Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJЕ PRЕDLOGA ZA DODЕLU NAGRADA I POVЕLJA GRADA POŽARЕVCA POVODOM SVЕTЕ TROJICЕ, PRAZNIKA GRADA POŽARЕVCA I SLAVЕ POŽARЕVCA

GRAD POŽARЕVAC
SKUPŠTINA GRADA

Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca

O B J A V LJ U J Е

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJЕ PRЕDLOGA
ZA DODЕLU NAGRADA I POVЕLJA GRADA POŽARЕVCA
POVODOM SVЕTЕ TROJICЕ, PRAZNIKA GRADA POŽARЕVCA I SLAVЕ POŽARЕVCA

Nagrada Grada Požarevca dodeljuje se zaposlenima, privatnim preduzetnicima, mladim talentima, individualnim poljoprivrednim proizvođačima i građanima za ostvarene izvanredne rezultate i dostignuća u radu u oblasti: privrede, umetnosti, nauke, medicine, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, kulture, sporta, doprinosa u akcijama socijalnog i humanitarnog karaktera, stvaralaštva mladih i drugim oblastima.
Povelja Grada Požarevca dodeljuje se privrednim društvima, preduzećima, ustanovama, državnim organima, mesnim zajednicama, udruženjima i društvenim organizacijama za izvanredne rezultate i dostignuća u radu u oblasti: privrede, umetnosti, nauke, medicine, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, kulture sporta, doprinosa u akcijama socijalnog i humanitarnog karaktera, stvaralaštva mladih i drugim oblastima.

Uslovi za dodelu nagrada i povelja su:
-da je predloženo fizičko lice državljanin Republike Srbije i
-da je predloženo pravno lice registrovano odnosno deluje na teritoriji Grada Požarevca.

Pod ostvarenim izvanrednim rezultatima i dostignućima koji su postali dostupni javnosti, podrazumevaju se sledeći kriterijumi:

1. u oblasti privrede:
– rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca ili pravnog lica kojima je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju privrede;

2. u oblasti umetnosti:
– publikovano delo književnog i prevodnog stvaralaštva,
– izvedeno, odnosno prikazano delo na pozorišnoj sceni i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste,
– prikazano filmsko i radio-televizijsko ostvarenje u bioskopskoj dvorani, ili emitovano u radio-televizijskom programu i drugim oblicima elektronskih i pisanih medija,
– izloženo, odnosno prezentirano delo u galeriji i drugom prostoru namenjenom za prezentaciju dela likovnog i primenjenog stvaralaštva, vizuelnih i proširenih medija,
– izvedeno muzičko ili muzičko-scensko delo u koncertnoj ili pozorišnoj dvorani i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste;

3. u oblasti nauke:
– naučno ostvarenje, odnosno rad u društvenim, humanističkim, prirodnim i tehničkim naukama, koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja,
– pronalazak koji je u smislu odredaba Zakona o patentima, priznat i upisan u zakonom utvrđen registar,

4. u oblasti medicine:
– rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca ili pravnog lica kojima je dat značajan doprinos razvoju i unapređenju medicine i zdravstvene zaštite ljudi;

5. u oblasti arhitekture i urbanizma:
– realizovano delo iz oblasti arhitekture, urbanizma ili rekonstrukcije objekata,
– urbanistički planovi za koncepciju i metodologiju, pod uslovom da su usvojeni i da je njihova realizacija otpočela;

6. u oblasti novinarstva:
– vrhunsko ostvarenje pojedinca ili pravnog lica u novinarstvu ili publicistici, za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija, publicističkih radova o temama od značaja za ukupan društveni život i drugim oblicima elektronskih i pisanih medija,
– kreativni doprinos uređivanju rubrike, emisije i programa kojima se značajno doprinosi informisanju građana;

7. u oblasti obrazovanja:
– izuzetno delo i rezultat obrazovno-vaspitnog ili instruktivnog rada i rezultat u organizaciji i razvoju školstva u celini, ili u pojedinim njegovim oblastima;

8. u oblasti kulture:
– izuzetno delo i rezultat u svim sferama kulturne delatnosti;

9. u oblasti sporta:
– rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca ili pravnog lica, kojima je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta (vrhunski sportisti-članovi sportskih organizacija, odnosno samostalni profesionalni sportisti, za izvanredne rezultate u određenoj grani sporta; sportski stručnjaci, stručnjaci u sportu i naučni radnici za naročito vredne doprinose unapređenju oblasti sporta; sportski radnici za doprinos organizovanju, razvoju i unapređenju oblasti sporta);

10. u oblasti socijalnog i humanitarnog rada:
– rad ili rezultati izuzetne vrednosti u oblasti socijalnog i humanitarnog rada;

11. u oblasti stvaralaštva mladih:
• najvrednija ostvarenja u naučnom i umetničkom radu učenika i studenata, pod kojima se smatraju samostalni radovi koji predstavljaju doprinos određenoj oblasti nauke, originalno tumačenje nekog problema, delimično ili potpuno novo rešenje praktične primene određenih naučnih rezultata, ili umetničko dostignuće koje se po vrednosti posebno ističe, osvojene nagrade i priznanja na takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

Povodom Svete Trojice može se dodeliti najviše do 5 nagrada i povelja.

Pravo predlaganja kandidata za nagradu i povelju imaju sva pravna i fizička lica, koja, ukoliko ispunjavaju propisane uslove, mogu i sama sebe predložiti, kao i odbornici Skupštine Grada, članovi Gradskog veća Grada Požarevca i članovi Odbora.

Predlagači pravna lica dostavljaju svoje adrese sedišta, a predlagači fizička lica dostavljaju svoje lične podatke: ime i prezime i adresu stanovanja.

Predlog se dostavlja u pisanoj formi sa obrazloženjem i sadrži podatke o kandidatu, s navođenjem adrese stanovanja za fizička lica i adrese sedišta za pravna lica, podatke o delu koje se predlaže i rezultate rada kandidata .

Uz predlog se dostavlja i delo koje se predlaže, ili overena fotokopija odgovarajuće dokumentacije, ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti, koja se posle odlučivanja o nagradi ili povelji ne vraća predlagaču.

Predlozi za dodelu nagrada ili povelje Grada Požarevca dostavljaju se pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca.

Rok za dostavljanje predloga za dodelu nagrade ili povelje Grada Požarevca je petak, 7. jun 2024. godine.

Odluku o dodeli nagrade i povelje Grada Požarevca donosi Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca.

U Požarevcu, 10.5.2024. godine Broj 011-06-65/2024

PRЕDSЕDNIK
ODBORA ZA DODЕLJIVANJЕ
NAGRADA I POVЕLJA,
GRADONAČЕLNIK

Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, s.r.