Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Листа за расподелу средстава за суфинансирање програма за изградњу, обнову и одржавање верских објеката у 2013. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
Комисија за сачињавање листе по пријавама на Јавни конкурс
града Пожаревца за расподелу средстава за дотације
верским заједницама у 2013. години
Број: 01-06-4/2013-15-а
Датум: 26.02.2013. године
П о ж а р е в а ц

ЛИСТА
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНОВУ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА У 2013. ГОДИНИ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОГ У ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“ ОД 29.01.2013. ГОДИНЕ

Комисија за сачињавање листе по пријавама за суфинансирање програма за изградњу, обнову и одржавање верских објеката у 2013. години по пријавама на Конкурс града Пожаревца за расподелу за дотације верским заједницама у 2013. години у саставу: Александар Ђокић, члан Градског већа града Пожаревца,-председник, Тања Мрдак, Одељење за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца – члан и Светлана Пековић, Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца -члан, дана 26.02.2013. године извршила је отварање приспелих пријава, по расписаном Јавном конкурсу објављеног у недељном листу „Реч народа“ дана 29.01.2013. године за суфинансирање програма за изградњу, обнову и одржавање верских објеката у 2013. години.
Рок за пријаву био је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Благовремено до 13.02.2013. године на адресу Комисије стигле су 2 пријаве, док неблаговремених пријава није било.
Саставни део овог извештаја је Записник о отварању пријава бр. 01-06-4/2013-15-а од 26.02.2013.године.
Из Буџета града Пожаревца за суфинансирање програма у огласти дотација верским заједницама, а за изградњу, обнову и одржавање верских објетката обезбеђена су средства у износу од 1.100.000,00 динара, у Глави 3.2. – Дотације невладиним организацијама и удруженњима, Функција 840- Верске и друге услуге заједнице, позиција 95. економска класификација 481, дотације верским заједницама која ће се расподелити путем расписивања јавног конкурса.

 Јавни конкурс за расподелу средстава (верски објекти)

Комисија је расподелила средстава у укупном износу од 1.100.000,00 динара

Предлог листе објавити на огласној табли Градске управе града Пожаревца дана 26.02.2013. године и на званичној интернет страници Градске управе града Пожаревца.

Приговор на предлог листе подносилац захтева може уложити у року од 3 дана од дана објављивања предлога листе на адресу Комисије за сачињавање листе по пријавама на Јавни конкурс града Пожаревца за расподелу средстава за дотације верским заједницама у 2013. години, Пожаревац, ул. Дринска бр. 2 -Приговор на предлог листе за расподелу средстава за дотације верским заједницама у 2013. години.

1. Александар Ђокић, председник

2. Тања Мрдак, члан

3. Светлана Пековић, члан

КОМИСИЈА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У 2013. ГОДИНИ
ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОГ У ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“ ОД 29.01.2013. ГОДИНЕ

                                                                                                                                                                                                                                                 

У Пожаревцу, 26.02.2013.године

Број: 01-06-4/2013-15-а

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

   

Александар Ђокић

Подели са другима: Facebook Twitter