Почетак » Обавештења » Планска документација
 

Обавештење у вези јавне презентације

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У ВЕЗИ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 и 724/1, све К.О. Пожаревац, на углу ул. Немањине и Нушићеве, у Пожаревцу.

Обрађивач урбанистичког пројекта је „ARHI STUDIO NM“, ул. Стари корзо бр. 30, Пожаревац. Одговорни урбаниста је Наташа Момировић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр.         200 0935 06.

Подносилац захтева је „ГАЈЕВИ АПАРТМАНИ“ д.о.о. из Салаковца.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, која је извршена у трајању од 7 (седам) дана, почев од 25.08.2020. године, закључно са 01.09.2020. године, се продужава до 04.09.2020. године, услед техничких проблема при објављивању документације за јавни увид на сајту Града, који су били присутни до 27.08.2020. године. Увид у урбанистички пројекат можете да извршите до поменутог датума у канцеларији број 213 на другом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској  број 2, у Пожаревцу, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Драгана Рачић, дипл.инж.арх.

           Ближе информације можете добити у канцеларији број 213 зграде Градске управе Града Пожаревца – контакт телефон 539-793.

Подели са другима: Facebook Twitter