Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Lista za raspodelu sredstava za sufinansiranje programa za izgradnju, obnovu i održavanje verskih objekata u 2013. godini

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD POŽAREVAC
Komisija za sačinjavanje liste po prijavama na Javni konkurs
grada Požarevca za raspodelu sredstava za dotacije
verskim zajednicama u 2013. godini
Broj: 01-06-4/2013-15-a
Datum: 26.02.2013. godine
P o ž a r e v a c

LISTA
ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA ZA IZGRADNjU, OBNOVU I ODRŽAVANjE VERSKIH OBJEKATA U 2013. GODINI, PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLjENOG U LISTU „REČ NARODA“ OD 29.01.2013. GODINE

Komisija za sačinjavanje liste po prijavama za sufinansiranje programa za izgradnju, obnovu i održavanje verskih objekata u 2013. godini po prijavama na Konkurs grada Požarevca za raspodelu za dotacije verskim zajednicama u 2013. godini u sastavu: Aleksandar Đokić, član Gradskog veća grada Požarevca,-predsednik, Tanja Mrdak, Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Požarevca – član i Svetlana Peković, Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove Gradske uprave grada Požarevca -član, dana 26.02.2013. godine izvršila je otvaranje prispelih prijava, po raspisanom Javnom konkursu objavljenog u nedeljnom listu „Reč naroda“ dana 29.01.2013. godine za sufinansiranje programa za izgradnju, obnovu i održavanje verskih objekata u 2013. godini.
Rok za prijavu bio je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Blagovremeno do 13.02.2013. godine na adresu Komisije stigle su 2 prijave, dok neblagovremenih prijava nije bilo.
Sastavni deo ovog izveštaja je Zapisnik o otvaranju prijava br. 01-06-4/2013-15-a od 26.02.2013.godine.
Iz Budžeta grada Požarevca za sufinansiranje programa u oglasti dotacija verskim zajednicama, a za izgradnju, obnovu i održavanje verskih objetkata obezbeđena su sredstva u iznosu od 1.100.000,00 dinara, u Glavi 3.2. – Dotacije nevladinim organizacijama i udružennjima, Funkcija 840- Verske i druge usluge zajednice, pozicija 95. ekonomska klasifikacija 481, dotacije verskim zajednicama koja će se raspodeliti putem raspisivanja javnog konkursa.

 Javni konkurs za raspodelu sredstava (verski objekti)

Komisija je raspodelila sredstava u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 dinara

Predlog liste objaviti na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca dana 26.02.2013. godine i na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Požarevca.

Prigovor na predlog liste podnosilac zahteva može uložiti u roku od 3 dana od dana objavljivanja predloga liste na adresu Komisije za sačinjavanje liste po prijavama na Javni konkurs grada Požarevca za raspodelu sredstava za dotacije verskim zajednicama u 2013. godini, Požarevac, ul. Drinska br. 2 -Prigovor na predlog liste za raspodelu sredstava za dotacije verskim zajednicama u 2013. godini.

1. Aleksandar Đokić, predsednik

2. Tanja Mrdak, član

3. Svetlana Peković, član

KOMISIJA ZA SAČINjAVANjE LISTE ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA DOTACIJE VERSKIM ZAJEDNICAMA U 2013. GODINI
PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLjENOG U LISTU „REČ NARODA“ OD 29.01.2013. GODINE

                                                                                                                                                                                                                                                 

U Požarevcu, 26.02.2013.godine

Broj: 01-06-4/2013-15-a

PREDSEDNIK KOMISIJE

   

Aleksandar Đokić

Podeli sa drugima: Facebook Twitter