Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни позив за финансирање посебних програма из области спорта

На основу члана 12. Правилника о условима, начину и критеријумима за остваривање потреба и интереса у области спорта, који се реализују из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 9/15) и Закључка Градског већа Града Пожаревца, бр. 01-06-62/2016-24 од 29. марта 2016. године, Комисија за спорт Града Пожаревца ( у даљем тексту: Комисија ), упућује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање   посебних  програма  из области спорта у оквиру Програмске активности: Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури у 2016. години

I

            Предмет овог позива је расподела средстава  опредељених  Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15) и то:

 • 10.000.000,00 динара у оквиру Раздела 5. Глава 5.1. Градска управа, Програма 14: Развој спорта и омладине, Програмске класификације 1301-0002, ПА: Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури , Функција 810 „Услуге рекреације и спорта“, позиција 88, Економска класификација 481. Дотације невладиним организацијама, и то:
 1. спортским организацијама на основу  члана 10.  и прилога бр. 2. и 3.  Правилника о условима, начину и критеријумима за остваривање потреба и интереса у области спорта, који се реализују из буџета Града Пожаревца(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.1/15 и 9/15)
 2. спорт за све (рекреативни спорт за све, посебно за децу, омладину, жене и особе са инвалидитетом) на основу члана 13.  и прилога 2. Правилника о условима, начину и критеријумима за остваривање потреба и интереса у области спорта, који се реализују из буџета Града Пожаревца(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.1/15 и 9/15).

II

             Право учешћа на јавном позиву  за финансирање посебних програма имају носиоци програма на основу поднетог предлога посебног програма, под условом да:

 • су уписани у регистар код надлежног органа;
 • послују на недобитној основи;
 • имају седиште и своју активност реализује на подручју Града;
 • нијсу у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 • немају блокаду пословног  рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и према свим градским институцијама;
 • нису у последње две године правноснажном одлуком кажњени за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу;
 • су директно одговорни  за припрему  и извођење програма;
 • су претходно обављали делатност најмање годину дана;
 • су претходно доставили извештај буџетског инспектора о наменском утрошку додељених средстава из претходне године;
 • ангажују најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту.

ЈАВНИ ПОЗИВ СЕ НЕ ОДНОСИ НА СУБЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА  ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТИРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

III

             Потребна документација   која   се    подноси  уз пријаву:

 1. предлог пројекта у области спорта за 2016. годину
 2. Фотокопија решења из АПР-а
 3. биографија овлашћеног лица (координатора) пројекта
 4. број текућег рачуна клуба или спортске организације
 5. лиценце спортских стручњака (тренера) ангажованих на пројекту
 6. регистрациони листови (картице) спортиста.

IV

            При вредновању програма за доделу средстава из буџета Града  Пожаревца  – Спорт за све (рекреативни спорт за све,  посебно  за децу, омладину, жене и особе са ивалидитетом), примењиваће се следећи критеријуми:

Школски спорт:

 • квалитет понуђеног програма;

Квалитет понуђеног програма мора да садржи:

 • реалан  финансијски  план  и однос свих извора финансирања;
 • отвореност  и  доступност активности предвиђених програмом;
 • референтност  и  стручност носиоца програма;
 • мерљивост односа резултата и уложених средстава;
 • одрживост програма;
 • традиција;
 • масовност;
 • заступљеност на   такмичењима у Србији и иностранству;
 • организација такмичења;
 • сарадња са спортским организацијама;

Спорт за све:

 • квалитет понуђеног програма;

Квалитет понуђеног програма мора да садржи:

 • реалан  финансијски  план  и однос свих извора финансирања;
 • отвореност  и  доступност активности предвиђених програмом;
 • референтност  и  стручност носиоца програма;
 • мерљивост односа резултата и уложених средстава;
 • одрживост програма;
 • масовност;

3)  организација такмичења;

4) сарадња са спортским организацијама .

Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши  Комисија.

Рок  за  подношење   пријаве  на  јавни позив је 8 дана  од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији Града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се преузети и у писарници Градске управе Града Пожаревца, канцеларија бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Градском већу Града Пожаревца – Комисији за спорт  са назнаком ”Пријава на јавни позив за  финансирање посебних програма у области спорта   – не отварати” препорученом поштом на адресу: Градско веће  Града Пожаревца  за Комисију  за спорт, ул.Дринска  бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.Особа за контакт Владимир Петровић – 012-539-620.      

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ

Златан Костић,с.р.

Download Пријавни образац

Подели са другима: Facebook Twitter