‘Обавештења’

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословног објекта, спратности По+П+4+Пк, на к.п.бр. 1946, 1841/1, 1841/2 и 1842 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Симе Симића бр. 6-10

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015), ...

Обавештење о извођењу вежби са бојним МЕС

Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“. Вежбе са бојним МЕС реализоваће се дана 12. и 14.02.2018. године у времену од 07:00 до 18:00 часова, на простору полигона „Могила“ који захвата објекте: Циганске ливаде (тт 79.5) –...

Обавештење о полагању испита о познавању територије Града Пожаревца и прописа из области ауто такси превоза путника да ће наведени испит бити одржан

...

Обавештење о радном времену пореске администрације

С обзиром да је 14. фебруар крај првог квартала за плаћање пореза на имовину, одељење Локалне пореске администрације ће радити са странкама у периоду од 8 до 13 часова....

Конкурс / јавни позив за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца у 2018. години

 Конкурс / јавни позив за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  Образац пријаве  Ревидиран буџет пројекта...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017 – 2020 у 2018. години

 Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица  Образац пријаве...

ТАКСЕ, БОРАВИШНА, ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА И ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА

   Одлука о боравишној такси  Одлука о локалним административним таксама  Одлука о локалним комуналним таксама...

САОПШТЕЊЕ – радови на изградњи тротоара

Недавно изведени радови на изградњи тротоара у Немањиној улици у Пожаревцу нису довели до прописаног квалитета по консистенцији, тако да је надзорни орган одлучио да се изведу накнадни радови на тој локацији. До одступања је највероватније дошло услед временских услова који су владали током постављања...

Предлог листе за пилотирање услуге личног пратиоца за период јануар – јун 2018. године

  Предлог листе за пилотирање услуге личног пратиоца...