Početak » O Gradu » Konkursi
 

Javni poziv za finansiranje posebnih programa izoblasti sporta

Na osnovu člana 12. Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijumima za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta, koji se realizuju iz budžeta grada Požarevca(„Službeni glasnik grada Požarevca“, br.1/15) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-55/2015-17 od 23.3.2015. godine

Komisija za sport grada Požarevca ( u daljem tekstu: Komisija ), upućuje

J A V N I    P O Z I V

za finansiranje   posebnih  programa  iz oblasti sporta u okviru Programske aktivnosti: Podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi

I

            Predmet ovog poziva je raspodela sredstava  opredeljenih  u Odluci o budžetu  grada Požarevca za 2015. godinu  i to:

 • 6.000.000,00 dinara u okviru Razdela 4. Glava 4.1. Gradska uprava, Programa 14: Razvoj sporta i omladine, Programske klasifikacije 1301-0002, PA: Podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi , Funkcija 810 „Usluge rekreacije i sporta“, pozicija 69, Еkonomska klasifikacija 481. „Usluge rekreacije i sporta“, Dotacije nevladinim organizacijama

i to:

 1. sportskim organizacijama na osnovu  člana 10.  i priloga br. 2. i 3.  Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijumima za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta, koji se realizuju iz budžeta grada Požarevca
 2. sport za sve ( rekreativni sport za sve, posebno za decu, omladinu , žene i osobe sa invaliditetom) na osnovu člana 13.  i priloga 2. Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijumima za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta, koji se realizuju iz budžeta grada Požarevca

II

Pravo učešća na javnom pozivu  za finansiranje posebnih programa imaju nosioci programa na osnovu podnetog predloga posebnog programa, pod uslovom da:

 • je upisano u registar kod nadležnog organa;
 • posluje na nedobitnoj osnovi;
 • ima sedište i svoju aktivnost realizuje na području Grada;
 • nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 • nema blokadu poslovnog  računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja i prema svim gradskim institucijama;
 • nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojom delatnošću;
 • je direktno odgovorno  za pripremu  i izvođenje programa;
 • je prethodno obavljalo delatnost najmanje godinu dana;
 • je prethodno dostavilo izveštaj budžetskog inspektora o namenskom utrošku dodeljenih sredstava iz prethodne godine;
 • angažuje najmanje jednog sportskog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu.

JAVNI POZIV SЕ NЕ ODNOSI NA SUBJЕKTЕ U OBLASTI SPORTA  ČIJA SЕ DЕLATNOST ODVIJA NA TЕRITIRIJI GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC

III

 Potrebna dokumentacija   koja   se    podnosi  uz prijavu:

 1. Plan i program rada za 2015. godinu
 2. Fotokopija rešenja iz apr-a
 3. Osoba odgovorna za realizaciju programa
 4. Broj tekućeg računa kluba ili sportske organizacije

IV

Pri vrednovanju programa za dodelu sredstava iz budžeta grada  Požarevca  – Sport za sve (rekreativni sport za sve,  posebno  za decu, omladinu, žene i osobe sa ivaliditetom), primenjivaće se sledeći kriterijumi:

Školski sport:

 • kvalitet ponuđenog programa;

Kvalitet ponuđenog programa mora da sadrži:

 • realan  finansijski  plan  i odnos svih izvora finansiranja;
 • otvorenost  i  dostupnost aktivnosti predviđenih programom;
 • referentnost  i  stručnost nosioca programa;
 • merljivost odnosa rezultata i uloženih sredstava;
 • održivost programa;
 • tradicija;
 • masovnost;
 • zastupljenost na   takmičenjima u Srbiji i inostranstvu;
 • organizacija takmičenja;
 • saradnja sa sportskim organizacijama;

Sport za sve:

 • kvalitet ponuđenog programa;

Kvalitet ponuđenog programa mora da sadrži:

 • realan  finansijski  plan  i odnos svih izvora finansiranja;
 • otvorenost  i  dostupnost aktivnosti predviđenih programom;
 • referentnost  i  stručnost nosioca programa;
 • merljivost odnosa rezultata i uloženih sredstava;
 • održivost programa;
 • masovnost;

3)  organizacija takmičenja;

4) saradnja sa sportskim organizacijama .

Analizu i ocenu podnetih predloga posebnih programa vrši  Komisija.

Rok  za  podnošenje   prijave  na  javni poziv je 8 dana  od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se preuzeti i u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kancelarija br. 9. Drinska broj 2. Požarevac.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se       Gradskom veću grada Požarevca – Komisiji za sport  sa naznakom “Prijava na javni poziv za  finansiranje posebnih programa u oblasti sporta   – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Gradsko veće  grada Požarevca  za Komisiju  za sport , ul.Drinska  br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.Osoba za kontakt Vladimir Petrović – 012-539-620.               

PRЕDSЕDNIK KOMISIJЕ ZA SPORT

Nenad Mitić,s.r.

Download Prijavni obrazac