‘Обавештења’

Систематска дератизација (мере сузбијања штетних глодара) на територији града Пожаревца

Обавештавају се грађани града Пожаревца да ће „Висан“ доо и Завод за ддд „Висан“ из Београда – Земун почев од 18.10.2021. до 01.11.2021. године спроводити. Систематском дератизацијом биће обухваћено следеће: градска домаћинства, стамбени објекти и индивидуални; канал реке Млаве; сеоска домаћинства; централна депонија; сеоска...

ЛПА – радно време

Обавештавају се порески обвезници да ће локална пореска администрација радити са странкама у суботу, 16. октобра у периоду од 8 до 12 сати због опомена и обавештења о стању дуга који ових дана стиже на њихове адресе....

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНСУЛТАТИВНОM ПРОЦЕСУ

 Решењем Градског већа бр. 09-06-137/2021-11 од 15.09.2021. године формирана је Радна група која је за задатак имала измене и допуне Локалног акционог плана за младе за период 2021-2025, усвојеног 2020. године, односно израду Стратегије унапређења положаја младих Града Пожаревца за период 2022-2025. године, у следећем...

Обавештење – делимично решење

...

Обавештење – делимично решење

...

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације за изградњу самоуслужне аутоперионице са пратећим објектом на катастарској парцели бр. 130 К.О. Пожаревац у улици Братства и јединства бр. 89-91 у Пожаревцу

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени...