‘Обавештења’

Јавни позив за презентацију јавне набавке за извођење радова и вршење стручног надзора на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у оквиру петог потпројкета (SRB 5) Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији на катастарској парцели бр. 7766/94 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, улица 27. априла бб

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ јавне набавке за извођење радова  и вршење стручног надзора на изградњи вишепородичног стамбеноог објекта у оквиру петог потпројкета (SRB 5) Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији на катастарској парцели бр.7766/94 К.О.Пожаревац у Пожаревцу, улица 27.Априла бб У складу са...

Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца

...

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословног објекта, спратности ПО+П+4+Пк, на к.н.бр.1081/1 и 1081/2 КО Пожаревац, ул. Книћаниновој бр.16

 Јавни позив Документација  (8.2MB)...

Обавештење о извођењу вежби са бојним МЕС

Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“. Вежбе са бојним МЕС реализоваће се дана 30. и 31.01.2018. године у времену од 07:00 до 18:00 часова, на простору полигона „Могила“ који захвата објекте: Циганске ливаде (тт 79.5) –...

Програм отуђења покретних ствари у јавној својини Града Пожаревца за 2018. годину

...

Конурс за пилотирање услуге личног пратиоца за период јануар – јун 2018. године

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11), члана 83. и 84. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 42/13), члана 8. Правилника о личном пратиоцу детета и ученика („Службени...

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 1859/1 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Прилепска бр. 15

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'', бр....

Литература за полагање испита за обављање ауто – такси превоза на територији Града Пожаревца

Препоручена литература: Напомена о литератури  Правилник о полагању испита  Одлука о такси превозу  Измене и допуне одлуке о такси превозу  Закон о превозу у друмском саобраћају - поглавља I, II, III, V  Закон о поступку регистрације у АПР...

Одлуке – боравишна такса, локална административна такса, локална комунална такса

   Одлука о боравишној такси  Одлука о локалним административним таксама  Одлука о локалним комуналним таксама...