Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Листа за расподелу средстава за суфинансирање програма за изградњу, обнову и одржавање верских објеката у 2013. годиниList for allocation of funds for co-financing programs for the construction, reconstruction and maintenance of places of worship in 2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
Комисија за сачињавање листе по пријавама на Јавни конкурс
града Пожаревца за расподелу средстава за дотације
верским заједницама у 2013. години
Број: 01-06-4/2013-15-а
Датум: 26.02.2013. године
П о ж а р е в а ц

ЛИСТА
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНОВУ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА У 2013. ГОДИНИ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОГ У ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“ ОД 29.01.2013. ГОДИНЕ

Комисија за сачињавање листе по пријавама за суфинансирање програма за изградњу, обнову и одржавање верских објеката у 2013. години по пријавама на Конкурс града Пожаревца за расподелу за дотације верским заједницама у 2013. години у саставу: Александар Ђокић, члан Градског већа града Пожаревца,-председник, Тања Мрдак, Одељење за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца – члан и Светлана Пековић, Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца -члан, дана 26.02.2013. године извршила је отварање приспелих пријава, по расписаном Јавном конкурсу објављеног у недељном листу „Реч народа“ дана 29.01.2013. године за суфинансирање програма за изградњу, обнову и одржавање верских објеката у 2013. години.
Рок за пријаву био је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Благовремено до 13.02.2013. године на адресу Комисије стигле су 2 пријаве, док неблаговремених пријава није било.
Саставни део овог извештаја је Записник о отварању пријава бр. 01-06-4/2013-15-а од 26.02.2013.године.
Из Буџета града Пожаревца за суфинансирање програма у огласти дотација верским заједницама, а за изградњу, обнову и одржавање верских објетката обезбеђена су средства у износу од 1.100.000,00 динара, у Глави 3.2. – Дотације невладиним организацијама и удруженњима, Функција 840- Верске и друге услуге заједнице, позиција 95. економска класификација 481, дотације верским заједницама која ће се расподелити путем расписивања јавног конкурса.

 Јавни конкурс за расподелу средстава (верски објекти)

Комисија је расподелила средстава у укупном износу од 1.100.000,00 динара

Предлог листе објавити на огласној табли Градске управе града Пожаревца дана 26.02.2013. године и на званичној интернет страници Градске управе града Пожаревца.

Приговор на предлог листе подносилац захтева може уложити у року од 3 дана од дана објављивања предлога листе на адресу Комисије за сачињавање листе по пријавама на Јавни конкурс града Пожаревца за расподелу средстава за дотације верским заједницама у 2013. години, Пожаревац, ул. Дринска бр. 2 -Приговор на предлог листе за расподелу средстава за дотације верским заједницама у 2013. години.

1. Александар Ђокић, председник

2. Тања Мрдак, члан

3. Светлана Пековић, члан

КОМИСИЈА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У 2013. ГОДИНИ
ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОГ У ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“ ОД 29.01.2013. ГОДИНЕ

                                                                                                                                                                                                                                                 

У Пожаревцу, 26.02.2013.године

Број: 01-06-4/2013-15-а

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

  

Александар Ђокић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
Комисија за сачињавање листе по пријавама на Јавни конкурс
града Пожаревца за расподелу средстава за дотације
верским заједницама у 2013. години
Број: 01-06-4/2013-15-а
Датум: 26.02.2013. године
П о ж а р е в а ц

ЛИСТА
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНОВУ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА У 2013. ГОДИНИ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОГ У ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“ ОД 29.01.2013. ГОДИНЕ

Комисија за сачињавање листе по пријавама за суфинансирање програма за изградњу, обнову и одржавање верских објеката у 2013. години по пријавама на Конкурс града Пожаревца за расподелу за дотације верским заједницама у 2013. години у саставу: Александар Ђокић, члан Градског већа града Пожаревца,-председник, Тања Мрдак, Одељење за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца – члан и Светлана Пековић, Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца -члан, дана 26.02.2013. године извршила је отварање приспелих пријава, по расписаном Јавном конкурсу објављеног у недељном листу „Реч народа“ дана 29.01.2013. године за суфинансирање програма за изградњу, обнову и одржавање верских објеката у 2013. години.
Рок за пријаву био је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Благовремено до 13.02.2013. године на адресу Комисије стигле су 2 пријаве, док неблаговремених пријава није било.
Саставни део овог извештаја је Записник о отварању пријава бр. 01-06-4/2013-15-а од 26.02.2013.године.
Из Буџета града Пожаревца за суфинансирање програма у огласти дотација верским заједницама, а за изградњу, обнову и одржавање верских објетката обезбеђена су средства у износу од 1.100.000,00 динара, у Глави 3.2. – Дотације невладиним организацијама и удруженњима, Функција 840- Верске и друге услуге заједнице, позиција 95. економска класификација 481, дотације верским заједницама која ће се расподелити путем расписивања јавног конкурса.

 Јавни конкурс за расподелу средстава (верски објекти)

Комисија је расподелила средстава у укупном износу од 1.100.000,00 динара

Предлог листе објавити на огласној табли Градске управе града Пожаревца дана 26.02.2013. године и на званичној интернет страници Градске управе града Пожаревца.

Приговор на предлог листе подносилац захтева може уложити у року од 3 дана од дана објављивања предлога листе на адресу Комисије за сачињавање листе по пријавама на Јавни конкурс града Пожаревца за расподелу средстава за дотације верским заједницама у 2013. години, Пожаревац, ул. Дринска бр. 2 -Приговор на предлог листе за расподелу средстава за дотације верским заједницама у 2013. години.

1. Александар Ђокић, председник

2. Тања Мрдак, члан

3. Светлана Пековић, члан

КОМИСИЈА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У 2013. ГОДИНИ
ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОГ У ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“ ОД 29.01.2013. ГОДИНЕ

                                                                                                                                                                                                                                                 

У Пожаревцу, 26.02.2013.године

Број: 01-06-4/2013-15-а

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

  

Александар Ђокић