Почетак » Актуелно » О Граду
 

Лепо време за завршетак радоваNice time for completion

Лепо време за ово доба године омогућило је да овогодишњи инвестициони циклус у области изградње комуналне инфраструктуре и саобраћајница буде приведен крају. То је основна  констатација коју су, након обиласка више радилишта, Пожаревљанима данас изрекли градоначелник Миомир Илић и директори надлежних  јавних предузећа. Наиме, повољне временске прилике погодовале су извођачима радова на више пожаревачких радилишта, па ће сви послови на реализацији инвестиција у области комуналија и саобраћаја бити окончани пре рокова. На то су приликом обиласка радова указали градоначелник Пожаревца Миомир Илић, директор Дирекције за изградњу Славко Живковић и директор Водовода и канализације Саша Ваљаревић.

Obilazak_1

Коментаришући завршетак послова на трећој и четвртој фази изградње кишног колектора у улици Кнез Милошев венац Миомир Илић је подсетио да је реч о инвестицији вредној 70 милиона динара, а потом додао:

-Изградња овог кишног колектора је веома битна за примање атмосферских вода са подручја Варошког брда и Чачалице. Тиме растерећујемо постојећи кишни колектор који је већ доста напуњен кроз улице Кнеза Милоша и Лоле Рибара. Радови су завршени и положен је асфалт. Сви прикључци су урађени и окончали смо један велики посао. То је једна од капиталих инвестиција која растерећује овај део слива који гравитира ка Варошком брду и Чачалици“.

Ових дана извођачи завршавају и послове на замени цеви водовода у више централних пожаревачких улица. На то је данас указао директор Водовода и канализације Саша Ваљаревић, а затим истакао:

-И друга инвестиција на замени цевовода је завршена. Вредност инвестиције је 6 милиона динара и, захваљујући томе што нас је време послужило, завршена је пре рока. Уједно се припрема и трећа инвестиција за асфалтирање, Немањина улица, која ће бити завршена у току недеље. Раде се и прикључци и завршава се и део инвестиције у Дунавској улици, која ће се потом асвалтирати и тако завршити пословна 2014. година“.

Обилазак радова

Обилазак радова

Обилазећи послове у улици Чеде Васовића, градоначелник Миомир Илић и његови сарадници уверили су се да ће до краја ове недеље бити завршено и асвалтирање. То је обећао директор Дирекције за изградњу Славко Живковић:

-Поред улице Чеде Васовића, чије асфалтирање очекујемо да буде завршено у суботу, у среду завршавамо дугу фазу,од Вардарске до улице Симе Симића, затим настављамо даље. Укупна дужина пресвлачења коловоза је 730 метара, вредност нешто преко 7 милиона динара. Паралелно са тиме радимо и тротоар у улици Цане Бабовић, и очекујемо да ћемо тај посао завршити пре краја године, са чиме завршавамо циклус везан за саобраћајнице. Имали смо преко 35 улица у току године“.

На крају ове посете, градоначелник Пожаревца уверио се и у напредовање радова на изградњи прве фазе колектора између Љубичева и Лучице. Реч је о пројекту у који ће наредне године бити уложено још 150 милиона динара, а ових дана биће окончан први део послова, каже Славко Живковић: „Предрачунска вредност ове инвестиције била је 40 милиона и приводимо је крају. Планирано је да ова инвестиција буде завршена 16. јануара, а очекујемо да ће бити завршена раније. Заједно са Градском управом планирали смо завршетак ове инвестиције у наредној години“.Nice weather for this time of year has enabled this year investment cycle in the construction of municipal infrastructure and roads be brought to an end. This is the main conclusion is that, after visiting several sites, Požarevljani today uttered the mayor Miomir Ilic and competent directors of public companies. The favorable weather conditions are favorable for contractors and all the works on the realization of investments in utilities and transport will be completed before the deadlines. This was during a tour of the works indicated the mayor of Pozarevac Miomir Ilic, director of the construction Slavko Zivkovic and director of the Water and Sewer – Sasa Valjarević.

Obilazak_1

Commenting on the completion of tasks in the third and fourth stages of construction stormwater sewer in the street Knez Milos wreath Miomir Ilic reminded that the investment worth 70 million dinars, and then added:

-Construction Of rainwater is very important to receive storm water from areas of the borough hills and Cacalica. Time unburden the existing rain collector which is already quite filled the street Knez Milos and Lola Ribar. The works were completed and passed the asphalt. All connections are made, and we completed a great job. This is one of the investments of capital, which relieves this part of the basin which gravitates toward VAROŠKA hill and Cacalica „.

These days, contractors and end jobs to replace water mains in the more central street. For it is today pointed Director Water and Sewage – Sasa Valjarević, and then said:

And other investments to replace the pipeline is completed. The investment is 6 million and, thanks to us time served, was completed ahead of schedule. It also prepares the third investment for paving, Nemanjina street, which will be completed during the week. They are the connections and ends on the part of the investment in the Danube Street, which will then asvaltirati and so end the business year 2014 „.

Обилазак радова
Visiting jobs at street „Čede Vasović“, Mayor Miomir Ilic and his colleagues are convinced that by the end of this week to be completed and paving. It has promised to build Director of Slavko Zivkovic:

-In Addition streets „Čede Vasović“, whose paving is expected to be completed on Saturday, Wednesday concludes a long phase of the Vardar to the street Sime Simic, then continue on. The total length of pavement is 730 meters, the value of just over 7 million. In parallel with this work and sidewalk at st. „Cane Babović“, and we expect to finish the job before the end of the year, which completes the cycle tied to the road. We had more than 35 street during the year. „

At the end of the visit, the mayor of Pozarevac assured and in the progress of construction work on the first phase of the collector between a purple and pickled onions. This is a project in the next year will be invested another 150 million dinars, and these days will be completed the first part of the work, Slavko Zivkovic said:

„The estimated value of this investment was 40 million and is nearing the end. It is planned that this investment will be completed on January 16 and is expected to be completed earlier. Together with the City Administration we planned completion of the investment in the coming year. „

Подели са другима: Facebook Twitter