‘Обавештења’

Предлог Листе за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2019/2020. годину

Предлог Листе за доделу стипендија студентима Решење о одбацивању Решење о одбијању...

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 1068/1 и деловима к.п.бр. 1065 и 1069/1 све КО Пожаревац

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и чланова 88, 91, 92. и 94. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког...

Одлука о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају производа за Новогодишњи и Божићни вашар у Граду Пожаревцу

 Одлука о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају производа за Новогодишњи и Божићни вашар у Граду Пожаревцу  Одлука о утврђивању локације и  начина коришћења површине јавне намене за  продају производа за Новогодишњи и Божићни вашар у Граду Пожаревцу...

Решење о одређивању лица за заштиту података о личности и именовању Радног тима за заштиту података о личности у Градској управи Града Пожаревца

...

Измена и допуна Плана детаљне регулације локалног пута Пожаревац – Костолац

Измена и допуна Плана детаљне регулације локалног пута Пожаревац - Костолац...

Обавештење о извођењу вежби са бојним МЕС

Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“.  Вежбе са бојним МЕС реализоваће се дана 17. и 18.12.2019. године у времену од 07:00 до 18:00 часова, на простору полигона „Могила“ који захвата објекте: Циганске ливаде (тт 79.5) – Могила...