Почетак » Обавештења
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

Р е п у б л и к а С р б и ј а

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 07-320-106/2020

Датум:10.07.2020.год

ПОЖАРЕВАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/18-др закон) , Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017,18/2019,45/2019,3/2020 и 25/2020 ), и Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и коришћењe пољопривредног земљишта у државној својини ( „Службени гласник Града Пожаревца“, број: 9/2018), Градоначелник Града Пожаревца расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

  • образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

  • високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Пожаревца за 2021. годину, до дана 31. октобра 2020. године.

Потребна документација:

  1. Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

  2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија града Пожаревца, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2020.године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници Града Пожаревца или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2021 годину“ за Комисију за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца у државној својини за 2021. годину, на адресу: Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца у државној својини ул Дринска бр 2, 12000 Пожаревац. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Зоран Марјановић телефон: 012 539-648, email: zmarjanovic@pozarevac.rs или лично у просторијама Одељења за имовинско правне послове Градске управе Града Пожаревца ул Дринска бр 2 први спрат, канцеларија бр 136.

Овај јавни позив објавити у дневном листу Реч народа, и интернет страници града Пожаревца www.pozarevac.rs и на огласним таблама месних канцеларија.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бане Спасовић дипл правник

Подели са другима: Facebook Twitter