Почетак » Обавештења » О Граду » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 1859/1 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Прилепска бр. 15

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 64/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 1859/1 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Прилепска бр. 15, урађен од стране ГПД ДАРСИНГ д.о.о. из Пожаревца, ул. Југовићева бр. 4. Одговорни урбаниста је Наташа Момировић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 0935 06.

Наручилац урбанистичког пројекта је ГПД РД ИНЖЕЊЕРИНГ ДВА д.о.о. из Пожаревца.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана и почиње даном оглашавања овог огласа у листу „Реч народа“, односно, почев од 10.01.2018. године, закључно са 16.01.2018. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Гордана Ранђеловић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

           Ближе информације могу се добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 539-664.

Планска документација

Подели са другима: Facebook Twitter