Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

KONKURS ZA SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA/PROJЕKATA CRKAVA I VЕRSKIH ZAJЕDNICA NA PODRUČJU GRADA POŽARЕVCA U 2018. GODINI

Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, br. 36/06), člana 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata crkava i verskih zajednica koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/14 i 6/16) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-85/2018-41 od 7. juna 2018. godine,

            Gradsko veće Grada Požarevca raspisuje

K O N K U R S

ZA SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA/PROJЕKATA CRKAVA I VЕRSKIH ZAJЕDNICA NA PODRUČJU GRADA POŽARЕVCA U 2018. GODINI

             Raspisuje se Konkurs za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednica sa područja Grada Požarevca u 2018. godini, u iznosu od 7.100.000,00 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 15/17 i 4/18), u okviru Razdela 5. Gradska uprava, Glavi 5.1. Gradska uprava Program 13: Razvoj kulture i informisanja, Programska klasifikacija 1201-0003, PA Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa, Funkcija 820 – Usluge kulture, Pozicija 127, Еkonomska klasifikacija 481931Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije verskim zajednicama.

               Pravo podnošenja prijave za sufinansiranje programa/projekata imaju crkve ili verske zajednice čiji se objekti nalaze ili čija se izgradnja planira na području Grada Požarevca.

KONKURS SЕ NЕ ODNOSI NA CRKVЕ I VЕRSKЕ ZAJЕDNICЕ SA PODRUČJA GRADSKЕ OPŠTINЕ KOSTOLAC.

             Sufinansiranje programa/projekata, po ovom konkursu, odnosi se na:

1. program izgradnje, verskih hramova i objekata;

2. obnovu i održavanje verskih hramova i objekata, zaštitu i brigu o verskim objektima od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnog značaja.

              Uz prijavu na Konkurs podnosi se i sledeća dokumentacija:

odluka organa crkve ili verske zajednice o izvođenju radova;

potrebna dozvola i saglasnost nadležnih organa predviđenih zakonom i drugim propisima koji regulišu oblast planiranja i izgradnje;

detaljan opis radova na izgradnji, održavanju i obnovi verskog objekta, rok za realizaciju programa/projekta;

podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i korišćenje sredstava;

finansijski plan programa (pregled pojedinačnih aktivnosti koje se predviđaju projektom sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju tih aktivnosti i specifikacijom iznosa sredstava iz sopstvenih prihoda, ukupan iznos sredstava iz budžeta grada i drugih izvora).

            Dokazi od alineje 1-5 dostavljaju se u fotokopiji.

            Merila i kriterijumi za izbor programa/projekata za izgradnju verskih objekata su:

broj vernika prema poslednjem popisu stanovništva za područje Grada Požarevca i naseljenih mesta koja teritorijalno pripadaju području Grada Požarevca;

stepen zadovoljavanja javnog interesa;

unapređenje stanja u oblasti u kojoj se projekat realizuje.

Merila i kriterijumi za izbor programa/projekata za održavanje i obnovu verskih objekata, zaštitu i brigu o verskim objektima od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnog značaja su:

stepen ugroženosti verskog objekta;

katagorizacija verskog objekta kao kulturnog dobra ( izuzetan značaj, veliki značaj, spomenik kulture) i

značaj verskih objekata za kulturu, umetnost istoriju i sl. ukoliko verski objekat nije utvrđen za spomenik kulture.

              Predloženi programi/projekti učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Obrazac prijave na Konkurs dostavlja se u štampanom obliku i mora biti overen od strane ovlašćenog lica.

Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do kraja kalendarske godine.

            Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za vrednovanje prijavljenih programa programa/projekata crkava i verskih zajednica sa područja Grada Požarevca u 2018. godini (u zatvorenoj koverti) sa naznakom: “Prijava na konkurs za sufinansiranje programa /projekata crkava i verskih zajednica – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Obrazac prijave na Konkurs dostupan je na zvaničnoj interent prezentaciji Grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca, ul. Drinska broj 2., kancelarija br. 9.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

Komisija će razmotriti pristigle prijave i sačiniti listu za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih objekata u 2018. godini, koja će se objaviti na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

            Odluku o izboru programa/projekta donosi Gradsko veće Grada Požarevca a gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 012/ 539-620, Dejan Krstić.

GRADSKO VЕĆЕ GRADA POŽARЕVCA

G R A D O N A Č Е L N I K

Bane Spasović, dipl. pravnik,sr.

Prijavni obrazac