‘Obaveštenja’

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za  unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017 – 2020 u 2019. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017-2020 („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-8/2019-22 od  18.1.2019. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2019. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016-2020.  godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 13/15) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-8/2019-21 od 18.1.2019. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM U 2019. GODINI

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakoni i 44/18 – dr. zakon), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik...

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Konkursna komisija Broj: 17-111-2/2019 18.1.2019. godine P o ž a r e v a c        Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave...

Cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Požarevca

...

Predlog liste za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2019. godini

...