Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje građanima sa područja Gradske opštine KostolacNotice of citizens of the City Municipality of Kostolac

NA OSNOVU  ČLANA 14. ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 104/09 I 99/11) I TAČKE 5. I 10. UPUTSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 15/12),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA, UPUĆUJE

O B A V E Š T E Nj E

GRAĐANIMA SA PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC

 

1. IZLAŽE SE DEO BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC NA UVID GRAĐANIMA.

IZLAGANjE SE VRŠI NA TAJ NAČIN ŠTO SE PUTEM RAČUNARSKE OPREME U SEDIŠTU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA, ULICA DRINSKA BROJ 2, U KANCELARIJI BROJ 37, GRAĐANIMA, UNOŠENjEM JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA GRAĐANINA, OMOGUĆAVA PROVERA DA LI SU GRAĐANI UPISANI U BIRAČKI SPISAK I DA LI SU UPISANI PODACI TAČNI;

2. OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI, LICA KOJA STIČU PUNOLETSTVO SA 15.12.2013. GODINE I PODNOSIOCI PROGLAŠENIH IZBORNIH LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC ILI LICE KOJE ONI OVLASTE DA SE UVID U DEO BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC MOŽE OSTVARITI SVAKOG RADNOG DANA, U VREMENU OD 7 – 15 SATI, U KANCELARIJI BROJ 37 GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA.

UVID SE MOŽE IZVRŠITI NEPOSREDNO I ELEKTRONSKIM PUTEM NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI MINISTARSTVA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE, UNOŠENjEM PODATKA O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA;

3. GRAĐANI I PODNOSIOCI PROGLAŠENIH IZBORNIH LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC ILI LICE KOJE ONI OVLASTE MOGU ZAHTEV ZA PROMENE (UPIS, BRISANjE, IZMENU, DOPUNU ILI ISPRAVKU U DELU BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC) PODNETI GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA, ODELjENjU ZA OPŠTU UPRAVU I SKUPŠTINSKE POSLOVE, (KANCELARIJA BROJ 37).

SVE PROMENE U DELU BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC MOGU SE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA IZVRŠITI ZAKLjUČNO DO 29. NOVEMBRA 2013. GODINE.

 

U POŽAREVCU, 31.10.2013. GODINE   Broj: 01-013-99/2013

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE,

Bojan Kuzmanović, dipl. pravnik, s.r.

 

Ovo obaveštenje objavljeno je na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca dana 31. oktobra 2013. godine u 8,00 časova.aNA OSNOVU  ČLANA 14. ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 104/09 I 99/11) I TAČKE 5. I 10. UPUTSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 15/12),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA, UPUĆUJE

O B A V E Š T E Nj E

GRAĐANIMA SA PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC

 

1. IZLAŽE SE DEO BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC NA UVID GRAĐANIMA.

IZLAGANjE SE VRŠI NA TAJ NAČIN ŠTO SE PUTEM RAČUNARSKE OPREME U SEDIŠTU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA, ULICA DRINSKA BROJ 2, U KANCELARIJI BROJ 37, GRAĐANIMA, UNOŠENjEM JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA GRAĐANINA, OMOGUĆAVA PROVERA DA LI SU GRAĐANI UPISANI U BIRAČKI SPISAK I DA LI SU UPISANI PODACI TAČNI;

2. OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI, LICA KOJA STIČU PUNOLETSTVO SA 15.12.2013. GODINE I PODNOSIOCI PROGLAŠENIH IZBORNIH LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC ILI LICE KOJE ONI OVLASTE DA SE UVID U DEO BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC MOŽE OSTVARITI SVAKOG RADNOG DANA, U VREMENU OD 7 – 15 SATI, U KANCELARIJI BROJ 37 GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA.

UVID SE MOŽE IZVRŠITI NEPOSREDNO I ELEKTRONSKIM PUTEM NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI MINISTARSTVA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE, UNOŠENjEM PODATKA O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA;

3. GRAĐANI I PODNOSIOCI PROGLAŠENIH IZBORNIH LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC ILI LICE KOJE ONI OVLASTE MOGU ZAHTEV ZA PROMENE (UPIS, BRISANjE, IZMENU, DOPUNU ILI ISPRAVKU U DELU BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC) PODNETI GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA, ODELjENjU ZA OPŠTU UPRAVU I SKUPŠTINSKE POSLOVE, (KANCELARIJA BROJ 37).

SVE PROMENE U DELU BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC MOGU SE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA IZVRŠITI ZAKLjUČNO DO 29. NOVEMBRA 2013. GODINE.

 

U POŽAREVCU, 31.10.2013. GODINE   Broj: 01-013-99/2013

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE,

Bojan Kuzmanović, dipl. pravnik, s.r.

 

Ovo obaveštenje objavljeno je na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca dana 31. oktobra 2013. godine u 8,00 časova.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter