Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017 – 2020 u 2020. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017-2020 („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-5/2020-32 od 17.1.2020. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K o n k u r s

za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017 – 2020 u 2020. godini

  Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017-2020 u 2020. godini, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 19/19), u Razdelu 5. Gradska uprava, Glava 5.1. Gradska uprava, Program 11: Socijalna i dečija zaštita, Programska klasifikacija 0901-0003, PA: Dnevne usluge u zajednici, Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, Pozicija 120, Ekonomska klasifikacija 481941- Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije ostalim udruženjima građana – Podrška socio-humanitarnim organizacijama – Akcioni plan za stare, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

1. CILj KONKURSA

Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca, koja je sadržana u Akcionom planu za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017 – 2020, kojim su utvrđena tri prioriteta: Pomoć i podrška starijima koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva, pomoć i podrška starijim licima u riziku od bolesti i invaliditeta; i pomoć i podrška starijim licima u riziku od nasilja i diskriminacije.

Specifični cilj konkursa je unapređivanje primene lokalnih politika društvene brige o starijim građanima koji se sprovode za:

sprovođenje projekata za unapređivanje položaja starijih lica u skladu sa Akcionim planom za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017 – 2020. iz oblasti:

podršku starijima koji se nalaze u zdravstvenim i socijalnim rizicima

unapređenu komunikaciju na nivou zajednice u cilju podizanja informisanosti građana od značaja za unapređenje položaja starih

povećanje obuhvata kulturnim, obrazovnim i sportskim sadržajima i uspostavljanje novih

podsticanje međugeneracijske i intergeneracijske solidarnosti

2.   OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja registovana kod Agencije za privredne registre, a koja se pretežno bave zaštitom i unapređivanjem položaja starijih lica.

Predlog projekta podnosi se na datom Obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa.

3.    PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017-2020.

Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i Grada Požarevca u realizaciji LAP-a.

Projekti neće biti finansirani:

• Ako sadrže retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;

• Ako se realizacijom projekta ostvaruje dobit;

• Ako se prijavljuje organizacija koja nije registrovana kao udruženje;

• Ako direktno ili indirektno pozivaju na netoleranciju i diskriminaciju.

4.    TRAJANjE PROJEKATA

Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najviše do 31.12.2020. godine.

5.    KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Svi zainteresovani koji žele da se prijave na konkurs treba da podnesu sledeća dokumenta:

(a) Obavezna dokumenta:

Popunjen formular predloga projekta i budžet, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja;

• Biografije predloženih članova projektnog tima;

• Kopija uverenja da je udruženje upisano u registar

Statut udruženja ili izvod iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja

ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;

6.      KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE PREDLOGA PROJEKATA

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 75, u skladu sa dole navedenim kriterijumima, na osnovu čega će biti sačinjena rang-lista projekata.

Kriterijumi za bodovanje predloga projekta:

Relevantnost projektnih aktivnosti u odnosu na Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca, (i): 0 – 10 bodova

Jasno opisani problemi, definisani opšti cilj i specifični ciljevi: 0-10 bodova

Jasno opisane aktivnosti projekta: 0-10 bodova

Jasno opisani i merljivi indikatori i rezultati projekta: 0-10 bodova

Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta: 0-10 bodova

Održivost projekta: 0-10 bodova

• Kapaciteti (ljudski resursi) podnosioca projekta za realizaciju projekta: 0 – 5 bodova

Prethodna iskustva nosioca projekta u realizaciji sličnih projekata usmerenih na poboljšanje položaja starijih lica : 0-10 bodova

  Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

              Prijava na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom – projektom, podnosi se na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisiji za procenu predloga projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017–2020 u 2020. godini ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: ul. Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Komisija za procenu predloga projekata razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017-2020 u 2020. godini.

Na predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji za procenu predloga projekata u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

              Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće Grada Požarevca koja će biti objavljena na internet stranici Grada Požarevca. Gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br.44, ili na telefon broj064/89-758-27, Slaviša Stojković.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

G R A D O N A Č E L N I K

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Prijavni obrazac

Podeli sa drugima: Facebook Twitter