Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Javni konkurs za sprovođenje mera održivog korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca u 2023. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 5. Pravilnika o radu Komisije za izradu i praćenja realizacije programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Požarevca broj 09-06-55/2022-12 od 28.04.2022. godine, Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Požarevca za 2023. godinu, broj 09-06-35/2023-19 od 28.04.2023. godine, člana 82. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj 10/18, 12/18 – ispravka i 10/19) i člana 26. stav 1. i stav 5. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj 1/15, 7/15, 7/16 i 3/17), i zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, broj 09-06-62/2023-19 od 16. juna 2023. godine, Gradsko veće Grada Požarevca raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za sprovođenje mera održivog korišćenja poljoprivrednog zemljišta

na teritoriji Grada Požarevca u 2023. godini

 1. Predmet:

Izbor korisnika sredstava po osnovu prava na podsticaje za održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca, radi očuvanja fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava poljoprivrednog zemljišta i postizanja optimalnih prinosa gajenih biljnih kultura.

 1. Program mera:

Pravo na korišćenje podsticaja kontrole vršenja plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, imaju organizacije za ispitivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta radi poboljšanja strukture i kvaliteta poljoprivrednog zemljišta.

Iznos podsticaja je 100% od potraživanih sredstava, do iznosa od 1.500.000,00 dinara.

Maksimalno po jednom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu ostvaren podsticaj je 40.000,00 dinara,  odnosno 16 uzetih analiza zemljišta.  

 1. Kriterijumi za korisnike podnetih zahteva, odnosno organizaciju koja vrši kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta
 • Organizacija registrovana u Registar privrednih subjekata, za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslova
 • Imaju ovlašćenu laboratoriju gde će se raditi osnovni parametri plodnosti zemljišta
 • Imaju zaposlenog stručno lice visoke stručne spreme poljoprivredne ili hemijske struke i dva tehničara poljoprivredne struke
 • Uzorkovanje zemljišta vršiti na registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije Grada Požarevca.
 1. 04. Potrebna dokumentacija za organizaciju koja vrši kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta
 • Popunjen obrazac prijave na konkurs,
 • Dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi u skladu sa zakonom kojim se uređuju savetodavni poslovi i stručni poslovi u oblasti poljoprivrede,
 • Detaljan opis programa/projekta (opšte karakteristike područja delovanja, opis uzorkovanja zemljišta, opis agrohemijske analize, davanje preporuka za upotrebu mineralnih organskih đubriva i druge mere za poboljšanje strukture zemljišta) za finansiranje do 600 uzoraka kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca za koji se podnosi prijava,
 • Osnivački akt (podnosi ovlašćena organizacija čiji je osnivač Republika Srbija), odnosno statut,
 • Izvod iz Uprave za trezor da namenski račun nije u blokadi na dan podnošenja zahteva, fotokopija,
 • Rešenje poljoprivrednog inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede da ispunjava uslove u pogledu tehničkih i stručnih kapaciteta za obavljanje poslova vršenja kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, fotokopija,
 • Broj tekućeg računa kod poslovne banke sa kartonom deponovanog potpisa, fotokopija,
 • Potpisana izjava da za predmetnu investiciju nije ostvaren podsticaj po istom osnovu kod drugih državnih organa u 2023. godini.

Tekst Javnog konkursa je objavljen u lokalnom listu „Reč naroda“, na oglasnoj tabli Gradske uprave

Grada Požarevca i na veb strani Grada Požarevca www.pozarevac.rs.

Prijavu, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, sa napomenom:

 – NЕ OTVARATI, Javni konkurs za sprovođenje mera održivog korišćenja poljoprivrednog zemljišta

teritoriji Grada Požarevca u 2023. godini“

Na sledećoj adresi: Grad Požarevac, ulica Drinska br.2, 12000 Požarevac, poštom ili lično u pisarnici, kancelarija broj 9, Gradske uprave Grada Požarevca.

Dokumenta koja se dostavljaju uz obrazac prijave za korišćenje podsticaja mora biti potpisan od

strane ovlašćenog lica pravnog lica. Davalac podsticaja zadržava pravo da zatraži dopunu dokumentacije

ili dodatne informacije.

Postupak i ocenu priloženih dokaza po podnetim prijavama sprovodi Komisija, u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Požarevca za 2023. godinu, sastavlja predlog liste i predlaže buduće korisnike sa iznosom sredstava. Na predlog liste učesnici imaju pravo prigovora 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Gradske uprave. Komisija odlučuje po prigovoru u zakonom propisanom roku. Sa izabranim podnosiocem prijave zaključuje se ugovor kojim se bliže uređuju način i rokovi za prenos sredstava iz Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Požarevca, kao i druga prava i obaveze ugovornih strana.

Korisnik sredstava je u obavezi da u roku od 6 meseci, od dana predviđenog za završetak aktivnosti navedenih u zahtevu dostavi izveštaj o stepenu realizacije Odeljenju za budžet i finansije Gradske uprave Grada Požarevca. Po završetku programa dostaviti završni izveštaj Komisiji, a najkasnije 31. januara tekuće godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave na Javni konkurs dostavljati u roku od sedam dana od dana objavljivanja.

PRЕDSЕDNIK GRADSKOG VЕĆA

GRADONAČЕLNIK

 s.r.    Saša Pavlović, dipl.inž.elektrotehnike

Obrazac prijave