Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada PožarevcaKonkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 18/13),  Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-202/2014-11-1  od 26.11.2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za školsku 2014/2015. godinu

I

          Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca, za period od deset meseci i to od 1. oktobra 2015. godine do 30.6.2015. godine i mesec septembar 2015. godine.

II

Broj studentskih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu  grada Požarevca za tekuću godinu. Gradsko veće grada Požarevca dodeliće ukupno 50 stipendija, prema godini studija i postignutom uspehu u toku studija i to:

– I stepen visokog obrazovanja  – 45 stipendija dodeliće se  studentima sledećih deficitarnih zanimanja:

Naziv fakultetaZanimanjeBroj

kandidata

1.Farmaceutski fakultetDiplomirani farmaceut1
2.Matematički fakultet, Fakultet organizacionih nauka i Elektrotehnički fakultetDiplomirani inženjer informacione tehnologije

 

1
3.Mašinski fakultetDiplomirani mašinski inženjer2
Poljoprivredni fakultetDiplomirani inženjer poljoprivrede

– ratarstvo

2
5.Veterinarski fakultetDoktor veterinarske medicine1
6.Učiteljski fakultetProfesor razredne nastave

Diplomirani vaspitač

1+1
7.Fakultet muzičke umetnostiDiplomirani pijanista – klavirista

Diplomirani violinista

Profesor gitare

Diplomirani teoretičar umetnosti- etnomuzikolog

1+1+1+1
8.Matematički fakultetProfesor matematike2
9.Fizički fakultet /Fakultet za fizičku hemijuProfesor fizike1
10.Hemijski fakultet/Fakultet za fizičku hemijuProfesor hemije1
11.Visoka zdravstvena škola strukovnnih studijaRendgenolog1
12.Rudarsko-geološki/ Tehnološko metalurški fakultetDiplomirani inženjer rudarstva3
13.Šumarski fakultetDiplomirani inženjer šumarstva

smer

-ekološki inženjering u zaštiti

zemljišnih i vodenih resursa

1
14.Elektrotehnički fakultetDiplomirani elektrotehnički inženjer

 • elektronika
 • elektroenergetski sistemi
1+2
15.Građevinski fakultetDiplomirani  inženjer građevinarstva

– putevi, železnice i aerodromi

– studijski program geodezije

2
16.Medicinski fakultetLekar opšte prakse3
17.Arhitektonski fakultetArhitekta2
18.Pravni fakultetDiplomirani pravnik4
19.Ekonomski fakultetDiplomirani ekonomista2
20.Saobraćajni fakultetDiplomirani inženjer saobraćaja –drumski saobraćaj1
21.Biološki fakultetDiplomirani biolog1
22.Stomatološki fakultetDiplomirani stomatolog2
 1. 23.
Filološki fakultetDiplomirani filolog

– engleski jezik

– latinski jezik

1+1
Filozofski fakultetDiplomirani psiholog1
 Ukupno 45
 • II i III stepen visokog obrazovanja – ukupno  5 stipendija.

III

Odluku o dodeli stipendija donosi Gradsko veće grada Požarevca na osnovu konačne rang liste sačinjene od strane Komisije za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca ( u daljem tekstu: Komisija).

IV

Gradsko veće grada Požarevca je utvrdilo pojedinačni mesečni iznos stipendije u iznosu od 10.000,00 dinara (slovima: deset hiljada dinara), na koji se ne plaća porez na dohodak građana po Zakonu o porezu na dohodak građana.

 V

          Pravo na dodelu stipendija, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su redovno upisani u tekućoj školskoj godini  na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju postigli prosečnu ocenu najmanje 7,50 i koji imaju prebivalište na teritoriji grada Požarevca.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od I do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog i trećeg stepena studija koji nisu u radnom odnosu, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog ili trećeg stepena i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i odlukom.

VI

Stipendije se dodeljuju po kriterijumima utvrđenim Odlukom o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 18/13).

