‘Обавештења’

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА СТАРИЈИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2017 – 2020 У 2019. ГОДИНИ

...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА – ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Република Србнја ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градско веће Града Пожаревца Број: 09-06-21/2019-21 Дана: 13. фебруар 2019. године Пожаревац На основу члана 56. став 3. Закона о локалној самоуправи („(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – КУРИР ИНТЕРНЕ ДОСТАВНЕ КЊУГЕ – У СЛУЖБИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Конкурсна комисија Број: 17-111-7/2019 13.02.2019. године П о ж а р е в а ц На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017,...

Позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу вишепородичне стамбено-пословне зграде По+П+4+Пк, на катастарским парцелама број 678/1, 679, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682/1 и 683/1 све у КО Пожаревац

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 и 83/2018), и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број...

Закључак о ценама пољопривредног земљишта

...

Обавештавају се корисници дечијег додатка

...