Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

JAVNI OGLAS za prikupljanje prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Grada Požarevca

Na osnovu člana 7. Odluke o pokretanju postupka za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Grada Požarevca broj 09-06-80/2019-6 od 31.5.2019. godine koju je donelo Gradskog veća Grada Požarevca i člana 5. stav 2. Odluke o utvrđivanju organa nadležnog za pripremu akata za odlučivanje o otuđenju pokretnih stvari u javnoj svojini Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9 /16), Gradsko veće Grada Požarevca objavljuje

JAVNI OGLAS
za prikupljanje prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja
za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Grada Požarevca

I

Grad Požarevac kao nosilac javne svojine pokretnih stvari, oglašava otuđenje pokretnih stvari u viđenom stanju, smeštenih u objektima u ulici Đure Đakovića bb u Požarevcu. (u daljem tekstu: pokretne stvari)
Gradsko veće Grada Požarevca poziva sva zainteresovana domaća i strana fizička i pravna lica i preduzetnike, da podnesu prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja.

II

Pokretne stvari se prodaju u viđenom i zatečenom stanju, bez prava kupca na naknadne prigovore i reklamacije u pogledu kvaliteta i ostalih karakteristika pokretnih stvari.
Dozvoljeno je sečenje, odvajanje i klasifikacija pokretnih stvari na lokaciji prodavca.
Troškove demontaže, sečenja, klasifikovanja i transporta pokretnih stvari sa lokacije u celosti snosi kupac.
Kupac je u obavezi da očisti lokaciju nakon izvođenja radova na demontaži i odnošenju pokretnih stvari i nastala oštećenja na objektima sanira.
Kupac je u obavezi da obezbedi sve zakonom propisane kompletne mere zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu tokom demontaže i odnošenja kupljenih pokretnih stvari.
Specifikacija pokretnih stvari koje su predmet prodaje sastavni su deo prodajne dokumentacije.

III

Početna cena pokretnih stvari po partijama iznosi:
1. Еlektro oprema – 45.171.000,00 dinara ili 382.034,22 evra.
2. Rezervni delovi za delatnost proizvodnje šećera – 11.485.585,29 dinara ili 97.139,46 evra.
U skladu sa članom 25. stav 2, tačka 3a) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05,61/07,93/12,108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 7/17-usklađeni din.izn., 113/17,13/18-usklađeni din.izn.,30/18 i 4/19-usklađeni din. izn.), PDV se ne obračunava i ne plaća.

IV

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pokretne stvari je najviši iznos izlicitirane cene.

V

Iznos licitacionog koraka iznosi 3 % u prvom licitacionom krugu od početne vrednosti pokretnih stvari , a u ostalim licitacionim krugovima 3 % od vrednosti ponuđene cene u prethodnom licitacionom krugu.

VI

U postupku javnog nadmetanja mogu učestvovati domaća i strana pravna lica, domaća i strana fizička lica i preduzetnici, čije su prijave blagovremene, uredne i potpune.
Učesnici koji su podneli neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, a takve prijave biće odbačene.

VII

Uslov za učešće u postupku javnog nadmetanje je izvršena uplata depozita u visini od 50 % od početne cene pokretnih stvari iz partije za koju se podnosi prijava.
– na dinarski račun kod Uprave za trezor broj 840-705804-32 sa pozivom na broj 97-52080, primalac Grad Požarevac, ili
– na devizni račun kod Uprave za trezor 840-5824-19, primalac Grad Požarevac, o čemu će potencijalni ponuđač zatražiti instrukciju o usmeravanju deviznog priliva od Grada Požarevca;
Svrha uplate je depozit za javno nadmetanje, koji se mora uplatiti najkasnije 48 sati pre održavanja javnog nadmetanja.

VIII

Za učešće u javnom nadmetanju za otuđenje pokretnih stvari učesnik mora dostaviti sledeću dokumentaciju:
1) popunjeni obrazac prijave za učešće u javnom nadmetanju, iz prodajne dokumentacije;
2) oznaku partije pokretnih stvari za koju se podnosi prijava;
3) dokaz o uplaćenom depozitu ;
4) parafiranu i pečatiranu svaku stranu nacrta kupoprodajnog ugovora;
5) potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita;
6) ovlašćenje za zastupanje i preduzimanje konkretnih radnji u postupku javnog nadmetanja;
7) fotokopija lične karte za fizička lica, odnosno rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
8) Radni plan odvajanja, sečenja, rasklapanja i demontaže kupljenih stvari i eventualnih građevinskih intervencija na objektima u kojima se nalaze kupljene stvari.

IX

Prijava se predaje u zatvorenoj koverti, neposredno preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca, ili putem pošte preporučenom pošiljkom sa naznakom: Komisija za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Grada Požarevca – za javno nadmetanje, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac.
Rok za dostavljanje prijava je od 11.06.2019. godine, zaključno sa 11.07.2019. godine.
Postupak javnog nadmetanja održaće se dana 14.07.2019. godine u 10,00 časova, u sali 11 Gradske uprave Grada Požarevca, na adresi Drinska br. 2, 12 000 Požarevac.
U postupku javnog nadmetanja aktivno mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici podnosioca prijave.
Predstavnik podnosioca prijave dužan je da dostavi uredno ovlašćenje (potpisano i overeno pečatom) za učestvovanje u javnom nadmetanju.

X

Bliži podaci o pokretnim stvarima koje se otuđuju, o postupku i dokumentaciji u vezi ovog javnog oglasa i besplatno preuzimanje prodajne dokumentacije, mogu se dobiti u vreme trajanja javnog oglasa, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.
Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju i uvid u pokretne stvari i razgledanje istih, može se izvršiti u vremenu trajanja javnog oglasa, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu od jednog dana.
Kontakt osoba za davanje bližih podataka o predmetu prodaje, postupku, prodajnoj dokumentaciji i razgledanju predmeta prodaje je Marko Savić, rukovodilac Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca, na e- mail: marko.savic@pozarevac.rs.

XI

Podnosilac prijave koji se prijavio za učešće na javnom nadmetanju, a koji ne pristupi javnom nadmetanju, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.
Potpisana izjava o gubitku depozita sastavni je deo prodajne dokumentacije.

XII

Učesniku javnog nadmetanja koji nije ponudio najpovoljniju cenu za otuđenje pokretnih stvari po ovom oglasu, izvršiće se povraćaj uplaćenog depozita u roku od 8 dana od dana okončanja postupka javnog nadmetanja, na tekući račun naznačen u prijavi.

XIII

Učesnik javnog nadmetanja koji ponudi najpovoljniju cenu za pokretne stvari u određenoj partiji, dužan je da utvrđenu cenu pokretnih stvari isplati u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju pokretnih stvari.

XIV

Učesnik javnog nadmetanja koji ponudi najpovoljniju cenu, a ne zaključi ugovor o otuđenju pokretnih stvari u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Skupštine Grada Požarevca, ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanom ugovorenom roku, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

XV

Taksu za overu ugovora, naknade i sve eventualne druge troškove koji proizilaze iz predmeta kupoprodaje u celosti snosi kupac.

Broj: 09-06-80/2019-6, 31. maj 2019. godine

GRADSKO VЕĆЕ GRADA POŽARЕVCA