, na period od 4 godine.
Poslovi direktora:
Predstavlja i zastupa javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća, predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, izvršava odluke nadzornog odbora i vrši druge poslove određene zakonom i statutom javnog preduzeća.
Uslovi za imenovanje:
Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati, koji osim opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05,61/05,54/09, 32/13 i 75/14), ispunjavaju i sledeće uslove: da ima visoko obrazovanje trećeg ili drugog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, tehničkog, pravnog ili ekonomskog smera; da ima najmanje 5 godina radnog iskustva, od toga najmanje tri godine iskustva na rukovodećem položaju; da poseduje organizacione sposobnosti i smisao za rukovođenje i preduzetništvo; da je na ranijem radnom mestu pokazao pozitivne rezultate u radu; da ne postoje zakonske smetnje, da nije osuđivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za krivična dela protiv privrede, pravnog saobraćaja ili službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja pretežne delatnosti javnog preduzeća.
Kandidati su dužni da dostave program koji nameravaju da ostvare u cilju razvoja javnog preduzeća.
Mesto rada:
Požarevac, ul. Lole Ribara broj 2.

Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere:
Stručna osposobljenost kandidata ocenjuje se proverom programa, a merilo za ocenu programa je kvalitet istog i sposobnosti kandidata za praktičnu primenu znanja i veština u obavljanju poslova direktora javnog preduzeća u skladu sa zakonom, a na osnovu njegovih odgovora na pitanja koja se odnose na unapređenje rada i razvoja javnog preduzeća – usmenim razgovorom.
Znanje kandidata ocenjuje se proverom: poznavanje jedne ili više oblasti iz koje je delatnost za čije je obavljanje osnovano javno preduzeće, odnosno poznavanje drugih delatnosti koje obavlja javno preduzeće, propisa kojima se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa, kao i opštih propisa o radu – usmenim razgovorom.
Veština kandidata ocenjuje se proverom: veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, veštine rukovođenja, organizacionih sposobnosti i veštine komunikacije – usmenim razgovorom.
Prijava na konkurs sadrži:
Ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat konkursa radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja i program rada.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uverenje o državljanstvu;
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenje);
– diploma o stručnoj spremi;
– isprave kojima se dokazuje radno iskustvo i dužina radnog iskustva u struci i na rukovodećem položaju ( potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim je poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je kandidat konkursa obavljao poslove u struci, na rukovodećem položaju);
– odgovarajuća dokumenta kojim dokazuje da poseduje organizacione sposobnosti i smisao za rukovođenje i preduzetništvo;
– odgovarajuća dokumenta kojim dokazuje da je na ranijem radnom mestu pokazao pozitivne rezultate u radu;
– program koji kandidat namerava da ostvari u cilju razvoja javnog preduzeća;
– radna knjižica;
– dokaz da ne postoje zakonske smetnje, da lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj fotokopiji i ne mogu biti stariji od šest meseci.
Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se u zatvorenoj koverti, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“ Komisiji za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac na adresu Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, sa naznakom “Za Javni konkurs – za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“, putem pošte preporučenom pošiljkom ili preko pisarnice Gradske uprave grada Požarevca , sa naznakom „ne otvarati – za Komisiju“.
Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Milena Nestorović, tel. 012- 539-677.

Ovaj javni konkurs objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 86 od 14.10.2015. godine, dnevnom listu “Danas“, kao i na zvaničnoj internet stranici grada Požarevca www.pozarevac.rs .

SKUPŠTINA GRADA POŽARЕVCA

ZAMЕNIK PRЕDSЕDNIKA
SKUPŠTINЕ GRADA

Milić Jovanović, s.r.