Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2019. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016-2020.  godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 13/15) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-8/2019-21 od 18.1.2019. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K o n k u r s

za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2019. godini

          Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020 godine,  obezbeđena su  sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2019. godinu ( „Službeni glasnik Grada Požarevca“, 14/18), u Razdelu 5. „Gradska uprava“, Glava 5.1. Gradska uprava, Program 15: Opšte usluge lokalne samouprave, Programska klasifikacija 0602-0007, PA: Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Funkcija 160- Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu, Pozicija 170, Еkonomska klasifikacija 481941- Dotacije nevladinim organizacijama  – dotacije ostalim udruženjima građana – Programi nacionalnih manjina – Akcioni plan za Rome, u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 dinara.

 1. CILJ KONKURSA

Opšti cilj konkursa je smanjenje siromaštva romske populacije kroz suzbijanje diskriminacije usmerene na pojedince i romsku zajednicu, povećanje zapošljavanja romske zajednice na tržištu rada i njihovo veće zapošljavanje i osiguranje pripadnicima romske zajednice ravnopravnog učestvovanja u društvenom, kulturnom i javnom životu uz očuvanje vlastite kulture i tradicije, koje je sadržano u Lokalnom akcionom planu za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine.

    Specifični ciljevi konkursa u skladu sa Lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine su:

 1. Povećati partnerstvo romskih i neromskih udruženja građana u rešavanju svakodnevnih problema Roma na teritoriji Grada Požarevca
 2. Utvrditi grupe pomoći i samopomoći
 3. Povećati senzibilisanost i uslove za rodnu ravnopravnost
 4. Stvoriti bolje i realne uslove za uključenost dece u predškolsko vaspitanje kao i lični razvoj pripadnika svih generacija
 5. Povećati usvajanje principa građanskog društva, građanske svesti i lične i socijalne odgovornosti kao elemenata funkcionalne socijalizacije
 6. Promena svesti o ličnim potrebama, mogućnostima i pravu na rodnu ravnopravnost Romkinja
 7. Zaštita Romkinja od nasilja i rodne diskriminacije

 

2. OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja, registovana kod Agencije za privredne registre, a koja se pretežno bave zaštitom i unapređivanjem ljudskih i manjinskih prava i svoje aktivnosti sprovode na teritoriji Grada Požarevca.

Predlog projekta podnosi se na datom Obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa.

 1. PRIORITЕTI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine.

Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i Grada Požarevca u realizaciji LAP-a.

Projekti neće biti finansirani:

 • Ako sadrže retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
 • Ako se realizacijom projekta ostvaruje dobit;
 • Ako se prijavljuje organizacija koja nije registrovana kao udruženje;
 • Ako direktno ili indirektno pozivaju na netoleranciju i diskriminaciju.
 1. TRAJANJЕ PROJЕKATA

Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najviše do 31.12.2019. godine.

 1. KONKURSNA DOKUMЕNTACIJA

Svi zainteresovani koji žele da se prijave na konkurs treba da podnesu sledeća dokumenta:

(a) Obavezna dokumenta:

 • Popunjen formular predloga projekta i budžet, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja;
 • Biografije predloženih članova projektnog tima;
 • Kopija uverenja da je udruženje upisano u registar koji se vodi u APR
 • Kopija statuta podnosioca prijave
 • Izveštaj budžetskog inspektora Grada Požarevca o namenskom utrošku budžetskih sredstava u prethodnoj godini.
 1. KRITЕRIJUMI ZA OCЕNJIVANJЕ PRЕDLOGA PROJЕKATA

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 70, u skladu sa dole navedenim kriterijumima, na osnovu čega će biti sačinjena rang-lista projekata.

Kriterijumi za bodovanje predloga projekta:

Relevantnost projektnih aktivnosti u odnosu na Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine: 0 -10 bodova

 • Jasno opisani problemi, definisani opšti cilj, specifični ciljevi i aktivnosti projekta: 0—10 bodova
 • Jasno opisani i merljivi indikatori i rezultati projekta: 0-10 bodova
 • Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta: 0-10 bodova
 • Održivost projekta: 0-10 bodova
 • Kapaciteti (ljudski resursi) podnosioca projekta za realizaciju projekta: 0-5 bodova
 • Poboljšanje položaja Roma naveden kao jedan od ciljeva u Statutu udruženja: 0 — 5 bodova
 • Prethodna iskustva nosioca projekta u realizaciji sličnih projekata usmerenih na poboljšanje položaja Roma: 0-10 bodova

           Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Neblagovremene, nepotpune,  kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati.

            Prijava na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom – projektom,  podnosi se na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisiji za  izbor programa  za realizaciju  Lokalnog  akcionog  plana  za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2019. godini – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu:  ul. Drinska  br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave Grada Požarevca.

Prijave na konkurs  se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Komisija za izbor programa razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće predlog liste  za  finansiranje  odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016- 2020. godine.

Na  predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  za izbor  projekata  u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

            Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće Grada Požarevca koja će biti objavljena na internet stranici Grada Požarevca. Gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br. 42, ili na telefon broj 012/539-620, Dejan Krstić.

GRADSKO VЕĆЕ GRADA POŽARЕVCA

PRЕDSЕDNIK GRADSKOG VЕĆA

G R A D O N A Č Е L N I K

Bane Spasović, dipl. pravnik,s.r.

Prijavni obrazac