‘Обавештења’

Закључак којим се предлаже Градоначелнику града Пожаревца да прогласи ванредну ситуацију на територији Града Пожаревца

На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/2018) члана 10. Уредбе о саставу начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник РС", број 27/2020), Штаб за ванредне ситуације...

Одлука о проглашењу ванредне ситуације за територију града Пожаревца

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 –...

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА КОЈА СУ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

На основу тачке III Одлуке о отпису и отуђивању основних средстава Градске управе Града Пожаревца, број 09-06-208/2020-2 од 20. новембра 2020. године и Закључка Градског већа Града Пожаревца, број  09-06-208/2020-2-1 од 20. новембра 2020. године, расписује се ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА КОЈА СУ...

Саопштење испекцијских служби Градске управе Града Пожаревца

На основу Уредбе Владе Србије о мерама за спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19, од 17.11. односно од 24.11. примењују се мере које се односе на ограничење радног времена. Почев од 24.11. до 3.12. ове године прописано је да од 18 часова до 05 часова...

Урбанистички пројекат  за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта  на к.п.бр.1945 и деловима к.п.бр.1537/1 и 1873 К.О. Пожаревац у Пожаревцу , у улици Чеде Васовића бр.31

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони и 9/20), и чланова 88. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину и поступку...

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА К.П. 1334 К.О. ПОЖАРЕВАЦ Улица Лоле Рибара бр. 9 Пожаревац

Планска документација...