VII

Kandidat uz popunjeni obrazac prijave na konkurs dostavlja sledeću dokumentaciju:

 1. uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija;
 2. studenti prve godine (brucoši), pored uverenja o upisanom zimskom semestru, dostavljaju fotokopiju svedočanstava o završenoj I, II,III i IV godini srednjeg obrazovanja;
 3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 4. fotokopiju lične karte;
 5. izjavu studenta overena u Gradskoj upravi ili sudu da nije korisnik drugih gradskih ili republičkih stipendija; uz izjavu student dostavlja podatak da li je konkurisao za republičku stipendiju ( student koji ostvari pravo na republičku stipendiju gubi pravo na stipendiju grada Požarevca u celosti –ne zaključuje se/raskida se ugovor o dodeli stipendije);
 1. lica koja su korisnici socijalne pomoći – potvrdu Centra za socijalni rad Požarevac da su primaoci mesečnog novčanog primanja;
 2. kandidat koji je student na studijama drugog i trećeg stepena pored navedene dokumentacije od 1. do 6. dostavlja i fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama i dokaz da nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje;

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

VIII

Konkurs objaviti u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

IX

Prijavu na konkurs u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, 12000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2014/2015. GODINU – NE OTVARATI“

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

X

Rok za prijavljivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“.

XI

      Komisija će razmatrati samo zahteve studenata koji ispunjavaju uslove predviđene ovim konkursom. Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica, dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

XII

Gradsko veće grada Požarevca, na predlog Komisije zadržava pravo da po zaključenju konkursa, a pre izbora kandidata, izvrši preraspodelu utvrđenog broja stipendija, ukoliko se za pojedina zanimanja ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa.

         Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, kancelarija br.131, ili na telefon broj 012/539-786, Tamara Tepšić, ili telefon broj 065/8918-371 – Vesna Pejić.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva , sr.

Download Prijava – Konkurs za dodelu stipendija

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 18/13),  Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-202/2014-11-1  od 26.11.2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za školsku 2014/2015. godinu

I

          Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca, za period od deset meseci i to od 1. oktobra 2015. godine do 30.6.2015. godine i mesec septembar 2015. godine.

II

Broj studentskih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu  grada Požarevca za tekuću godinu. Gradsko veće grada Požarevca dodeliće ukupno 50 stipendija, prema godini studija i postignutom uspehu u toku studija i to:

– I stepen visokog obrazovanja  – 45 stipendija dodeliće se  studentima sledećih deficitarnih zanimanja:

Naziv fakultetaZanimanjeBroj

kandidata

1.Farmaceutski fakultetDiplomirani farmaceut1
2.Matematički fakultet, Fakultet organizacionih nauka i Elektrotehnički fakultetDiplomirani inženjer informacione tehnologije

 

1
3.Mašinski fakultetDiplomirani mašinski inženjer2
Poljoprivredni fakultetDiplomirani inženjer poljoprivrede

– ratarstvo

2
5.Veterinarski fakultetDoktor veterinarske medicine1
6.Učiteljski fakultetProfesor razredne nastave

Diplomirani vaspitač

1+1
7.Fakultet muzičke umetnostiDiplomirani pijanista – klavirista

Diplomirani violinista

Profesor gitare

Diplomirani teoretičar umetnosti- etnomuzikolog

1+1+1+1
8.Matematički fakultetProfesor matematike2
9.Fizički fakultet /Fakultet za fizičku hemijuProfesor fizike1
10.Hemijski fakultet/Fakultet za fizičku hemijuProfesor hemije1
11.Visoka zdravstvena škola strukovnnih studijaRendgenolog1
12.Rudarsko-geološki/ Tehnološko metalurški fakultetDiplomirani inženjer rudarstva3
13.Šumarski fakultetDiplomirani inženjer šumarstva

smer

-ekološki inženjering u zaštiti

zemljišnih i vodenih resursa

1
14.Elektrotehnički fakultetDiplomirani elektrotehnički inženjer

 • elektronika
 • elektroenergetski sistemi
1+2
15.Građevinski fakultetDiplomirani  inženjer građevinarstva

