Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Јавни конкурс за спровођење мера одрживог коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца у 2023. години

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 5. Правилника о раду Комисије за израду и праћења реализације програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца број 09-06-55/2022-12 од 28.04.2022. године, Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2023. годину, број 09-06-35/2023-19 од 28.04.2023. године, члана 82. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и члана 26. став 1. и став 5. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и закључка Градског већа Града Пожаревца, број 09-06-62/2023-19 од 16. јуна 2023. године, Градско веће Града Пожаревца расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за спровођење мера одрживог коришћења пољопривредног земљишта

на територији Града Пожаревца у 2023. години

 1. Предмет:

Избор корисника средстава по основу права на подстицаје за одрживо коришћење пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца, ради очувања физичких, хемијских и биолошких својстава пољопривредног земљишта и постизања оптималних приноса гајених биљних култура.

 1. Програм мера:

Право на коришћење подстицаја контроле вршења плодности обрадивог пољопривредног земљишта, имају организацијe за испитивање основних параметара плодности земљишта ради побољшања структуре и квалитета пољопривредног земљишта.

Износ подстицаја је 100% од потраживаних средстава, до износа од 1.500.000,00 динара.

Максимално по једном регистрованом пољопривредном газдинству остварен подстицај је 40.000,00 динара,  односно 16 узетих анализа земљишта.  

 1. Критеријуми за кориснике поднетих захтева, односно организацију која врши контролу плодности пољопривредног земљишта
 • Организација регистрована у Регистaр привредних субјеката, за обављање осталих услуга у пољопривреди, техничка испитивања и анализе или консалтинг и менаџмент послова
 • Имају овлашћену лабораторију где ће се радити основни параметри плодности земљишта
 • Имају запосленог стручно лице високе стручне спреме пољопривредне или хемијске струке и два техничара пољопривредне струке
 • Узорковање земљишта вршити на регистрованим пољопривредним газдинствима са територије Града Пожаревца.
 1. 04. Потребна документација за организацију која врши контролу плодности пољопривредног земљишта
 • Попуњен образац пријаве на конкурс,
 • Доказ о испуњености услова за обављање саветодавних послова у пољопривреди у складу са законом којим се уређују саветодавни послови и стручни послови у области пољопривреде,
 • Детаљан опис програма/пројекта (опште карактеристике подручја деловања, опис узорковања земљишта, опис агрохемијске анализе, давање препорука за употребу минералних органских ђубрива и друге мере за побољшање структуре земљишта) за финансирање до 600 узорака контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за који се подноси пријава,
 • Оснивачки акт (подноси овлашћена организација чији је оснивач Република Србија), односно статут,
 • Извод из Управе за трезор да наменски рачун није у блокади на дан подношења захтева, фотокопија,
 • Решење пољопривредног инспектора надлежног за послове пољопривреде да испуњава услове у погледу техничких и стручних капацитета за обављање послова вршења контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта, фотокопија,
 • Број текућег рачуна код пословне банке са картоном депонованог потписа, фотокопија,
 • Потписана изјава да за предметну инвестицију није остварен подстицај по истом основу код других државних органа у 2023. години.

Текст Јавног конкурса је објављен у локалном листу „Реч народа“, на огласној табли Градске управе

Града Пожаревца и на веб страни Града Пожаревца www.pozarevac.rs.

Пријаву, са потребном документацијом, доставити у затвореној коверти, са напоменом:

 – НЕ ОТВАРАТИ, Јавни конкурс за спровођење мера одрживог коришћења пољопривредног земљишта

територији Града Пожаревца у 2023. години“

На следећој адреси: Град Пожаревац, улица Дринска бр.2, 12000 Пожаревац, поштом или лично у писарници, канцеларија број 9, Градске управе Града Пожаревца.

Документа која се достављају уз образац пријаве за коришћење подстицаја мора бити потписан од

стране овлашћеног лица правног лица. Давалац подстицаја задржава право да затражи допуну документације

или додатне информације.

Поступак и оцену приложених доказа по поднетим пријавама спроводи Комисија, у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2023. годину, саставља предлог листе и предлаже будуће кориснике са износом средстава. На предлог листе учесници имају право приговора 8 дана од дана објављивања на огласној табли Градске управе. Комисија одлучује по приговору у законом прописаном року. Са изабраним подносиоцем пријаве закључује се уговор којим се ближе уређују начин и рокови за пренос средстава из Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца, као и друга права и обавезе уговорних страна.

Корисник средстава је у обавези да у року од 6 месеци, од дана предвиђеног за завршетак активности наведених у захтеву достави извештај о степену реализације Одељењу за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца. По завршетку програма доставити завршни извештај Комисији, а најкасније 31. јануара текуће године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве на Јавни конкурс достављати у року од седам дана од дана објављивања.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 с.р.    Саша Павловић, дипл.инж.електротехнике

Образац пријаве