‘Обавештења’

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља Града Пожаревца поводом Свете Тројице, празника Града Пожаревца и славе Пожаревца

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА  Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца О Б Ј А В Љ У Ј Е   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И...

Јавни конкурс за финансирање или сифинансирање програма/пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у 2018. години

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), члана 2....

Дезинсекција зелених површина у ЈП „Љубичево“

Обавештавамо Вас да ће се дана 19.04. или 20.04.2018. године (у зависности од временских услова) у преподневним часовима извршити превентивна дезинсекција зелених површина у ЈП „Љубичево“ Пожаревац ради системског уништавања крпеља и других инсеката у периоду од 08:00 до 12:00 часова. Моле се грађани...

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ

ПОЧЕЛИ СУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ. РАДОВИ КРЕЋУ ОД ТУЛБЕ КА ГРАДУ. ЗБОГ ОБИМА РАДОВА МОЛЕ СЕ ГРАЂАНИ ЗА СТРПЉЕЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ. РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА ЈЕ 10. ЈУЛ. ...

Предлог листе за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца 2017-2020 у 2018. години

...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословног објекта, спратности По+П+4+Пк, на к.п.бр. 1946, 1841/1, 1841/2 и 1842 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Симе Симића бр. 6-10

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015), ...

Програм уклањања објеката за II квартал 2018

...

УРБАНИСТИЧКО–АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ СПРАТНОСТИ По+П+4+Пк НА КП БР 1863/1 И 1867/2 КО ПОЖАРЕВАЦ У УЛИЦИ КНЕЗ МИЛОШЕВ ВЕНАЦ У ПОЖАРЕВЦУ

 Документација...

УРБАНИСТИЧКО–АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА По+П+4+Пк НА КП БР 1796/1 КО ПОЖАРЕВАЦ У УЛИЦИ ДЕЛИГРАДСКОЈ БРОЈ 2 У ПОЖАРЕВЦУ

 Документација...