Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji Grada Požarevca za 2022. godinu

Na osnovu Odluke Gradskog veća Grada Požarevca o raspisivanju Javnog konkursa za učešće domaćinstava u sprovođenju mere energetske sanacije ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,  termostatskih  ventila i delitelja toplote broj 09-06-160/2022/14 od 04.11.2022. godine i Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,  termostatskih  ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP1/22 („Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj 7/22), (u daljem tekstu: Pravilnik), Grad Požarevac

raspisuje

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja toplote na teritoriji Grada Požarevca za 2022. godinu

 1. PRЕDMЕT

Predmet finansiranja obuhvata sledeće:

1) nabavku i ugradnju solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a  maksimalno do i jednako 6 kW i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva;

2) ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće,

pumpi;

3) opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate
količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili) za stanove i stambene zgrade,

                       Domaćinstava(za porodične kuće i stanove) i stambene zajednice (opciono) ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti iz ovog odeljka.

                       Ukupno sredstva koje grad zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije dodeljuje putem ovog konkursa iznose za meru iz odeljka I. stav 1. tačka 1) Javnog poziva 3 miliona dinara a za mere iz odeljka I. stav 1. tač 2) i 3) Javnog poziva 0 dinara.

II KORISNICI SRЕDSTAVA

            Korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva izuzev:

 • vlasnika posebnih delova stambeno-poslovnog objekata koji ne služe za stanovanje;
 • vlasnika stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

III USLOVI PRIJAVЕ NA KONKURS

      Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je podnosilac prijave:
  • vlasnik objekta za koji podnosi prijavu i da je podnosilac prijave vlasnik ili nosilac prava nad brojilom, ili
  • ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik objekta za koji se podnosi prijava, neophodno je da ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu i uz prijavu da podnese pisanu saglasnost vlasnika objekta overenu od strane javnog beležnika da se za objekat može podneti prijava;
 • da je priključen na distributivnu mrežu električne energije i da je na poslednjem računu za potprošnju električne energije registrovana potrošnja od minimum 30 ;
 • da je stambena zajednica upisana u odgovarajući registar;
 • da vlasnik objekta mora biti istovremeno i vlasnik mernog mesta.

                       Ukoliko ima više od jednog vlasnika porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave.

            Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost vlasnika.

Ukoliko se merno mesto nalazi na nepristupačnom mestu ili unutar objekta ili je potrebna rekonstrukcija ili dogradnja mernog mesta po zahtevu Еlektrodistribucije Srbije, troškove izvođenja navedenih radova snosi podnosilac prijave.

IV MAKSIMALNA VISINA SRЕDSTAVA SUFINANSIRANJA

                       Maksimalni iznos sredstava podsticaja koji se dodeljuje:

1) za meru  iz odeljka I, tačka 1) koja se odnosi na nabavku i ugradnju solarnih panela , predstavlja manji iznos od:

– 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 420.000 dinara sa PDV-om, i;

– iznosa koji se dobija množenjem snage u kW solarnih panela iz dostavljene profakture, sa  iznosom od 70.000 dinara sa PDV-om;

2) za meru  iz odeljka I, tačka 2) koja se odnosi na ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi 50% od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV-om, a maksimalno 15.000,00 dinara sa PDV-om po cirkulacionoj pumpi;

3) za meru  iz odeljka I, tačka 3) koja se odnosi na opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu iznosi 50% od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV-om, a maksimalno:

–          15.000,00 dinara sa PDV-om po kalorimetaru

–          1.000,00 dinara sa PDV-om po delitelju toplote

–          1.500,00 dinara sa PDV-om po termostatskom ventilu

V NЕPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

            U neprihvatljive troškove spadaju:

 • refundaciju troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene), odnosno, ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti;
 • troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita
 • nabavka opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac zahteva sam izvršava;
 • drugi troškove koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije.

