‘Обавештења’

Предлог листе за финансирање годишњих програма у области спорта на подручју Града Пожаревца у 2021. години

Предлог листе за финансирање годишњих програма у области спорта на подручју Града Пожаревца у 2021. години Решење којим се одбија МРК Пожаревац...

Од уторка, 26. јануара – Вакцинација само уз заказивање термина

Од уторка, 26. јануара на свим пунктовима за вакцинацију моћи ће да се вакцинишу искључиво грађани који су добили позив од електронске управе са термином вакцинације.  Термин за вакцинцију грађани ће добити након пријаве на порталу еУправе или позивом контакт центра. Нема никакве потребе нити...

Вакцинација страних држављана

Поводом вакцинације страних држављана, без обзира да ли имају пријављен боравак у Републици Србији или не, у обавези су да се пријаве електронским путем преко портала еУправе (www.euprava.gov.rs). То је једини начин да буду вакцинисани. Сходно ноти коју смо добили из амбасаде Народне Републике...

Позив за достављање предлога пројеката: Подршка организацијама цивилног друштва и јединицама локалне самоуправе за промоцију различитости и интеркултурни дијалог на локалном нивоу у Србији

Позив за достављање предлога пројеката: Подршка организацијама цивилног друштва и јединицама локалне самоуправе за промоцију различитости и интеркултурни дијалог на локалном нивоу у Србији https://pjp-eu.coe.int/sr_RS/web/horizontal-facility/news/-/asset_publisher/bty4yBhLu21t/content/call-for-proposals-support-to-civil-society-organisations-and-local-self-government-units-for-promotion-of-diversity-and-intercultural-dialogue-at-loc?inheritRedirect=false&redirect=https://pjp-eu.coe.int/sr_RS/web/horizontal-facility/news%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_bty4yBhLu21t%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1  ...

Урбанистички пројекат са елементима препарцелације за изградњу комбинованог дечијег игралишта на углу Партизанске улице у Костолцу, на кп.бр. 1824 К.О. Костолац град

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини,...

Пријаве за вакцинацију

Сви грађани који желе да се пријаве за вакцинацију, поред портала e-uprava и броја телефона 0800-222-334, могу да се пријаве и CALL centru Града Пожаревца, од 9 до 19 часова на бројеве телефона за Град Пожаревац 064/8975872 и 064/8975873 и за територију Градске општине Костолац...