Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. u 2018. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 3/15). godine  i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-36/2018-6 od 20.3.2018. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K o n k u r s

za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. u 2018. godini

          Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2018.  godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, 15/17), u Razdelu 5. „Gradska uprava“, Glava 5.1. Gradska uprava, Program 11: Socijalna i dečija zaštita, Programska klasifikacija 0901-0008, PA: Podrška osobama sa invaliditetom, Funkcija 010 – Bolest i invalidnost, Pozicija 114, Еkonomska klasifikacija 481991- Dotacije ostalim neprofitnim institucijama – Lokalni akcioni plan za osobe sa invaliditetom Grada Požarevca za period 2015-2020  godine, u ukupnom iznosu od 2.450.000,00 dinara.

 1. CILJ KONKURSA

Opšti cilj konkursa je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom do pozicije ravnopravnih koji uživaju sva prava i odgovornosti na teritoriji Grada Požarevca.

    Opšti ciljevi konkursa u skladu sa Lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020 su:

 1. Poboljšati položaj OSI u Gradu Požarevcu
 2. Uključiti OSI u sve oblasti društvenog života
 3. Zaštita prava OSI
 4. Obezbediti socijalne, zdravstvene i druge usluge osobama sa invaliditetom
 5. Osigurati pristup njihovom životnom okruženju
 6. Senzibilisati društvo za probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u našoj lokalnoj zajednici.
 7. 2. OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom  pod uslovom  da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na teritoriji Grada Požarevca, kao opštinske ili međuopštinske organizacije.         

Predlog projekta podnosi se na datom obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa.

 1. PRIORITЕTI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020.

Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i Grada Požarevca u realizaciji LAP-a.

Projekti neće biti finansirani:

 • Ako sadrže retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
 • Ako se realizacijom projekta ostvaruje dobit;
 • Ako se prijavljuje organizacija koja nije registrovana kao udruženje;
 • Ako direktno ili indirektno pozivaju na netoleranciju i diskriminaciju.
 1. TRAJANJЕ PROJЕKATA

Projekat se može realizovati najkasnije do 31.12.2018. godine.

 1. KONKURSNA DOKUMЕNTACIJA

Svi zainteresovani koji žele da se prijave na konkurs treba da podnesu sledeću obaveznu dokumentaciju:

 • Popunjen formular predloga projekta i budžet, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja;
 • Biografije predloženih članova projektnog tima;
 • Kopija uverenja da je udruženje upisano u registar koji se vodi u APR
 • Kopija statuta podnosioca prijave
 1. KRITЕRIJUMI ZA OCЕNJIVANJЕ PRЕDLOGA PROJЕKATA

Kriterijumi za ocenjivanje programa rada su:

 1. Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa ciljem upotrebe sredstava i problemima lokalne zajednice;
 2. Ciljevi programa rada – da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema u lokalnoj zajednici;
 3. Obuhvat – kolike su mogućnosti programa rada da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđenih aktivnosti; da li uključuje partnerstvo sa drugim udruženjima, privredom ili javnim sektorom;
 4. Aktivnosti i plan rada– da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih programom rada, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u lokalnoj zajednici u predviđenom vremenu;
 5. Očekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa rada merljivi i da li će program rada imati uticaja van kruga neposrednih korisnika;
 6. Budžet i finansijske isplativosti – da li budžet programa rada odražava stvarne troškove predložene aktivnosti (da li su troškovi realni, praktični i da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata zadovoljavajući); da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova; kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati;
 7. Inovacije – da li program rada ima inovativne elemente, predlaže alternativna rešenja u oblasti kojom se bavi;
 8. Održivost – da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta grada, i na koji način;
 9. Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta Grada Požarevca u 2017. godini i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta za one koji prvi put konkurišu za sredstva.
 10. Visina procenta sredstava obezbeđenih van budžeta Grada Požarevca daće prednost prilikom izbora programa / projekta.

           Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Neblagovremene, nepotpune,  kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati.

            Prijava na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom – projektom,  podnosi se na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisiji za  izbor programa  za realizaciju  Lokalnog  akcionog  plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. u 2018. godini – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu:  ul. Drinska  br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave Grada Požarevca.

Prijave na konkurs  se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Komisija za izbor programa razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće predlog liste  za  finansiranje  odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020 u 2018. godini.

Na  predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  za izbor  projekata  u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

            Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće Grada Požarevca koja će biti objavljena na internet stranici Grada Požarevca.  Gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br. 8, ili na telefon broj 012/539-620, Dejan Krstić.

GRADSKO VЕĆЕ GRADA POŽARЕVCA                                                                                    

PRЕDSЕDNIK GRADSKOG VЕĆA

G R A D O N A Č Е L N I K

Bane Spasović, dipl. pravnik,s.r.

Obrazac prijave