Почетак » О Граду » Конкурси
 

Јавни позив за финансирање посебних програма изобласти спорта

На основу члана 12. Правилника о условима, начину и критеријумима за остваривање потреба и интереса у области спорта, који се реализују из буџета града Пожаревца(„Службени гласник града Пожаревца“, бр.1/15) и Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-55/2015-17 од 23.3.2015. године

Комисија за спорт града Пожаревца ( у даљем тексту: Комисија ), упућује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање   посебних  програма  из области спорта у оквиру Програмске активности: Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури

I

            Предмет овог позива је расподела средстава  опредељених  у Одлуци о буџету  града Пожаревца за 2015. годину  и то:

 • 6.000.000,00 динара у оквиру Раздела 4. Глава 4.1. Градска управа, Програма 14: Развој спорта и омладине, Програмске класификације 1301-0002, ПА: Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури , Функција 810 „Услуге рекреације и спорта“, позиција 69, Економска класификација 481. „Услуге рекреације и спорта“, Дотације невладиним организацијама

и то:

 1. спортским организацијама на основу  члана 10.  и прилога бр. 2. и 3.  Правилника о условима, начину и критеријумима за остваривање потреба и интереса у области спорта, који се реализују из буџета града Пожаревца
 2. спорт за све ( рекреативни спорт за све, посебно за децу, омладину , жене и особе са инвалидитетом) на основу члана 13.  и прилога 2. Правилника о условима, начину и критеријумима за остваривање потреба и интереса у области спорта, који се реализују из буџета града Пожаревца

II

Право учешћа на јавном позиву  за финансирање посебних програма имају носиоци програма на основу поднетог предлога посебног програма, под условом да:

 • је уписано у регистар код надлежног органа;
 • послује на недобитној основи;
 • има седиште и своју активност реализује на подручју Града;
 • није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 • нема блокаду пословног  рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и према свим градским институцијама;
 • није у последње две године правноснажном одлуком кажњено за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу;
 • је директно одговорно  за припрему  и извођење програма;
 • је претходно обављало делатност најмање годину дана;
 • је претходно доставило извештај буџетског инспектора о наменском утрошку додељених средстава из претходне године;
 • ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту.

ЈАВНИ ПОЗИВ СЕ НЕ ОДНОСИ НА СУБЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА  ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТИРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

III

 Потребна документација   која   се    подноси  уз пријаву:

 1. План и програм рада за 2015. годину
 2. Фотокопија решења из апр-а
 3. Особа одговорна за реализацију програма
 4. Број текућег рачуна клуба или спортске организације

IV

При вредновању програма за доделу средстава из буџета града  Пожаревца  – Спорт за све (рекреативни спорт за све,  посебно  за децу, омладину, жене и особе са ивалидитетом), примењиваће се следећи критеријуми:

Школски спорт:

 • квалитет понуђеног програма;

Квалитет понуђеног програма мора да садржи:

 • реалан  финансијски  план  и однос свих извора финансирања;
 • отвореност  и  доступност активности предвиђених програмом;
 • референтност  и  стручност носиоца програма;
 • мерљивост односа резултата и уложених средстава;
 • одрживост програма;
 • традиција;
 • масовност;
 • заступљеност на   такмичењима у Србији и иностранству;
 • организација такмичења;
 • сарадња са спортским организацијама;

Спорт за све:

 • квалитет понуђеног програма;

Квалитет понуђеног програма мора да садржи:

 • реалан  финансијски  план  и однос свих извора финансирања;
 • отвореност  и  доступност активности предвиђених програмом;
 • референтност  и  стручност носиоца програма;
 • мерљивост односа резултата и уложених средстава;
 • одрживост програма;
 • масовност;

3)  организација такмичења;

4) сарадња са спортским организацијама .

Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши  Комисија.

Рок  за  подношење   пријаве  на  јавни позив је 8 дана  од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се преузети и у писарници Градске управе града Пожаревца, канцеларија бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се       Градском већу града Пожаревца – Комисији за спорт  са назнаком “Пријава на јавни позив за  финансирање посебних програма у области спорта   – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Градско веће  града Пожаревца  за Комисију  за спорт , ул.Дринска  бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.Особа за контакт Владимир Петровић – 012-539-620.               

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ

Ненад Митић,с.р.

Download Пријавни образац