‘Obaveštenja’

Javni poziv za prezentaciju javne nabavke za izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta u okviru petog potprojketa (SRB 5) Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji na katastarskoj parceli br. 7766/94 K.O. Požarevac u Požarevcu, ulica 27. aprila bb

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU javne nabavke za izvođenje radova  i vršenje stručnog nadzora na izgradnji višeporodičnog stambenoog objekta u okviru petog potprojketa (SRB 5) Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji na katastarskoj parceli br.7766/94 K.O.Požarevac u Požarevcu, ulica 27.Aprila bb U skladu sa...

Konačna rang lista za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca

...

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, spratnosti PO+P+4+Pk, na k.n.br.1081/1 i 1081/2 KO Požarevac, ul. Knićaninovoj br.16

 Javni poziv Dokumentacija  (8.2MB)...

Obaveštenje o izvođenju vežbi sa bojnim MES

Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima na poligonu „Mogila“. Vežbe sa bojnim MES realizovaće se dana 30. i 31.01.2018. godine u vremenu od 07:00 do 18:00 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske livade (tt 79.5) –...

Program otuđenja pokretnih stvari u javnoj svojini Grada Požarevca za 2018. godinu

...

Konurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period januar – jun 2018. godine

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/11), člana 83. i 84. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/13), člana 8. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta i učenika („Službeni...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na katastarskoj parceli broj 1859/1 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Prilepska br. 15

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br....

Literatura za polaganje ispita za obavljanje auto – taksi prevoza na teritoriji Grada Požarevca

Preporučena literatura: Napomena o literaturi  Pravilnik o polaganju ispita  Odluka o taksi prevozu  Izmene i dopune odluke o taksi prevozu  Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju - poglavlja I, II, III, V  Zakon o postupku registracije u APR...

Odluke – boravišna taksa, lokalna administrativna taksa, lokalna komunalna taksa

   Odluka o boravišnoj taksi  Odluka o lokalnim administrativnim taksama  Odluka o lokalnim komunalnim taksama...