‘Obaveštenja’

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u 2020. godini

 1. Predlog liste  2. Rešenje o odbacivanju  3. Rešenje o odbijanju  ...

Akta sa 34. sednice Skupštine od 26.5.2020. godine

Odluka o davanju saglasnosti na predlog Projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji Grada Požarevca Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ u Požarevcu čiji je osnivač Grad...

OBAVEŠTENjE O SUZBIJANjU LARVI KOMARACA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

Obaveštavamo Vas da će 27.05.2020. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće EKO SAN PLUS d.o.o.iz Beograda, Zemun, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Grada Požarevca. Tretmani će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova, a planirano je da traju...

Poziv za trideset četvrtu sednicu Skupštine Grada Požarevca

...

Urbanistički projekat za izgradnju pristupnih saobraćajnica za vetroelektranu Kostolac u prostornoj celini „Odlagalište Petka“, na delovima kp.br. 1550, 3491, 3490/1, 1551/3 sve K.O. Ćirikovac i delu k.p.br. 2896 K.O. Klenovnik

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“', br 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20) i članom 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku...

Urbanistički projekat za izgradnju pristupnih saobraćajnica za vetroelektranu „Kostolac“ u prostornoj celini „Lokalitet Klenovnik“, na kp.br. 2085/6 K.O. Kostolac grad i delovima: kp.br. 2084/1, 2086 obe K.O. Kostolac grad, kp.br. 1417, 1424, 1425, 1437, 1434, 1433, 1432, 2255, 2256, 2257, 2258, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2907, 2908 sve K.O. Klenovnik, kp.br. 2686, 2650/1, 1640/1 sve K.O. Kostolac selo i kp. br. 3359/2 K.O. Bradarac

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“', br 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20) i članom 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku...