Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града ПожаревцаКонкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13),  Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-202/2014-11-1  од 26.11.2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

К О Н К У Р С

за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за школску 2014/2015. годину

I

          Градско веће града Пожаревца, расписује Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца, за период од десет месеци и то од 1. октобра 2015. године до 30.6.2015. године и месец септембар 2015. године.

II

Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету  града Пожаревца за текућу годину. Градско веће града Пожаревца доделиће укупно 50 стипендија, према години студија и постигнутом успеху у току студија и то:

– I степен високог образовања  – 45 стипендија доделиће се  студентима следећих дефицитарних занимања:

Назив факултетаЗанимањеБрој

кандидата

1.Фармацеутски факултетДипломирани фармацеут1
2.Математички факултет, Факултет организационих наука и Електротехнички факултетДипломирани инжењер информационе технологије

 

1
3.Машински факултетДипломирани машински инжењер2
Пољопривредни факултетДипломирани инжењер пољопривреде

– ратарство

2
5.Ветеринарски факултетДоктор ветеринарске медицине1
6.Учитељски факултетПрофесор разредне наставе

Дипломирани васпитач

1+1
7.Факултет музичке уметностиДипломирани пијаниста – клавириста

Дипломирани виолиниста

Професор гитаре

Дипломирани теоретичар уметности- етномузиколог

1+1+1+1
8.Математички факултетПрофесор математике2
9.Физички факултет /Факултет за физичку хемијуПрофесор физике1
10.Хемијски факултет/Факултет за физичку хемијуПрофесор хемије1
11.Висока здравствена школа струковнних студијаРендгенолог1
12.Рударско-геолошки/ Технолошко металуршки факултетДипломирани инжењер рударства3
13.Шумарски факултетДипломирани инжењер шумарства

смер

-еколошки инжењеринг у заштити

земљишних и водених ресурса

1
14.Електротехнички факултетДипломирани електротехнички инжењер

 • електроника
 • електроенергетски системи
1+2
15.Грађевински факултетДипломирани  инжењер грађевинарства

– путеви, железнице и аеродроми

– студијски програм геодезије

2
16.Медицински факултетЛекар опште праксе3
17.Архитектонски факултетАрхитекта2
18.Правни факултетДипломирани правник4
19.Економски факултетДипломирани економиста2
20.Саобраћајни факултетДипломирани инжењер саобраћаја –друмски саобраћај1
21.Биолошки факултетДипломирани биолог1
22.Стоматолошки факултетДипломирани стоматолог2
 1. 23.
Филолошки факултетДипломирани филолог

– енглески језик

– латински језик

1+1
Филозофски факултетДипломирани психолог1
 Укупно 45
 • II и III степен високог образовања – укупно  5 стипендија.

III

Одлуку о додели стипендија доноси Градско веће града Пожаревца на основу коначне ранг листе сачињене од стране Комисије за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца ( у даљем тексту: Комисија).

IV

Градско веће града Пожаревца је утврдило појединачни месечни износ стипендије у износу од 10.000,00 динара (словима: десет хиљада динара), на који се не плаћа порез на доходак грађана по Закону о порезу на доходак грађана.

 V

          Право на доделу стипендија, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су редовно уписани у текућој школској години  на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену најмање 7,50 и који имају пребивалиште на територији града Пожаревца.

На конкурс се могу пријавити студенти од I до V (и VI) године основних студија и студенти другог и трећег степена студија који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог или трећег степена и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и одлуком.

VI

Стипендије се додељују по критеријумима утврђеним Одлуком о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13).

VII

Кандидат уз попуњени образац пријаве на конкурс доставља следећу документацију:

 1. уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија;
 2. студенти прве године (бруцоши), поред уверења о уписаном зимском семестру, достављају фотокопију сведочанстава о завршеној I, II,III и IV години средњег образовања;
 3. уверење о држављанству Републике Србије;
 4. фотокопију личне карте;
 5. изјаву студента оверена у Градској управи или суду да није корисник других градских или републичких стипендија; уз изјаву студент доставља податак да ли је конкурисао за републичку стипендију ( студент који оствари право на републичку стипендију губи право на стипендију града Пожаревца у целости –не закључује се/раскида се уговор о додели стипендије);
 1. лица која су корисници социјалне помоћи – потврду Центра за социјални рад Пожаревац да су примаоци месечног новчаног примања;
 2. кандидат који је студент на студијама другог и трећег степена поред наведене документације од 1. до 6. доставља и фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама и доказ да није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање;

Поднета конкурсна документа се не враћају.

VIII

Конкурс објавити у локалном јавном гласилу „Реч народа“ и на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

IX

Пријаву на конкурс у затвореној коверти доставити на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца, улица Дринска број 2, 12000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2014/2015. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

X

Рок за пријављивање на Конкурс је 15 дана од дана објављивања у локалном јавном гласилу „Реч народа“.

XI

      Комисија ћe разматрати само захтеве студената који испуњавају услове предвиђене овим конкурсом. Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица, достављена конкурсна документација неће бити разматрана.

XII

Градско веће града Пожаревца, на предлог Комисије задржава право да по закључењу конкурса, а пре избора кандидата, изврши прерасподелу утврђеног броја стипендија, уколико се за поједина занимања не пријаве кандидати који испуњавају услове Конкурса.

         Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр.131, или на телефон број 012/539-786, Тамара Тепшић, или телефон број 065/8918-371 – Весна Пејић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства , ср.