VI OBAVЕZNA DOKUMЕNTACIJA UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Prijava mora da sadrži:

 • potpisan i popunjen Prijavni obrazac (Prilog 1) za sufinasiranje mera energetske efikasnosti;
 • jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:
 • dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,
 • građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
 • građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije,
 • rešenje o ozakonjenju ili dokaz da su započeli postupak legalizacije
 • fotokopiju lične karte ili očitana lična karta podnosioca zahteva i za lica koja žive na adresi porodične kuće za koju se podnosi prijava. Za maloletne lica dostaviti fotokopije zdravstvenih knjižica;
 • predračun (profaktura) sa količinom i cenom za opremu, navedenu u odeljku I Javnog poziva, sa ugradnjom  koju građanin dobija od jednog od privrednih subjekata(izvođača radova) sa liste (Prilog 2) koju je objavila Opština a koju građanin izabere sa liste;
 • fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za jedan od prethodnih meseci..
 • Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost vlasnika (Prilog 9).
 • Ukoliko u porodičnoj kući postoji više od jednog brojila onda je potrebna saglasnost svih lica koji su vlasnici ostalih brojila.
 • Izjava da opština može da pribavi za građanina iz katastra potvrdu o vlasništvu (Prilog 8).

VII PRЕUZIMANJЕ DOKUMЕNTACIJЕ ZA JAVNI POZIV

            Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Požarevca ili na prijavnici Gradske uprave Grada Požarevca i sadrži:

 • Kompletan tekst Javnog poziva,
 • Prilog 1 – za građane – Prijavni obrazac i obrazac o stanju porodičnih kuća
 • Prilog 2 – Lista firmi/privrednih subjekata sa koje građani izabiraju jednu firmu od koje moraju da pribave predračun sa cenom i količinom opreme i ugradnju.
 • Prilog 3 – Kriterijumi za izbor projekata.
 • Prilog 4 – Opštu uslovi za priključenje fotonaponskih modula na unutrašnje instalacije postojećeg objekta kupca za :

Individualna domaćinstva sa direktnim merenjem;

Izdati od strane Еlektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd, 03.12.2021. godine.

 • Prilog 5 – Brošura Ministarstva rudarstva i energetike „Korak po korak – Kako da postanu kupci – proizvođači električne energije“.
 • Prilog 6 – primer računa za električnu energiju sa obeleženom odobrenom snagom
 • Prilog 7 – model ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem
 • Prilog 8 – Izjava da opština može da pribavi za građanina iz katastra potvrdu o vlasništvu
 • Prilog 9: Izjava o saglasnosti vlasnika

VIII MЕSTO I ROK DOSTAVJЬANJA PRIJAVA

            Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Grada Požarevca. Grad će uputiti obaveštenje lokalnim elektronskim medijima i lokalnim tv stanicama da je raspisan konkurs, a da su svi uslovi objavljeni na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Grada Požarevca.

            Konkurs je otvoren zaključno sa danom 25.11.2022. godine.

            Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČЕŠĆЕ GRAĐANA U SPROVOĆЕNJU MЕRE ЕNЕRGЕTSKЕ SANACIJЕ PUTЕM UGRADNJЕ SOLARNIH PANЕLA ZA PROIZVODNJU ЕLЕKTRIČNЕ ЕNЕRGIJЕ – NЕ OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca, ili preporučeno poštom na adresu:

Grad Požarevac, Drinska br, 2, 12000 Požarevac

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 012/539-742 i na elektronske adrese: e-mail: iperisic@pozarevac.rs i aleksandar.pajkic@pozarevac.rs.

            Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Grada Požarevca.

            Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

IX KRITЕRIJUMI ZA IZBOR PROJЕKATA

Kriterijumi za izbor projekata su sledeći:

 • postojeće stanje spoljnih zidova;
 • primarni način grejanja;
 • postojeće karakteristike spoljne stolarije;
 • K faktor zauzetosti površine za porodične kuće;
 • korišćenje subvencija za energetsku sanaciju (sredstva opštine/republike)

Detaljni način bodovanja prema navedenim kriterijumima je dat u Prilogu 3.

X OCЕNJIVANJЕ, UTVRĐIVANJЕ LISTЕ I IZBOR KRAJNJIH KORISNIKA

Ocenjivanje i rangiranje projekata građana, vrši se u skladu sa Pravilnikom i primenom kriterijuma iz odeljka IX  Javnog poziva.

Prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka VI. Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.

            Prijave sa dokumentacijom čija sadržina nije u skladu sa Javnim pozivom se ne ocenjuju i rešenjem će biti odbijene.

Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima  iz odeljka III Javnog poziva, utvrđuje posebnu preliminarnu rang listu krajnjih korisnika za meru iz odeljka I. stav 1. tačka 1) Javnog poziva, a posebno za mere iz odeljka I. stav 1. tač. 2) i 3) Javnog poziva  na osnovu bodovanja prema kriterijumima iz iz odeljka IX Javnog poziva.

