Почетак » Обавештења » О Граду
 

Ледена киша на ширем подручјуFreezing rain in the wider

Метеоролози за наредне дане предвиђају могућност појаве ледене кише која захтева посебну опрезност свих грађана и надлежних служби

Утицај:

Проблеми у локалном саобраћају (могућа блокада путева), проблеми у снабдевању електричном енергијом – могуће штете на преносним системима електричне енергије, повреде пешака, оштећења стабала у шумама, оштећења стабала у парковима и појединачних стабала (ломљење грана и дрвећа нарочито у комбинацији са јаким ветром). Неповољан утицај таложења и залеђивања на системе електричне железнице, жичаре, ТВ торњеве и друге антенске стубове.

Јак снег, ледена киша и поледице на путевима

Пре појаве:

Без преке потребе немојте на пут. Ако већ морате, а путујете аутомобилом обавезно имајте зимску опрему и ланце за точкове. Лопата за снег ће Вам добро доћи. Проверите систем за грејање, увек имајте довољно горива у аутомобилу, понесите довољно хране и воду за пиће. Слушајте званична саопштења о стању на путевима, као и званична саопштења о стању времена и прогнози времена. Сачекајте да службе за одржавање путева очисте путеве или их на други начин обезбеде за проток саобраћаја. Пре пута, особи која Вас очекује, обавезно јавите време поласка и очекивано време доласка до крајњег одредишта. Возите веома опрезно. У случају ледене кише немојте ни да помислите на путовање. Помозите старијим и болесним комшијама и рођацима који живе сами.

За време појаве:

Ако Вас је невреме задесило на путу, возите веома опрезно. Обавезно упалите светла. Избегавајте нагла кочења. Путања кочења је и десет пута дужа него у нормалним условима. Ако је могуће, прекините путовање до престанка појаве, нарочито се ово односи на појаву ледене кише. Добро је, осим нормалне обуће, у колима имати и обућу која се мање клиза. Тако ће те бити безбеднији у случају да морате изаћи ван аутомобила. По потреби употребите ланце за точкове. Слушајте званична саопштења о стању на путевима, стању времена и прогнози времена. Ако станете на путу обавезно обезбедите да будете уочљиви на путу. Потрудите се да аутомобил буде ван пута. Ако није могуће да га уклоните са пута онда да буде у положају да не изазове судар са долазећим аутомобилима. Ако имате мобилни телефон, јавите се Аутомото савезу Србије, некој другој шлеп служби како би Вам помогли и уклонили са пута. Уколико то није могућа јавите рођаку или пријатељу Вашу позицију и тражите помоћ. Чувајте се хипотермије.

После појаве:

Очистите стазе у дворишту или испред зграде, као и тротоаре. Поспите ове стазе пепелом, песком или употребите неко друго средство како би проклизавање свели на најмању могућу меру. Ходајте веома опрезно и носите обућу прикладну за овакав вид времена. Уколико радите напољу, чешће се одмарајте јер хладан ваздух отежава дисање, рад постаје напорнији и може доћи до срчаних сметњи.

Никако не покушавајте да склањате снег са кровова све док је мраз и опасност од проклизавања велика. Када отопли опрезно очистите кровове.

Meteorologists predict for the coming days the possibility of freezing rain that requires special vigilance of all citizens and competent services

Impact:

Problems in local traffic (possible roadblocks), problems with the electricity supply – possible damage to the electricity transmission system, pedestrian injuries, damage to trees in the forests, damage to trees in parks and individual trees (trees and snapping branches especially in combination with a strong wind ). The adverse effects of sedimentation and the icing on the electric railway systems, lifts, TV towers and other antenna poles.

Heavy snow, freezing rain and ice on the roads

Before the advent of:

Without a pressing need to do time. If you have to, and traveling by car must keep winter gear wheels and chains. Snow shovel will come in handy. Check the heater, always keep enough fuel in the car, bring enough food and water to drink. Listen to the official announcement about the state of the roads, as well as official statements on weather and weather forecasting. Wait for the service to maintain the roads clear roads or otherwise provide for the flow of traffic. First of times, the person who is waiting for you, be sure to tell the time of departure and expected time of arrival to the final destination. Drive very carefully. In the case of freezing rain do not even think about the journey. Help the elderly and sick relatives and neighbors who live alone.

During the appearance:

If you come upon a storm on the road, drive carefully. Be sure to turn the lights on. Avoid sudden braking. Path braking is ten times longer than normal. If possible, stop the journey to the occurrences, especially this relates to the occurrence of freezing rain. Well, apart from the normal shoes, the shoes have a car that is less slippery. That will be safer in the event that you need to get out of the car. If necessary, use chains for the wheels. Listen to the official announcement about the state of the roads, standby time and weather forecasting. If you step on the road to be sure to provide visible. Make sure your car is off the road. If it is not possible to remove it from the road, then be in a position to cause a collision with oncoming cars. If you have a cell phone, call the Bike Federation of Serbia, another tow service to help you remove it from the road. If it is not possible to tell a friend or relative of your position and ask for help. Beware of hypothermia.

After the onset:

Clean the tracks in the yard or in front of the building, as well as sidewalks. Sprinkle this track ash, sand or use other means to slip to the lowest possible level. Walk very carefully and wear shoes suitable for this kind of time. If you work outdoors, often the rest because cold air makes it difficult to breathe, the work becomes harder and can lead to heart problems.

Should not attempt to clear the snow from the roof until the frost danger of slipping and large. When it gets warmer carefully clean the roof.

Подели са другима: Facebook Twitter