Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture

Na osnovu člana 76. stav 1, 2 i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispr.), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca (”Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 6/16) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br: 01-06-168/2016-2-1 od 17.9. 2016. godine,

Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2016. godini

I

            Raspisuje se Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Požarevca za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2016. godini, sredstvima iz budžeta Grada Požarevca,  u ukupnom iznosu od 1.082.250,00 dinara, od preostalih sredstava nakon sprovedenog Konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2016. godini, objavljenog u dnevnom listu „Reč naroda“ od 24.4.2016. godine.

Sredstva za realizaciju projekata iz stava 1. ovog Konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2016. godinu  (”Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 13/15 i 7/16),  u  okviru Razdela 5. Gradska uprava, Glavi 5.1. Gradska uprava Program 13: Razvoj kulture, Programska klasifikacija 1201-0002, PA: Podsticaji kulturnom i umetničkom stvaralaštvu, Funkcija 820 – Usluge kulture, Pozicija 86, Ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama, Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi.

Konkurs se raspisuje za kulturnu, odnosno kulturno umetničku delatnost, pod kojom se smatraju poslovi u sledećim oblastima:

– istraživanje kulturnog nasleđa

– knjiga i književnost (stvaralaštvo, izdavaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo)

– muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)

– likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti i kulture

– scenskog stvaralaštva i interpretacije (drama, opera, balet i ples)

– kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo

– umetničke fotografije

– digitalnog stvaralaštva i multimedija

– naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi

– ostala muzička, govorna i scenska izvođenja kulturnih programa

KONKURS SE NE ODNOSI NA SUBJEKTE U KULTURI  ČIJA SE DELATNOST ODVIJA NA TERITIRIJI GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC.

II

            Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove kulture, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, udruženja u kulturi, samostalni umetnici, samostalni stručnjaci i saradnici u kulturi, samostalni izvođači kulturnih programa, kao i drugi subjekti u kulturi (zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi) čije je sedište na području Grada Požarevca. Ukoliko je podnosilac projekta pojedinac, korisnik sredstava može biti isključivo pravno lice registrovano na delatnost iz oblasti kulture, koje nije budžetski korisnik, preko koga se ostvaruje projekat ili koje na drugi način učestvuje u projektu. Odobrena sredstva ne mogu biti uplaćena na račun fizičkog lica.

III

            Prijavu projekta u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisija za izbor projekata u kulturi, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI IZ BUDžETA GRADA POŽAREVCA U 2016. GODINI – NE OTVARATI“

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br.2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

 

U prilogu obrasca prijave dostaviti:

 1. Projekat kojim se konkuriše za sredstva, sa opisom istog, ciljevima koji se postižu njegovom realizacijom, tačnim podacima o budžetu projekta i izvorima finansiranja, vremenu i nosiocima realizacije projekata;
 2. Dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa;
 3. Overenu fotokopiju izvoda iz statuta organizacije u kome je utvrđeno da se ciljevi organizacije ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
 4. Potpisan sporazum o partnerstvu (za partnerske projekte);
 5. Biografiju odgovornog člana projektnog tima;
 6. Biografiju podnosioca – opis prethodnih iskustva, dostignuća i aktivnosti (značajni projekti i aktivnosti) – do maksimalno dve strane teksta A4 formata;
 7. Izveštaj budžetskog inspektora da su sredstva dobijena prethodne godine namenski trošena;
 8. Druge podatke koji su sastavni deo prijave na konkurs.

Za pravna lica:

 1. Naziv, delatnost, strukturu zaposlenih i ljudi angažovanih na projektima, PIB, partnere;
 2. Programe koji su do sada realizovani ili su u toku;
 3. Evaluaciju najznačajnijih aktivnosti u prethodnoj godini (skraćena verzija);
 4. Način finansiranja i finansijski izveštaj za prethodnu godinu;
 5. Programske planove za tekuću godinu;
 6. Odluku nadležnog organa pravnog lica o usvajanju predloga projekata;
 7. Dokaz da su registrovana za obavljanje delatnosti u kulturi.

Za fizička lica (pojedinac ili grupa autora koji nisu registrovani kao pravno lice):

 1. Osnovne podatke (ime, prezime, matični broj, adresu);
 2. Profesionalnu biografiju za svakog pojedinca ponaosob;
 3. Preporuke, nagrade;
 4. Ugovor o partnerstvu ukoliko prijavu podnosi pojedinac

IV

            Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Reč naroda“.

V

Predloženi projekti moraju da ispunjavaju  sledeća opšta merila:

 • usklađenost projekata sa svim zahtevima iz konkursa,
 • inovativnost ponuđenog progama ili projekta (nove ideje, tehnologije, mediji, itd.),
 • obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njigovog masovnog korišćenja;
 • podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
 • promovisanje kulture Grada Požarevca u Srbiji i svetu i njihova uključenost u međunarodne mreže i projekte;
 • podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
 • podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
 • obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Grada Požarevca;
 • primena novih tehnologija i umrežavanje;
 • da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;
 • realan finansijski plan i različititi oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);
 • održivost i dugoročnost projekta;
 • da je autor, odnosno organizator projekta izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i opravdao dobijena sredstva iz budžeta Grada Požarevca;
 • izvodljivost projekta (projektnih aktivnosti) u okviru predviđenog vremenskog perioda,
 • obezbeđeno partnerstvo.

Projekti koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca treba da ispunjavaju najmanje 3 kriterijuma od kriterijuma navedenih u stavu 1. ovog člana i najmanje jedno od posebnih merila i to:

 • podsticanje dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
 • podsticaj kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa posebnim potrebama i dostupnost kulturnih sadržaja osoba sa posebnim potrebama;
 • afirmacija kulture i kulturne razlikosti Grada u zemlji i inostranstvu.

Grad Požarevac  neće finansirati:

– projekte sa komercijalnim efektima,

– projekte koji su prethodnih godina već bili finansirani iz gradskog budžeta a nisu realizovani,

– investiciona ulaganja u opremu, održavanje i izgradnju poslovnog prostora,

– projekte čije su jedine programske aktivnosti putovanja, studije, učešće na konferencijama i       slične aktivnosti,

–  nagrade i sponzorstva pojedincima i drugim organizacijama.

Prilikom sačinjavanja liste, prednost imaju projekti  koji  predviđaju  sufinansiranje  sredstvima iz budžeta Grada i koji zadovoljavaju kriterijum održivosti.

VI

            Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati.Takođe se neće razmatrati prijave uz koje nije dostavljen Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta Grada Požarevca u 2015. godini ili prijave učesnika konkursa za koje je utvrđeno da su se sredstva nenamenski koristila.

Komisija će  razmotriti pristigle prijave i sačiniti listu za finansiranje odnosno sufinansiranje u 2016. godini koja će se objaviti  na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave Grada Požarevca i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

Odluku o izboru  programa  donosi Gradsko veće Grada Požarevca a Gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po donošenju Odluke Gradskog veća Grada Požarevca o projektima u kulturi koji će se finansirati, odnosno sufinansirati iz budžeta Grada Požarevca u 2016. godini, rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

VII

            Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti na broj telefona: 012/539-620 Dejan Krstić.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK   

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Download Prijavni obrazac

Podeli sa drugima: Facebook Twitter