– putevi, železnice i aerodromi

– studijski program geodezije

2
16.Medicinski fakultetLekar opšte prakse3
17.Arhitektonski fakultetArhitekta2
18.Pravni fakultetDiplomirani pravnik4
19.Ekonomski fakultetDiplomirani ekonomista2
20.Saobraćajni fakultetDiplomirani inženjer saobraćaja –drumski saobraćaj1
21.Biološki fakultetDiplomirani biolog1
22.Stomatološki fakultetDiplomirani stomatolog2
 1. 23.
Filološki fakultetDiplomirani filolog

– engleski jezik

– latinski jezik

1+1
Filozofski fakultetDiplomirani psiholog1
 Ukupno 45
 • II i III stepen visokog obrazovanja – ukupno  5 stipendija.

III

Odluku o dodeli stipendija donosi Gradsko veće grada Požarevca na osnovu konačne rang liste sačinjene od strane Komisije za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca ( u daljem tekstu: Komisija).

IV

Gradsko veće grada Požarevca je utvrdilo pojedinačni mesečni iznos stipendije u iznosu od 10.000,00 dinara (slovima: deset hiljada dinara), na koji se ne plaća porez na dohodak građana po Zakonu o porezu na dohodak građana.

 V

          Pravo na dodelu stipendija, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su redovno upisani u tekućoj školskoj godini  na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju postigli prosečnu ocenu najmanje 7,50 i koji imaju prebivalište na teritoriji grada Požarevca.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od I do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog i trećeg stepena studija koji nisu u radnom odnosu, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog ili trećeg stepena i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i odlukom.

VI

Stipendije se dodeljuju po kriterijumima utvrđenim Odlukom o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 18/13).

VII

Kandidat uz popunjeni obrazac prijave na konkurs dostavlja sledeću dokumentaciju:

 1. uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija;
 2. studenti prve godine (brucoši), pored uverenja o upisanom zimskom semestru, dostavljaju fotokopiju svedočanstava o završenoj I, II,III i IV godini srednjeg obrazovanja;
 3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 4. fotokopiju lične karte;
 5. izjavu studenta overena u Gradskoj upravi ili sudu da nije korisnik drugih gradskih ili republičkih stipendija; uz izjavu student dostavlja podatak da li je konkurisao za republičku stipendiju ( student koji ostvari pravo na republičku stipendiju gubi pravo na stipendiju grada Požarevca u celosti –ne zaključuje se/raskida se ugovor o dodeli stipendije);
 1. lica koja su korisnici socijalne pomoći – potvrdu Centra za socijalni rad Požarevac da su primaoci mesečnog novčanog primanja;
 2. kandidat koji je student na studijama drugog i trećeg stepena pored navedene dokumentacije od 1. do 6. dostavlja i fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama i dokaz da nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje;

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

VIII

Konkurs objaviti u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

IX

Prijavu na konkurs u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, 12000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2014/2015. GODINU – NE OTVARATI“

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

X

Rok za prijavljivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“.

XI

      Komisija će razmatrati samo zahteve studenata koji ispunjavaju uslove predviđene ovim konkursom. Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica, dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

XII

Gradsko veće grada Požarevca, na predlog Komisije zadržava pravo da po zaključenju konkursa, a pre izbora kandidata, izvrši preraspodelu utvrđenog broja stipendija, ukoliko se za pojedina zanimanja ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa.

         Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, kancelarija br.131, ili na telefon broj 012/539-786, Tamara Tepšić, ili telefon broj 065/8918-371 – Vesna Pejić.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva , sr.

Download Prijava – Konkurs za dodelu stipendija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter