Почетак » Обавештења » Планска документација
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословне зграде вишепородичног становања ул. Делиградска бр. 2,

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015),

  ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

и заштиту животне средине

 

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословне зграде вишепородичног становања, спаартности По+П+4+Пк, на к.п.бр. 1796/1 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Делиградска бр. 2, урађен од стране СР – биро за пројектовање, инжењеринг и извођење радова у грађевинарству „URBANEX“ из Пожаревца. Одговорни урбаниста је Данијел Радуловић, дипл.инж.арх. – са лиценцом бр. 200 0282 03.

Инвеститори урбанистичког пројекта су Николић Станко из Доброг Поља, Црна Трава Тодоровић раде из Дарковца, Црна Трава, Марковић Ана из Пожаревца и Лазовић Даница из Пожаревца.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 16.05.2017. године, закључно са 22.05.2017. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Сузана Трифуновић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 539-764.

Download Делиградска бр.2

Подели са другима: Facebook Twitter