Početak » Aktuelno » Obaveštenja » Konkursi
 

JAVNI KONKURS ZA UČЕŠĆЕ PRIVRЕDNIH SUBJЕKATA U SPROVOĐЕNJU MЕRA ЕNЕRGЕTSKЕ SANACIJЕ STAMBЕNIH OBJЕKATA NA TЕRITORIJI GRADA POŽARЕVCA

Gradsko veće Grada Požarevca donelo je Odluku o raspisivanju javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada Požarevca, broj 09-06-102/2022-1 od 26. jula 2022. godine.

            Grad Požarevac podržava sledeće mere energetske sanacije:

  1. Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za stanove i kuće,
  2. Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće i stambene zajednice, osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zajednice,
  3. Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće,
  4. Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće, stanove i stambene zajednice,
  5. Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela – radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće, stanove i stambene zgrade,
  6. Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće,
  7. Nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana raspisivanja konkursa (27. jul 2022. godine), zaključno sa danom 11. avgust 2022. godine.

Javni poziv i prijavni obrasci se nalaze u prilogu ili se mogu preuzeti u kancelariji broj 9 Gradske uprave Grada Požarevca u štampanom obliku.

MOLIMO SVЕ ZAINTЕRЕSOVANЕ PRIVRЕDNЕ SUBJЕKTЕ DA SЕ PRIJAVЕ NA RASPISAN KONKURS.