Početak » Obaveštenja » Planska dokumentacija
 

Obaveštenje u vezi javne prezentacije

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

daje

O B A V E Š T E Nj E

U VEZI JAVNE PREZENTACIJE

URBANISTIČKOG PROJEKTA za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na k.p.br. 714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 i 724/1, sve K.O. Požarevac, na uglu ul. Nemanjine i Nušićeve, u Požarevcu.

Obrađivač urbanističkog projekta je „ARHI STUDIO NM“, ul. Stari korzo br. 30, Požarevac. Odgovorni urbanista je Nataša Momirović, dipl.inž.arh. sa licencom br.         200 0935 06.

Podnosilac zahteva je „GAJEVI APARTMANI“ d.o.o. iz Salakovca.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, koja je izvršena u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 25.08.2020. godine, zaključno sa 01.09.2020. godine, se produžava do 04.09.2020. godine, usled tehničkih problema pri objavljivanju dokumentacije za javni uvid na sajtu Grada, koji su bili prisutni do 27.08.2020. godine. Uvid u urbanistički projekat možete da izvršite do pomenutog datuma u kancelariji broj 213 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj  broj 2, u Požarevcu, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Dragana Račić, dipl.inž.arh.

           Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 213 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-793.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter