Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Јавни конкурс за суфинансирање обнове уличних фасада стамбено-пословних зграда у 2019. години на територији Града Пожаревца

На основу члана 9. став 2. Одлуке о одржавању зграда и спољног изгледа зграда, условима, начину и критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17, 15/17, 15/17 и 4/18) и члана 1. Одлуке о утврђивању урбанистичке зоне обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својства зграде и зоне обавезног одржавања спољног изгледа зграде у 2019. години („Службени гласник Града Пожаревца, бр. 14/18),  Градско веће Града Пожаревца објављује

Ј А В Н И    К О Н КУ Р С

за суфинансирање обнове уличних фасада   стамбено-пословних зграда у 2019. години на територији Града Пожаревца

  1. Град Пожаревац расписује Јавни конкурс за суфинансирање обнове уличних фасада стамбено-пословних зграда на територији Града Пожаревца у 2019. години.
  2. Право учешћа на овом конкурсу за суфинансирање обнове уличних фасада имају стамбене заједнице стамбено – пословних зграда у улици, Трг Ослобођења број 3 и улици Табачка чаршија број 1, 3 и 5 све у Пожаревцу, а сходно одредби члана 1, Одлуке о утврђивању урбанистичке зоне обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својства зграде и зоне обавезног одржавања спољног изгледа зграде у 2019. години („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18).

3.Уз пријаву, управник зграде као овлашћено лице  у име стамбене заједнице стамбено-пословне зграде из тачке 1, је дужно да уз захтев за суфинансирање обнове фасаде, достави следећу документацију:

а) Одлуку надлежног органа о избору управника зграде;

б) Име и презиме и адресу управника зграде, извод из судског регистра, телефон, мобилни телефон, е-mail адреса;

в) Извод из листа непокретности са копијом плана катастарске парцеле не старији од 6 (шест) месеци;

г) Техничку документацију у складу са посебним прописима: копију грађевинске и употребне дозволе, односно доказ да је зграда грађена пре доношења прописа, или доказ да је стамбена зграда легализована/озакоњена, као и решење о одобрењу извођења радова за које је поднет захтев за суфинансирање;

д) Одлуку скупштине стамбене заједнице о усвајању годишњег програма управљања зградом (ГПУ) у којем су планирани радови и средства за извођење радова на обнови уличне фасада стамбено- пословне  зграде;

ђ) Оверену изјаву којом управник зграде потврђује да располаже осигураним финансијским средствима од стране власника посебних делова, а у складу са предмером и предрачуном планираних радова  који је саставни део техничке документације.

е) Уз решење о одобрењу извођења радова за које је поднет захтев за суфинансирање обнове уличне фасада доставља се и текстуални и графички део техничке документације (нацрт постојећег и ново стање зграде) са фото документацијом постојећег стања.

ж) Предмер и предрачун радова у коме су посебно исказани радови по моделу суфинансирања (део који заједнички сносе власници посебних делова и Гград Пожаревац) и радови које у целости финансирају власници посебних делова.

  • Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса у листу „Реч народа“.

 Овај оглас поставити на званичном интернет страници Града   Пожаревца, и на огласној табли  Градске Управе Града Пожаревца.

  1. Неблаговремене и непотпуне пријаве, односно које нису поднете у року и без тражене документације биће одбачене.

Заинтересовани учесници јавног огласа у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава могу добити детаљније информације , на телефон број 012 -539-638

Пријавe се подносe на следећу адресу:

– ГРАД ПОЖАРЕВАЦ, 12000 ПОЖАРЕВАЦ, Улица Дринска 2  (за Комисију за утврђивање приоритета за обнову уличних фасада стамбено пословних зграда) или лично у пријемну канцеларију број 9  Градске управе Пожаревца, на истој адреси. У радном времену понедељак-петак од 7.30 – 15.30 часова

На полеђини коверте видљиво назначити назив и адресу подносиоца пријаве.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Подели са другима: Facebook Twitter