Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Javni konkurs za sufinansiranje obnove uličnih fasada stambeno-poslovnih zgrada u 2019. godini na teritoriji Grada Požarevca

Na osnovu člana 9. stav 2. Odluke o održavanju zgrada i spoljnog izgleda zgrada, uslovima, načinu i kriterijumima sufinansiranja obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 12/17, 15/17, 15/17 i 4/18) i člana 1. Odluke o utvrđivanju urbanističke zone obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrade i zone obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade u 2019. godini („Službeni glasnik Grada Požarevca, br. 14/18),  Gradsko veće Grada Požarevca objavljuje

J A V N I    K O N KU R S

za sufinansiranje obnove uličnih fasada   stambeno-poslovnih zgrada u 2019. godini na teritoriji Grada Požarevca

  1. Grad Požarevac raspisuje Javni konkurs za sufinansiranje obnove uličnih fasada stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji Grada Požarevca u 2019. godini.
  2. Pravo učešća na ovom konkursu za sufinansiranje obnove uličnih fasada imaju stambene zajednice stambeno – poslovnih zgrada u ulici, Trg Oslobođenja broj 3 i ulici Tabačka čaršija broj 1, 3 i 5 sve u Požarevcu, a shodno odredbi člana 1, Odluke o utvrđivanju urbanističke zone obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrade i zone obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade u 2019. godini („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 14/18).

3.Uz prijavu, upravnik zgrade kao ovlašćeno lice  u ime stambene zajednice stambeno-poslovne zgrade iz tačke 1, je dužno da uz zahtev za sufinansiranje obnove fasade, dostavi sledeću dokumentaciju:

a) Odluku nadležnog organa o izboru upravnika zgrade;

b) Ime i prezime i adresu upravnika zgrade, izvod iz sudskog registra, telefon, mobilni telefon, e-mail adresa;

v) Izvod iz lista nepokretnosti sa kopijom plana katastarske parcele ne stariji od 6 (šest) meseci;

g) Tehničku dokumentaciju u skladu sa posebnim propisima: kopiju građevinske i upotrebne dozvole, odnosno dokaz da je zgrada građena pre donošenja propisa, ili dokaz da je stambena zgrada legalizovana/ozakonjena, kao i rešenje o odobrenju izvođenja radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje;

d) Odluku skupštine stambene zajednice o usvajanju godišnjeg programa upravljanja zgradom (GPU) u kojem su planirani radovi i sredstva za izvođenje radova na obnovi ulične fasada stambeno- poslovne  zgrade;

đ) Overenu izjavu kojom upravnik zgrade potvrđuje da raspolaže osiguranim finansijskim sredstvima od strane vlasnika posebnih delova, a u skladu sa predmerom i predračunom planiranih radova  koji je sastavni deo tehničke dokumentacije.

e) Uz rešenje o odobrenju izvođenja radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje obnove ulične fasada dostavlja se i tekstualni i grafički deo tehničke dokumentacije (nacrt postojećeg i novo stanje zgrade) sa foto dokumentacijom postojećeg stanja.

ž) Predmer i predračun radova u kome su posebno iskazani radovi po modelu sufinansiranja (deo koji zajednički snose vlasnici posebnih delova i Ggrad Požarevac) i radovi koje u celosti finansiraju vlasnici posebnih delova.

  • Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u listu „Reč naroda“.

 Ovaj oglas postaviti na zvaničnom internet stranici Grada   Požarevca, i na oglasnoj tabli  Gradske Uprave Grada Požarevca.

  1. Neblagovremene i nepotpune prijave, odnosno koje nisu podnete u roku i bez tražene dokumentacije biće odbačene.

Zainteresovani učesnici javnog oglasa u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja prijava mogu dobiti detaljnije informacije , na telefon broj 012 -539-638

Prijave se podnose na sledeću adresu:

– GRAD POŽAREVAC, 12000 POŽAREVAC, Ulica Drinska 2  (za Komisiju za utvrđivanje prioriteta za obnovu uličnih fasada stambeno poslovnih zgrada) ili lično u prijemnu kancelariju broj 9  Gradske uprave Požarevca, na istoj adresi. U radnom vremenu ponedeljak-petak od 7.30 – 15.30 časova

Na poleđini koverte vidljivo naznačiti naziv i adresu podnosioca prijave.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter