Почетак » Обавештења » Јавни увид планске документације
 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословних објеката – магацинскох простора – спратности од П+0 до По+П+1 (1. фаза) и од П+0 до П+1 (2. фаза) на к.п.бр. 7749/2 и 7749/7 КО Пожаревац, у Пожаревцу

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и чланова 88, 91, 92. и 94. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу пословних објеката – магацинскох простора – спратности од П+0 до По+П+1 (1. фаза) и од П+0 до П+1 (2. фаза) на к.п.бр. 7749/2 и 7749/7 КО Пожаревац, у Пожаревцу, урађен од стране Друштва за планирање, урбанистичко, архитектонско пројектовање и менаџмент „MG & partners“ доо из Пожаревца, ул. Светосавска бр. 26 лок. 4. Одговорни урбаниста је Милош Гардашевић, дипл.инж.арх. – са лиценцом бр. 200 0234 03.

Инвеститори урбанистичког пројекта су Горан Митић из Пожаревца, Бојан Глишић из Пожаревца и Марија Глишић из Пожаревца.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана,  почев од 11.02.2020. године, закључно са 18.02.2020. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Сузана Трифуновић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 539-664.

Документација

Подели са другима: Facebook Twitter