Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017 – 2020 у 2020. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017-2020 („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-5/2020-32 од 17.1.2020. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује

К о н к у р с

за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017 – 2020 у 2020. години

  За реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017-2020 у 2020. години, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19), у Разделу 5. Градска управа, Глава 5.1. Градска управа, Програм 11: Социјална и дечија заштита, Програмска класификација 0901-0003, ПА: Дневне услуге у заједници, Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Позиција 120, Економска класификација 481941- Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Подршка социо-хуманитарним организацијама – Акциони план за старе, у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

1. ЦИЉ КОНКУРСА

Општи циљ конкурса је да се допринесе побољшању положаја старијих лица на територији Града Пожаревца, која је садржана у Акционом плану за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017 – 2020, којим су утврђена три приоритета: Помоћ и подршка старијима који се налазе у ризику од социјалне искључености и сиромаштва, помоћ и подршка старијим лицима у ризику од болести и инвалидитета; и помоћ и подршка старијим лицима у ризику од насиља и дискриминације.

Специфични циљ конкурса је унапређивање примене локалних политика друштвене бриге о старијим грађанима који се спроводе за:

спровођење пројеката за унапређивање положаја старијих лица у складу са Акционим планом за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017 – 2020. из области:

подршку старијима који се налазе у здравственим и социјалним ризицима

унапређену комуникацију на нивоу заједнице у циљу подизања информисаности грађана од значаја за унапређење положаја старих

повећање обухвата културним, образовним и спортским садржајима и успостављање нових

подстицање међугенерацијске и интергенерацијске солидарности

2.   ОПШТИ УСЛОВИ

Право учешћа на конкурсу имају удружења регистована код Агенције за привредне регистре, а која се претежно баве заштитом и унапређивањем положаја старијих лица.

Предлог пројекта подноси се на датом Обрасцу за писање предлога пројекта који је у складу са циљевима конкурса.

3.    ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је Локални акциони план за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017-2020.

Реализација предложених пројеката би требало да директно утиче на побољшану сарадњу удружења и Града Пожаревца у реализацији ЛАП-а.

Пројекти неће бити финансирани:

• Ако садрже ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација окончана;

• Ако се реализацијом пројекта остварује добит;

• Ако се пријављује организација која није регистрована као удружење;

• Ако директно или индиректно позивају на нетолеранцију и дискриминацију.

4.    ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекат може трајати најмање 3 месеца, а највише до 31.12.2020. године.

5.    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Сви заинтересовани који желе да се пријаве на конкурс треба да поднесу следећа документа:

(а) Обавезна документа:

Попуњен формулар предлога пројекта и буџет, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења;

• Биографије предложених чланова пројектног тима;

• Копија уверења да је удружење уписано у регистар

Статут удружења или извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења

остварују у области у којој се програм реализује;

6.      КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Сваком предлогу пројекта Комисија за процену предлога пројеката доделиће одређен број бодова од укупних 75, у складу са доле наведеним критеријумима, на основу чега ће бити сачињена ранг-листа пројеката.

Критеријуми за бодовање предлога пројекта:

Релевантност пројектних активности у односу на Локални акциони план за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца, (и): 0 – 10 бодова

Јасно описани проблеми, дефинисани општи циљ и специфични циљеви: 0-10 бодова

Јасно описане активности пројекта: 0-10 бодова

Јасно описани и мерљиви индикатори и резултати пројекта: 0-10 бодова

Јасно састављен буџет у складу са активностима пројекта: 0-10 бодова

Одрживост пројекта: 0-10 бодова

• Капацитети (људски ресурси) подносиоца пројекта за реализацију пројекта: 0 – 5 бодова

Претходна искуства носиоца пројекта у реализацији сличних пројеката усмерених на побољшање положаја старијих лица : 0-10 бодова

  Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа Града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати.

              Пријава на Конкурс са одговарајућом документацијом – пројектом, подноси се на адресу: Градско веће Града Пожаревца, Комисији за процену предлога пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017–2020 у 2020. години не отварати“ препорученом поштом на адресу: ул. Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Комисија за процену предлога пројеката размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017-2020 у 2020. години.

На предлог листе, учесници конкурса имају право приговора Комисији за процену предлога пројеката у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

              Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града Пожаревца која ће бити објављена на интернет страници Града Пожаревца. Градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр.44, или на телефон број064/89-758-27, Славиша Стојковић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Пријавни образац

Подели са другима: Facebook Twitter