Početak » Aktuelno » Obaveštenja
 

OBAVEŠTENjE GRAĐANIMA SA PODRUČJA GRADA POŽAREVCA – BIRAČKI SPISAK

NA OSNOVU  čl. 14. stav 1. i 15. ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBENI GLASNIK RS“, br. 104/09 i 99/11), tač. 5., 9. i 10. UPUTSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBENI GLASNIK RS“, br. 15/12) a u vezi Odluke o raspisivanju izbora za predsednika Republike („SLUŽBENI GLASNIK RS“, br. 15/17), koji će se održati dana 2. aprila 2017. godine,

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA, UPUĆUJE

O B A V E Š T E Nj E

GRAĐANIMA SA PODRUČJA GRADA POŽAREVCA

 

  1. U BIRAČKI SPISAK UPISUJU SE LICA KOJA IMAJU BIRAČKO PRAVO, A NAKON DONOŠENjA ODLUKE O RASPISIVANjU IZBORA I MALOLETNA LICA KOJA BIRAČKO PRAVO STIČU NAJKASNIJE NA DAN IZBORA.
  2. IZLAŽE SE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA POŽAREVCA RADI PROVERE DA LI SU GRAĐANI UPISANI U BIRAČKI SPISAK I DA LI SU UPISANI PODACI TAČNI.

UVID SE MOŽE IZVRŠITI NEPOSREDNO, U SEDIŠTU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA, ULICA DRINSKA broj 2, U KANCELARIJI broj 23, od 7,30 do 15,30 časova ILI ELEKTRONSKIM PUTEM NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE, UNOŠENjEM PODATKA O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA, KAO I SLANjEM SMS PORUKE SA OVIM PODATKOM NA BROJ TELEFONA KOJI SE OBJAVLjUJE U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANjA I NA NAVEDENOJ INTERNET STRANICI MINISTARSTVA.

OD UTVRĐIVANjA LISTE KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE, PRAVO NA UVID U BIRAČKI SPISAK IMA PREDLAGAČ KANDIDATA ILI LICE KOJE ON OVLASTI U SKLADU SA ZAKONOM.

  1. DO ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO do 17. marta 2017. godine u 24 časa, GRAĐANI I PREDLAGAČI KANDIDATA KOJI SE NALAZE NA UTVRĐENOJ LISTI KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE ILI LICE KOJE ONI OVLASTE MOGU ZAHTEVATI DONOŠENjE REŠENjA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROMENE U BIRAČKOM SPISKU (UPIS, BRISANjE, IZMENU, DOPUNU ILI ISPRAVKU) OD STRANE GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA, U KANCELARIJI broj 23.
  2. OD ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO od marta 2017. godine, SVE do 72 časa PRE DANA IZBORA, ODNOSNO do 29. marta 2017. godine u 24,00 časa, MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE DONOSI REŠENjA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROMENE U BIRAČKOM SPISKU (UPIS, BRISANjE, IZMENU, DOPUNU ILI ISPRAVKU).
  3. GRAĐANI MOGU, NAJKASNIJE PET DANA PRE DANA ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO do 11. marta 2017. godine u 24,00 časa, PODNETI ZAHTEV GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA, U KANCELARIJI broj 23, DA SE U BIRAČKI SPISAK UPIŠE PODATAK DA ĆE BIRAČ NA PREDSTOJEĆIM IZBORIMA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE GLASATI PREMA MESTU BORAVIŠTA U ZEMLjI, KAO I DA BIRAČ KOJI IMA BORAVIŠTE U INOSTRANSTVU MOŽE PREKO DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTA REPUBLIKE SRBIJE PODNETI GRADSKOJ UPRAVI PO MESTU NjEGOVOG PREBIVALIŠTA U ZEMLjI ZAHTEV ZA DAVANjE OBAVEŠTENjA O PODACIMA KOJI SU O NjEMU UPISANI U BIRAČKI SPISAK.
  4. SVE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI NA TELEFON 012-539-708.

 

               U Požarevcu, 3. marta 2017. godine                          Broj: 01-013-10/2017

 

                                                                                                     NAČELNICA GRADSKE UPRAVE

                                                                                                                       Suzana Bulajić, dipl. pravnik

                    Ovo obaveštenje objavljeno je na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca, dana 2. marta  2017. godine u 8 časova.  

                                                                                        NAČELNICA GRADSKE UPRAVE

                                                                                                           Suzana Bulajić, dipl. pravnik

Podeli sa drugima: Facebook Twitter