Почетак » Актуелно » О Граду
 

Новине у бесплатној правној помоћи грађанима

Начелник Градске управе Пожаревца Александар Симоновић је на конференцији за медије представио новине које се односе на бесплатно пружање правне помоћи.

Симоновић је овом приликом рекао да је до сада ту врсту посла обављао један радник а од скоро то раде два у циљу пружања услуге грађанима на бржи и ефикаснији начин. Наиме Град Пожаревац је и до сада у оквиру Одељења за Општу управу грађанима пружао бесплатну правну помоћ и запослени који обављају ту врсту посла налазе се у услужном центру. Он је још додао „Користим прилику да истакнем да се Град Пожаревац одмах са почетком примене закона регистровао у Министарству правде као пружаоц бесплатне правне помоћи, тачније 1.10.2019. године. Истовремено Министарство правде дало је дозволу за два запослена у Градској управи Града Пожаревца да могу одлучивати о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи. Бесплатна правна помоћ може да се пружи држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном држављанину са сталним настањењем у Републици Србији и другом лицу које има право на бесплатну правну помоћ према другом закону. Процедура за пружање бесплатне правне помоћи тренутно изгледа тако да грађанин подноси захтев за пружање бесплатне правне помоћи у соби број 9 Градске управе Града Пожаревца. Након тога Градска управа у року од 8 дана утврђује да ли грађанин испуњава услове за пружање бесплатне правне помоћи или не и о томе доноси Решење. На решење којим се утврђује да грађанин нема права на бесплатну правну помоћ дозвољена је жалба која се подноси Министарству правде.“

Бесплатна правна помоћ може да се пружи ако лице:

1) испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ или корисник права на дечији додатак, као и члановима његове породице односно заједничког домаћинства,

2) не испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак, али би због плаћања правне помоћи из сопствених прихода у конкретној правној ствари испунило услове да постане корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак.

Приликом одлучивања прибаљају се подаци од Националне службе за запошљавање, катастра, муп-а, пио фонда итд и њих може странка прибавити сама а то може применом  зуп-а учинити и Градска управа на основу дате изјаве.

Прописано је и у којим случајевима није дозвољено пружање бесплатне правне помоћи, иако лице испуњава услове за пружање бесплатне правне помоћи, нпр.

1) привредним споровима;

2) поступку регистрације правних лица;

3) поступку накнаде штете за повреду части и угледа;

Бесплатна правна помоћ састоји се од пружања правних савета, састављања поднесака (тужбе, захтева, предлога, молбе), заступања и одбране.

Уколико се бесплатна правна помоћ састоји у пружања правних савета и састављања поднесака то обавља служба правне помоћи у Градској управи, односо лица запослена у њој.

Уколико се бесплатна правна помоћ састоји у заступању и одбрани то обавља адвокатура.

У том случају поступак је следећи након добијања решења којим се признаје право на бесплатну правну помоћ пружаоц услуга бесплатне правне помоћи постаје адвокат. Странка тада контактира адвокатску комору која одређује конкретног адвоката који ће бити пружалац бесплатне правне помоћи, а из реда адвоката који су регистровани за пружање бесплатне правне помоћи а њих је тренутно 94 на територији Града Пожаревца.

Кад бесплатну правну помоћ пружају адвокати или кад се саставља јавнобележничка исправа јединица локалне самоуправе сноси 50% накнаде за пружање бесплатне правне помоћи или састављање јавнобележничке исправе или посредовање у решавању спора, док 50% накнаде сноси Република Србија, преко министарства.

За наведене намене поднет је захтев за обезбеђење средстава у 2020. години, а у колико се потреба појави до краја 2019. године средства ће бити обезбеђена из текуће буџетске резерве.

Иначе Градска управа је већ имала око 20 захтева за пружање бесплатне правне помоћи и о њима је одлучивао.

Подели са другима: Facebook Twitter