Početak » Obaveštenja » Planska dokumentacija
 

JAVNI POZIV ZA PRЕZЕNTACIJU Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade višeporodičnog stanovanja ul. Deligradska br. 2,

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

  GRADSKA UPRAVA GRADA POŽARЕVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

i zaštitu životne sredine

 

O  B  J  A  V  LJ  U  J  Е

  JAVNI POZIV ZA PRЕZЕNTACIJU

 

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade višeporodičnog stanovanja, spaartnosti Po+P+4+Pk, na k.p.br. 1796/1 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Deligradska br. 2, urađen od strane SR – biro za projektovanje, inženjering i izvođenje radova u građevinarstvu „URBANEX“ iz Požarevca. Odgovorni urbanista je Danijel Radulović, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 0282 03.

Investitori urbanističkog projekta su Nikolić Stanko iz Dobrog Polja, Crna Trava Todorović rade iz Darkovca, Crna Trava, Marković Ana iz Požarevca i Lazović Danica iz Požarevca.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 16.05.2017. godine, zaključno sa 22.05.2017. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Suzana Trifunović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

Download Deligradska br.2

Podeli sa drugima: Facebook Twitter