Download Пријава – Конкурс за доделу стипендија

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13),  Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-202/2014-11-1  од 26.11.2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

К О Н К У Р С

за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за школску 2014/2015. годину

I

          Градско веће града Пожаревца, расписује Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца, за период од десет месеци и то од 1. октобра 2015. године до 30.6.2015. године и месец септембар 2015. године.

II

Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету  града Пожаревца за текућу годину. Градско веће града Пожаревца доделиће укупно 50 стипендија, према години студија и постигнутом успеху у току студија и то:

– I степен високог образовања  – 45 стипендија доделиће се  студентима следећих дефицитарних занимања:

Назив факултетаЗанимањеБрој

кандидата

1.Фармацеутски факултетДипломирани фармацеут1
2.Математички факултет, Факултет организационих наука и Електротехнички факултетДипломирани инжењер информационе технологије

 

1
3.Машински факултетДипломирани машински инжењер2
Пољопривредни факултетДипломирани инжењер пољопривреде

– ратарство

2
5.Ветеринарски факултетДоктор ветеринарске медицине1
6.Учитељски факултетПрофесор разредне наставе

Дипломирани васпитач

1+1
7.Факултет музичке уметностиДипломирани пијаниста – клавириста

Дипломирани виолиниста

Професор гитаре

Дипломирани теоретичар уметности- етномузиколог

1+1+1+1
8.Математички факултетПрофесор математике2
9.Физички факултет /Факултет за физичку хемијуПрофесор физике1
10.Хемијски факултет/Факултет за физичку хемијуПрофесор хемије1
11.Висока здравствена школа струковнних студијаРендгенолог1
12.Рударско-геолошки/ Технолошко металуршки факултетДипломирани инжењер рударства3
13.Шумарски факултетДипломирани инжењер шумарства

смер

-еколошки инжењеринг у заштити

земљишних и водених ресурса

1
14.Електротехнички факултетДипломирани електротехнички инжењер

 • електроника
 • електроенергетски системи
1+2
15.Грађевински факултетДипломирани  инжењер грађевинарства

– путеви, железнице и аеродроми

– студијски програм геодезије

2
16.Медицински факултетЛекар опште праксе3
17.Архитектонски факултетАрхитекта2
18.Правни факултетДипломирани правник4
19.Економски факултетДипломирани економиста2
20.Саобраћајни факултетДипломирани инжењер саобраћаја –друмски саобраћај1
21.Биолошки факултетДипломирани биолог1
22.Стоматолошки факултетДипломирани стоматолог2
 1. 23.
Филолошки факултетДипломирани филолог

– енглески језик

– латински језик

1+1
Филозофски факултетДипломирани психолог1
 Укупно 45
 • II и III степен високог образовања – укупно  5 стипендија.

III

Одлуку о додели стипендија доноси Градско веће града Пожаревца на основу коначне ранг листе сачињене од стране Комисије за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца ( у даљем тексту: Комисија).

IV

Градско веће града Пожаревца је утврдило појединачни месечни износ стипендије у износу од 10.000,00 динара (словима: десет хиљада динара), на који се не плаћа порез на доходак грађана по Закону о порезу на доходак грађана.

 V

          Право на доделу стипендија, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су редовно уписани у текућој школској години  на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену најмање 7,50 и који имају пребивалиште на територији града Пожаревца.

На конкурс се могу пријавити студенти од I до V (и VI) године основних студија и студенти другог и трећег степена студија који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог или трећег степена и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и одлуком.

VI

Стипендије се додељују по критеријумима утврђеним Одлуком о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13).

VII

Кандидат уз попуњени образац пријаве на конкурс доставља следећу документацију:

 1. уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија;
 2. студенти прве године (бруцоши), поред уверења о уписаном зимском семестру, достављају фотокопију сведочанстава о завршеној I, II,III и IV години средњег образовања;
 3. уверење о држављанству Републике Србије;
 4. фотокопију личне карте;
 5. изјаву студента оверена у Градској управи или суду да није корисник других градских или републичких стипендија; уз изјаву студент доставља податак да ли је конкурисао за републичку стипендију ( студент који оствари право на републичку стипендију губи право на стипендију града Пожаревца у целости –не закључује се/раскида се уговор о додели стипендије);
 1. лица која су корисници социјалне помоћи – потврду Центра за социјални рад Пожаревац да су примаоци месечног новчаног примања;
 2. кандидат који је студент на студијама другог и трећег степена поред наведене документације од 1. до 6. доставља и фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама и доказ да није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање;

Поднета конкурсна документа се не враћају.

VIII

Конкурс објавити у локалном јавном гласилу „Реч народа“ и на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

IX

Пријаву на конкурс у затвореној коверти доставити на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца, улица Дринска број 2, 12000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2014/2015. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

X

Рок за пријављивање на Конкурс је 15 дана од дана објављивања у локалном јавном гласилу „Реч народа“.

XI

      Комисија ћe разматрати само захтеве студената који испуњавају услове предвиђене овим конкурсом. Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица, достављена конкурсна документација неће бити разматрана.

XII

Градско веће града Пожаревца, на предлог Комисије задржава право да по закључењу конкурса, а пре избора кандидата, изврши прерасподелу утврђеног броја стипендија, уколико се за поједина занимања не пријаве кандидати који испуњавају услове Конкурса.

         Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр.131, или на телефон број 012/539-786, Тамара Тепшић, или телефон број 065/8918-371 – Весна Пејић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства , ср.

Download Пријава – Конкурс за доделу стипендија

Подели са другима: Facebook Twitter