Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2020. godini

 Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016-2020. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 13/15) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br: 09-06-5/2020-31 od 17.1.2020. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K o n k u r s

za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2020. godini

  Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020 godine, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, 19/19), u Razdelu 5. „Gradska uprava“, Glava 5.1. Gradska uprava, Program 15: Opšte usluge lokalne samouprave, Programska klasifikacija 0602-0007, PA: Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Funkcija 160 – Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu, Pozicija 176, Ekonomska klasifikacija 481941- Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije ostalim udruženjima građana – Programi nacionalnih manjina – Akcioni plan za Rome, u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 dinara.

1. CILj KONKURSA

Opšti cilj konkursa je smanjenje siromaštva romske populacije kroz suzbijanje diskriminacije usmerene na pojedince i romsku zajednicu, povećanje zapošljavanja romske zajednice na tržištu rada i njihovo veće zapošljavanje i osiguranje pripadnicima romske zajednice ravnopravnog učestvovanja u društvenom, kulturnom i javnom životu uz očuvanje vlastite kulture i tradicije, koje je sadržano u Lokalnom akcionom planu za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine.

  Specifični ciljevi konkursa u skladu sa Lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine su:

1. Povećati partnerstvo romskih i neromskih udruženja građana u rešavanju svakodnevnih problema Roma na teritoriji Grada Požarevca

2. Utvrditi grupe pomoći i samopomoći

3. Povećati senzibilisanost i uslove za rodnu ravnopravnost

4. Stvoriti bolje i realne uslove za uključenost dece u predškolsko vaspitanje kao i lični razvoj pripadnika svih generacija

5. Povećati usvajanje principa građanskog društva, građanske svesti i lične i socijalne odgovornosti kao elemenata funkcionalne socijalizacije

6. Promena svesti o ličnim potrebama, mogućnostima i pravu na rodnu ravnopravnost Romkinja

7. Zaštita Romkinja od nasilja i rodne diskriminacije

2.   OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja, registovana kod Agencije za privredne registre, a koja se pretežno bave zaštitom i unapređivanjem ljudskih i manjinskih prava i svoje aktivnosti sprovode na teritoriji Grada Požarevca.

Predlog projekta podnosi se na datom Obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa.

3.    PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine.

Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i Grada Požarevca u realizaciji LAP-a.

Projekti neće biti finansirani:

• Ako sadrže retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;

• Ako se realizacijom projekta ostvaruje dobit;

• Ako se prijavljuje organizacija koja nije registrovana kao udruženje;

• Ako direktno ili indirektno pozivaju na netoleranciju i diskriminaciju.

4.    TRAJANjE PROJEKATA

Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najviše do 31.12.2020. godine.

5.    KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Svi zainteresovani koji žele da se prijave na konkurs treba da podnesu sledeća dokumenta:

(a) Obavezna dokumenta:

Popunjen formular predloga projekta i budžet, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja;

Biografije predloženih članova projektnog tima;

Kopija uverenja da je udruženje upisano u registar koji se vodi u APR

Statut udruženja ili izvod iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;

6.      KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE PREDLOGA PROJEKATA

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 70, u skladu sa dole navedenim kriterijumima, na osnovu čega će biti sačinjena rang-lista projekata.

Kriterijumi za bodovanje predloga projekta:

Relevantnost projektnih aktivnosti u odnosu na Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine: 0 –10 bodova

Jasno opisani problemi, definisani opšti cilj, specifični ciljevi i aktivnosti projekta: 0—10 bodova

Jasno opisani i merljivi indikatori i rezultati projekta: 0-10 bodova

Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta: 0-10 bodova

Održivost projekta: 0-10 bodova

• Kapaciteti (ljudski resursi) podnosioca projekta za realizaciju projekta: 0-5 bodova

Poboljšanje položaja Roma naveden kao jedan od ciljeva u Statutu udruženja: 0 — 5 bodova

Prethodna iskustva nosioca projekta u realizaciji sličnih projekata usmerenih na poboljšanje položaja Roma: 0-10 bodova

           Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

            Prijava na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom – projektom, podnosi se na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisiji za izbor programa za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2020. godini – ne otvarati” preporučenom poštom na adresu: ul. Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave Grada Požarevca.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Komisija za izbor programa razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016- 2020. godine.

Na predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji za izbor projekata u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

            Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće Grada Požarevca koja će biti objavljena na internet stranici Grada Požarevca. Gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br. 42, ili na telefon broj 012/539-620, Dejan Krstić.

 

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

G R A D O N A Č E L N I K

Bane Spasović, dipl. pravnik,s.r.

Prijavni obrazac

 

 

 

 

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter