‘Обавештења’

Изградња објекта на КП БР 1796/1 КО Пожаревац у Делиградској улици број 2

 Документација...

Дванаеста седница Скупштине Града Пожаревца – 17. новембар 2017. године

...

Листа корисника средстава о подели подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства на територији Града Пожаревца у 2017. години

Листа корисника средстава о подели подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства на територији Града Пожаревца у 2017. години...

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 1859/1 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Прилепска бр. 15

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'', бр....

Листа II – Корисника средстава о условима и начину суфинансирања камате краткорочних пољопривредних кредита на територији Града Пожаревца у 2017. години

...

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2017/2018. годину

 Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2017/2018. годину Пријава за добијање студентске стипендије...

Предлог листа за финансирање или суфинансирање пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац

Предлог листа за финансирање или суфинансирање пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац  Решење о одбијању пријава...

Јавни увид у Нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене костолачког угљеног басена и извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана

 Нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене костолачког угљеног басена...

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца

...