U toku postupka ocene i izbora projekata Komisija može da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.. 

Liste iz stava 4. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Grada i zvaničnoj internet stranici Grada.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju lista iz stava 4. ovog odeljka u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Na liste iz stava 4. ovog odeljka podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi na pisarnicu JLS.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na liste iz stava 4. ovog odeljka kao i da donese odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluka donese revidirane preliminarne liste.

Na osnovu lista iz stava 9. ovog odeljka Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata, sa tih lista zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska iz stava 10. ovog odeljka utvrdila da je podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega vrši terenski obilazak prvog sledećeg na listi za kojeg nisu obezbeđena sredstva na osnovu preliminarne liste.

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva, komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija.

Na osnovu zapisnika iz stava 12. ovog odeljka komisija sačinjava konačne liste krajnjih korisnika.

Liste iz stava 13. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Grada i zvaničnoj internet stranici Grada.

Na liste iz stava 13. ovog odeljka podnosioci prijava kod kojih .je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja konačnih lista krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi na pisarnicu opštine/grada.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima iz stava 15. ovog odeljka u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačne liste krajnjih korisnika.

Opštinsko veće opštine/grada donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava građanima za sprovođenje mera energetske sanacije.

X NAČIN RЕALIZACIJЕ DODЕLJЕNIH SRЕDSTAVA

            Grad/Opština će vršiti prenos sredstava isključivo privrednim subjektima –  izvođačima radova, a ne domaćinstvima ili stambenim zajednicama, nakon što građanin ili stambena zajednica  izvrši celokupnu uplatu izvođaču radova i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva izvođaču radova je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin ili stambena zajednica predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije prilikom prvog izlaska.

Građanin ili stambena zajednica mora imati urednu dokumentaciju (račune i ateste) koje će dostaviti nadležnoj komisiji.

Grad/opština će vršiti prenos sredstava izabranim izvođačima radova u skladu sa zaključenim ugovorom. Građanin ili stambena zajednica će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije navedene u odeljku I (maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava grada/opštine).

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.

Ukoliko građanin ili stambena zajednica nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predmerom i predračunom koji je građanin ili stambena zajednica podneo prilikom prijave, grad/opština neće uplatiti sredstva dodeljena javnim konkursom.

            Ukoliko iz nekog razloga građanin ili stambena zajednica ne može da realizuje nabavku od odabranog izvođača radova, ima pravo da izvrši nabavku od drugog sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi joj novu profakturu/predračun, s tim da iznos ne može biti veći od odobrenog.

            Sastavni deo ugovora za meru ugradnje solarnih panela  je tehnički izveštaj/elaborat izdat od strane izabranog privrednog subjekta(izvođača radova) koji sadrži šemu i tehnički opis instalacije solarnih panela, kao i izjavu da se na postojeći krov mogu postaviti solarni paneli i da se na unutrašnju instalaciju instalaciju mogu ugraditi solarni paneli. Izveštaj/elaborat mora sadržati sve elemente neophodne za izdavanje Akta o priključenju od strane ODS-a

            Nakon završetka radova za meru ugradnje solarnih panela  potrebno je da građanin dostavi Komisiji, dokaz o uplati celokupnog sopstvenog udela u finansiranju radova na ugradnji solarnih panela i ostale instalacije  privrednom subjektu (izvođaču radova) (priznanica/račun).

                       Uslovi da opština prenese sredstva subvencije privrednom subjektu (izvođaču radova) za meru ugradnje solarnih panela  su:

 1. Potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio na javni poziv.
 2. Da je građanin potpisao ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem sa ЕPS snabdevanjem.
 3. ODS izda Akt o priključenju, priključi kupca-proizvođača na distributivni sistem i upiše ga u registar kupca-proizvođača.

            Ukoliko privredni subjekat nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predračunom koji je građanin podneo prilikom prijave, Opština/grad neće uplatiti sredstva dodeljena javnim pozivom

            Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće Komisija.

            Ukoliko iz nekog razloga građanin ne može da realizuje nabavku od odabranog privrednog subjekta, ima pravo da izvrši nabavku od drugog sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi novu profakturu/predračun, s tim da iznos subvencije ne može biti veći od odobrenog.