Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

KONKURS ZA PILOTIRANjE USLUGE LIČNOG PRATIOCA U 2019. GODINI

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/11), člana 83. i 84. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/13), člana 8. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta i učenika („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16 i 3/17), člana 82. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18) i člana 26. stav 7. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/15, 7/15, 7/16 i 3/17), Gradsko veće Grada Požarevca, na osnovu zaključka br. 09-06-183/2018-10 od 25.12.2018. godine, raspisuje

K O N K U R S

ZA PILOTIRANjE USLUGE LIČNOG PRATIOCA U 2019. GODINI

I

              Raspisuje se Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2019. godini, u cilju izbora pružaoca, koji će realizovati pilotiranje usluge ličnog pratioca, sredstvima iz budžeta Grada Požarevca, u ukupnom iznosu od 17.000.000,00 dinara.

              Sredstva za realizaciju pilotiranja usluge iz člana I. ovog konkursa biće obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2019. godinu.

II

              Pravo podnošenja prijave za pilotiranje usluge ličnog pratioca, imaju organizacije, odnosno udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom pod uslovom da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na teritoriji Grada Požarevca, kao opštinske ili međuopštinske organizacije.             

  Kriterijumi za ocenjivanje programa rada su:

1. Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa ciljem upotrebe sredstava i problemima lokalne zajednice;

2. Ciljevi programa rada – da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema u lokalnoj zajednici;

3. Obuhvat – kolike su mogućnosti programa rada da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđenih aktivnosti; da li uključuje partnerstvo sa drugim udruženjima, privredom ili javnim sektorom;

4. Aktivnosti i plan rada– da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih programom rada, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u lokalnoj zajednici u predviđenom vremenu;

5. ekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa rada merljivi i da li će program rada imati uticaja van kruga neposrednih korisnika;

6. Budžet i finansijske isplativosti – da li budžet programa rada odražava stvarne troškove predložene aktivnosti (da li su troškovi realni, praktični i da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata zadovoljavajući); da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova; kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati;

7. Obuka – za angažovane lične pratioce, pružalac usluge je dužan da u saradnji sa Gradom Požarevcom sprovede obuku svakog novog ličnog pratioca, po akreditovanom programu Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu a koja se odnosi na obuku ličnog pratioca i da izvrši angažovanje ličnih pratilaca prema potrebama Predškolske ustanove i osnovnih škola na teritoriji Grada Požarevca;

8. Stručnost – izabrano udruženje, odnosno realizator projektnih aktivnosti, ima najmanje jednog stručnog radnika licenciranog za obavljanje stručnih poslova u okviru socijalne zaštite;

9. Iskustvo – da imaju najmanje 5 godina iskustva u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i da su u dosadašnjem radu realizovali projekte u partnerstvu sa institucijama obrazovnog sistema, tj. osnovnim i srednjim školama o čemu prilažu relevantan dokaz (protokol o partnerstvu i izveštaj partnera o realizovanim projektnim aktivnostima);

10. Održivost – da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta Grada, i na koji način.

III

            Potpuna programska dokumentacija za prijavu na konkurs treba da sadrži:

obrazac prijave na konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis programa za koji se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa i detaljan finansijski plan), overen od strane ovlašćenog lica;

– dokaz o partnerstvu sa institucijama obrazovnog sistema, tj. osnovnim i srednjim školama (protokol o partnerstvu i izveštaj partnera o realizovanim projektnim aktivnostima,

dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa,

kopiju statuta udruženja / organizacije u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja / organizacije ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;

odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu;

kopiju osnivačkog akta.

IV

               Obrazac prijave na konkurs biće dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs), a može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca, kancelarija br. 9. Drinska broj 2. Požarevac

              Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

V

 Podneti programi učesnika konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do 31. decembra 2019. godine.

VI

             Obrazac prijave na javni konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za vrednovanje prijava za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2019. godini, sa naznakom “Prijava na konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca za Komisiju za vrednovanje prijava za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2019. godini, ul. Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave Grada Požarevca.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

VII

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

VIII

Komisija za vrednovanje prijava za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2019. godini razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće predlog liste za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2019. godini.

Predlog liste se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca.

Na predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji za vrednovanje prijava za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2019. godini, u roku od 5 dana od dana objavljivanja predloga liste. Po prigovoru odlučuje komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

IX

              Odluku o izboru pružaoca pilot projekta iz člana iz člana I. ovog konkursa donosi Gradsko veće Grada Požarevca a gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br. 7, ili na telefon broj 012/539-621, Ivan Jović.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

Bane Spasović, dipl. pravnik s.r.

PRIJAVNI OBRAZAC

Podeli sa drugima: Facebook Twitter