Почетак » Обавештења » Конкурси
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

Р е п у б л и к а С р б и ј а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Комисија за израду годишњег програма

заштите, уређења и коришћења пољопривредног

земљишта на територији града Пожаревца

у државној својини

Број 07-320-53/2017

13. јул 2017. године

ПОЖАРЕВАЦ

 

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ( „Сл. гласник РС“ , број 16/2017), Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца у државној својини, расписује јавни позив којим обавештава:

– образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

– високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

– правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града  Пожаревца за 2018 годину, до дана 31. октобра 2017. године.

Потребна документација:

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица;

2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија града  Пожаревца задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници града Пожаревца или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2018. годину, на адресу: Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца 12000 Пожаревац, ул.Дринска бр 2. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је  Зоран Марјановић телефон: 012/539-648, email: zmarjanovic@pozarevac.rs  

Овај јавни позив објавити у недељном листу Реч народа, и, на интернет страници града Пожаревца: www.pozarevac.rs и огласним таблама месних канцеларија.

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА, И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Download JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2018. GODINU

Related Images:

Подели са другима: Facebook Twitter