Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Конкурс за субвенционисање камата по студентским кредитима

На основу члана 2. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка субвенционисања камата по студентским кредитима код пословних банака на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16, 1/17 и 3/17),  Закључка Градског већа Града Пожаревца бр: 09-06-3/2018-24 од 15. јануара 2018. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује

К о н к у р с

за субвенционисање камата по студентским кредитима

           Градско веће Града Пожаревца расписује Конкурс за субвенционисање камата по студентским кредитима за 2018. годину, студентима са територије Града Пожаревца који остваре право на студентски кредит код Societe Generale bank.

               За реализацију Конкурса за субвенционисање камата по студентским кредитима обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.  годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/17), у Разделу 5. „Градска глава“, Глава 5.1. Градска управа, Програм 11: Социјална и дечија заштита, Програмска класификација 0901-0001, ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи, Функција 070- Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту, Позиција 107, Економска класификација 472719 – остале накнаде за образовање – накнада трошкова камата по студентским кредитима узетих код пословних банака, (извор финансирања 01 – приходи из буџета) у укупном износу од 500.000,00 динара.

  1. ЦИЉ КОНКУРСА

Општи циљ конкурса је субвенционисање камата по студентским кредитима за 2018. годину, студентима са територије Града Пожаревца, који остваре право на студентски кредит код Societe Generale bank, a коју је по спроведеном поступку изабрало Градско веће Града Пожаревца.

Субвенционисање камате се врши за максимални износ кредита до 100.000,00 динара.

  1. ОПШТИ УСЛОВИ

Право учешћа на конкурсу има лице:

  • које је држављанин Републике Србије и које има пребивалиште на  територији Града Пожаревца;
  • које је студент у високошколским установама чије се седиште налази на територији Републике Србије, на студијама првог степена;
  • које оствари право на студентски кредит код Societe Generale bank, a коју је по спроведеном поступку изабрало Градско веће Града Пожаревца (носиоци кредита су родитељи, усвојиоци или старатељи студента са редовним примањима

4)  које није корисник републичке, односно општинске стипендије односно да није корисник студентског кредита или стипендије, које даје било која установа, предузеће или друга институција;

5)    које није у радном односу.

  1. 3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидати уз попуњен образац пријаве, на конкурс подносе следећу документацију:

  • уверење о упису на факултет или високу школу струковних студија или о упису у наредну годину студија;

2) фотокопију личне карте;

3) фотокопију извода из држављанства;

4) оверену изјаву којом под кривичном и материјалном одговорношћу да није корисник републичке, односно општинске стипендије односно да није корисник студентског кредита или стипендије, које даје било која установа, предузеће или друга институција;

5) изјаву родитеља, усвојитеља или старатеља да ће по поднетој пријави студента за субвенционисање камате за студентски кредит упутити захтев изабраној пословној банци за добијање кредита за студента подносиоца пријаве;

6) изјаву подносиоца пријаве, да је подносилац захтева сагласан  у складу са Законом о заштити података о личности да се достављени подаци уз пријаву проследе изабраној пословној банци.“

          Пријава на Конкурс са одговарајућом документацијом –  подноси се на адресу: Градско веће Града Пожаревца „Комисији за реализацују Конкурса за субвенционисање камата по студентским кредитима за 2018. годину  – не отварати“  поштом на адресу: ул. Дринска  бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа Града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12 000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Конкурс се објављује у локалном јавном гласилу „Реч народа“ и на веб сајту Града Пожаревца и отворен је током календарске године.

Непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Комисија за реализацују Конкурса за субвенционисање камата по студентским кредитима за 2018. годину (у даљем тексту: Комисија) размотриће пристигле пријаве, потребне податке доставити Societe Generale bank, сачинити предлоге листе кандидата и све друге послове у циљу спровођења конкурса.

На  предлог листе, учесници конкурса имају право приговора Комисији  у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

          Одлуку о избору лица којима ће се субвенционисти камате по студентским кредитима  доноси Градско веће Града Пожаревца, на основу коначне ранг лист сачињене од стране Комисије, која ће бити објављена на интернет страници Града Пожаревца.  Градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр.7, или на телефон број 012/539-621, Весна Пејић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Пријавни образац