‘Обавештења’

Предлог Листе за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница са подручја Града Пожаревца у 2024. години

...

Јавни позив за финансирање посебних програма из области спорта у 2024. години

На основу чл. 6. и 7. Правилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17, 26/20, 16/21 и 5/22) и Закључка Градског већа Града Пожаревца, бр. 09-06-15/2024-15 од 9.2.2024....

Прва рата пореза на имовину физичких лица за 2024. годину

Прва рата пореза на имовину физичких лица за 2024. годину доспева на наплату 14. фебруара. Грађани треба да уплате аконтацију која је једнака износу пореза за четврти, односно последњи квартал прошле године. Редовним измиривањем обавеза избегавају се трошкови камате. О стању својих...

Комунална милиција – прекршајни налози

Атанасов 001696 Lyu Xuemei 001801 Бојан Б 001950 Ненад Ж 001789 Марина И 001747 ...

Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за школску 2023/2024. годину

...

Оглас за јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу вртића у склопу предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац у Дрмну, на кп.бр. 844 К.О. Дрмно у Дрмну

   У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон,...

Обавештење о извођењу вежби са бојним МЕС

Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“. Вежбе са бојним МЕС реализоваће се дана 13, 14. и 20.02.2024. године у времену од 08:00 до 15:00 часова, на простору полигона „Могила“ који захвата објекте: Циганске ливаде (тт 79.5) –...

Коначна листа за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од интереса за град Пожаревацу области заштите лица са инвлидитетом у 2024. години

...