Почетак » Обавештења » Конкурси
 

ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање пријава за учествовање у поступку јавног надметања за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца

На основу члана 7. Одлуке о покретању поступка за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца број 09-06-80/2019-6 од 31.5.2019. године коју је донело Градског већа Града Пожаревца и члана 5. став 2. Одлуке о утврђивању органа надлежног за припрему аката за одлучивање о отуђењу покретних ствари у јавној својини Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9 /16), Градско веће Града Пожаревца објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за прикупљање пријава за учествовање у поступку јавног надметања
за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца

I

Град Пожаревац као носилац јавне својине покретних ствари, оглашава отуђење покретних ствари у виђеном стању, смештених у објектима у улици Ђуре Ђаковића бб у Пожаревцу. (у даљем тексту: покретне ствари)
Градско веће Града Пожаревца позива сва заинтересована домаћа и страна физичка и правна лица и предузетнике, да поднесу пријаве за учешће у поступку јавног надметања.

II

Покретне ствари се продају у виђеном и затеченом стању, без права купца на накнадне приговоре и рекламације у погледу квалитета и осталих карактеристика покретних ствари.
Дозвољено је сечење, одвајање и класификација покретних ствари на локацији продавца.
Трошкове демонтаже, сечења, класификовања и транспорта покретних ствари са локације у целости сноси купац.
Купац је у обавези да очисти локацију након извођења радова на демонтажи и одношењу покретних ствари и настала оштећења на објектима санира.
Купац је у обавези да обезбеди све законом прописане комплетне мере заштите животне средине и безбедности и здравља на раду током демонтаже и одношења купљених покретних ствари.
Спецификација покретних ствари које су предмет продаје саставни су део продајне документације.

III

Почетна цена покретних ствари по партијама износи:
1. Електро опрема – 45.171.000,00 динара или 382.034,22 евра.
2. Резервни делови за делатност производње шећера – 11.485.585,29 динара или 97.139,46 евра.
У складу са чланом 25. став 2, тачка 3а) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05,61/07,93/12,108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 7/17-усклађени дин.изн., 113/17,13/18-усклађени дин.изн.,30/18 и 4/19-усклађени дин. изн.), ПДВ се не обрачунава и не плаћа.

IV

Критеријум за избор најповољнијег понуђача за покретне ствари је највиши износ излицитиране цене.

V

Износ лицитационог корака износи 3 % у првом лицитационом кругу од почетне вредности покретних ствари , а у осталим лицитационим круговима 3 % од вредности понуђене цене у претходном лицитационом кругу.

VI

У поступку јавног надметања могу учествовати домаћа и страна правна лица, домаћа и страна физичка лица и предузетници, чије су пријаве благовремене, уредне и потпуне.
Учесници који су поднели неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а такве пријаве биће одбачене.

VII

Услов за учешће у поступку јавног надметање је извршена уплата депозита у висини од 50 % од почетне цене покретних ствари из партије за коју се подноси пријава.
– на динарски рачун код Управе за трезор број 840-705804-32 са позивом на број 97-52080, прималац Град Пожаревац, или
– на девизни рачун код Управе за трезор 840-5824-19, прималац Град Пожаревац, о чему ће потенцијални понуђач затражити инструкцију о усмеравању девизног прилива од Града Пожаревца;
Сврха уплате је депозит за јавно надметање, који се мора уплатити најкасније 48 сати пре одржавања јавног надметања.

VIII

За учешће у јавном надметању за отуђење покретних ствари учесник мора доставити следећу документацију:
1) попуњени образац пријаве за учешће у јавном надметању, из продајне документације;
2) ознаку партије покретних ствари за коју се подноси пријава;
3) доказ о уплаћеном депозиту ;
4) парафирану и печатирану сваку страну нацрта купопродајног уговора;
5) потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;
6) овлашћење за заступање и предузимање конкретних радњи у поступку јавног надметања;
7) фотокопија личне карте за физичка лица, односно решење о упису у Регистар привредних субјеката и потврда о пореском идентификационом броју.
8) Радни план одвајања, сечења, расклапања и демонтаже купљених ствари и евентуалних грађевинских интервенција на објектима у којима се налазе купљене ствари.

IX

Пријава се предаје у затвореној коверти, непосредно преко писарнице Градске управе Града Пожаревца, или путем поште препорученом пошиљком са назнаком: Комисија за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца – за јавно надметање, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац.
Рок за достављање пријава је од 11.06.2019. године, закључно са 11.07.2019. године.
Поступак јавног надметања одржаће се дана 14.07.2019. године у 10,00 часова, у сали 11 Градске управе Града Пожаревца, на адреси Дринска бр. 2, 12 000 Пожаревац.
У поступку јавног надметања активно могу учествовати само овлашћени представници подносиоца пријаве.
Представник подносиоца пријаве дужан је да достави уредно овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у јавном надметању.

X

Ближи подаци о покретним стварима које се отуђују, о поступку и документацији у вези овог јавног огласа и бесплатно преузимање продајне документације, могу се добити у време трајања јавног огласа, сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00 сати.
Покретне ствари се продају у виђеном стању и увид у покретне ствари и разгледање истих, може се извршити у времену трајања јавног огласа, сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00 сати, уз претходну најаву од једног дана.
Контакт особа за давање ближих података о предмету продаје, поступку, продајној документацији и разгледању предмета продаје је Марко Савић, руководилац Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца, на e- mail: marko.savic@pozarevac.rs.

XI

Подносилац пријаве који се пријавио за учешће на јавном надметању, а који не приступи јавном надметању, губи право на повраћај уплаћеног депозита.
Потписана изјава о губитку депозита саставни је део продајне документације.

XII

Учеснику јавног надметања који није понудио најповољнију цену за отуђење покретних ствари по овом огласу, извршиће се повраћај уплаћеног депозита у року од 8 дана од дана окончања поступка јавног надметања, на текући рачун назначен у пријави.

XIII

Учесник јавног надметања који понуди најповољнију цену за покретне ствари у одређеној партији, дужан је да утврђену цену покретних ствари исплати у року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу покретних ствари.

XIV

Учесник јавног надметања који понуди најповољнију цену, а не закључи уговор о отуђењу покретних ствари у року од 15 дана од дана доношења одлуке Скупштине Града Пожаревца, или не уплати купопродајну цену у прописаном уговореном року, губи право на повраћај уплаћеног депозита.

XV

Таксу за оверу уговора, накнаде и све евентуалне друге трошкове који произилазе из предмета купопродаје у целости сноси купац.

Број: 09-06-80/2019-6, 31. мај 2019. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА