Почетак » Култура
 

Culture in PozarevacКултура у Пожаревцу

The development of culture in Pozarevac, has previously been conditioned with the level of economic development, but  since 1990, and restrictive economic policy measures.

Institutions of culture involved in organizing publishing, holding exhibitions and theater performances, film screenings running, implemented archaeological research and organize traditional events (public holidays and religious feasts, literary and art colony, etc..) are: Centre for Culture, The National library “Ilija M. Petrovic”, Historical Archives, National Museum,  Gallery “Milena Pavlovic Barili”, Gallery – Legacy of images M. Markovic -Klank, ” Serbian house” and others.

Cultural Events of Pozarevac: The November days of culture, Ljubicevo horse games, Acting Festival (Days of Milivoje Zivanovic), Milici in hiking, Biennial of Milena Pavlovic Barili, Art Colony “Ljubičevo”, Let the summer be nice,  Games Without Frontiers,  SFAS in Klicevac,  “Stiski akordi (chords)” (CAS Drmno), “Sestroljinski dani (days)”.

Развој културе у граду Пожаревцу је у протеклом периоду био условљен, пре свега, нивоом развијености града Економске aли у периоду од 1990.године и рестриктивним мерамаЕкономске Политике.

Институције из области културе kоје sе баве организовањем издавачком делатношћу, одржавањем изложби и позоришних представа, приказивањем филмских пројекција, реализују истраживања на археолошким ископинама и приређују Традиционалне манифестације (Градски празници, Верске светковине, књижевне и ликовне колоније и сл.)  cу: Центар за културу , Народна библиотека “Илија М. Петровић”, Историјски архив, Народни музеј, Галерија “Милене Павловић Барили”, Галерија – Легат слика М. Марковића – Кланка,”Српска кућа” и др.

Културне манифестације града Пожаревца: Новембарски дани културе, Љубичевске коњичке игре, Глумачке свечаности (Дани Миливоја Живановића), Милићи у походе, Бијенале Милене Павловић Барили, Ликовна колонија”Љубичево”, Да вам лето буде лепо, Игрице без граница, СФАС у Кличевцу, стишки акорди (КУД Дрмно), Сестрољински Дани.

Подели са другима: Facebook Twitter